RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 2005

The quality of drinking water in the Netherlands in 2005

Publiekssamenvatting

In het jaarrapport 'De drinkwaterkwaliteit in Nederland' worden de resultaten van de meetprogramma's over 2005 van de waterbedrijven op hoofdlijnen weergegeven. De VROM-Inspectie is verantwoordelijk voor de handhaving van de Waterleidingwet en is verplicht de resultaten te rapporteren aan de Minister en het parlement. Het RIVM beheert de gegevens en stelt het rapport op. De kwaliteitsgegevens zijn getoetst aan de normen van het Waterleidingbesluit. Ook in 2005 worden de wettelijke voorschriften met betrekking tot de controle van het drinkwater goed nageleefd. Het aantal drinkwaterpompstations (43 = 20%) waarvoor in 2005 een normoverschrijding is vastgesteld, is ten opzichte van het voorgaande jaar met 11% afgenomen; het aantal is het laagst sinds 1992. Dit aantal varieerde in de periode 1992-2005 van circa 45 tot 90 pompstations. Een groot deel van de normoverschrijdingen is incidenteel. De norm voor bestrijdingsmiddelen is voor twee middelen op een pompstation eenmaal overschreden. Ook in distributiewater is eenmaal een bestrijdingsmiddel (glyfosaat) aangetoond. In het drinkwater van een pompstation is de concentratie nikkel structureel hoger dan de norm. De oorzaak is de kwaliteit van het grondwater. De Minister heeft het betreffende bedrijf een ontheffing verleend tot eind 2006. De normoverschrijding van de parameter trihalomethanen is in 2005 niet meer opgetreden. Op twee locaties is de zuivering uitgebreid met UV-desinfectie. Legionella is in het afgeleverde water van 196 pompstations gemeten en tweemaal (niet pathogene species) aangetoond. In de monsters genomen in het distributienet werd op 22 locaties Legionella aangetoond in relatief lage aantallen. Zeer waarschijnlijk betreft het eveneens een niet-pathogeen type. De regeling Legionellapreventie is eind december 2004 van kracht geworden. Geen van de normoverschrijdingen gaf aanleiding tot een bedreiging van de volksgezondheid. De kwaliteit van het drinkwater is goed.
 

Home / Documenten en publicaties / De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 2005

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu