RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

CSOIL 2000 an exposure model for human risk assessment of soil contamination. A model description

CSOIL 2000 een blootstellingsmodel voor humane risicobeoordeling van bodemverontreiniging. Een modelbeschrijving

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft een beschrijving opgesteld van het model CSOIL 2000, waarmee de interventiewaarden voor bodemverontreiniging worden berekend. Interventiewaarden geven aan wanneer verontreinigde grond moet worden gesaneerd. In het rapport zijn voor het eerst alle onderdelen van dit model samen beschreven. Met CSOIL worden de risico's voor de mens die aan verontreiniging in de bodem wordt blootgesteld berekend. De mens kan via verschillende blootstellingsroutes (bodem, lucht, water en gewas) aan bodemverontreiniging worden blootgesteld. Het gebruik van de bodem, bijvoorbeeld moestuinen, bepaalt vervolgens de mate van blootstelling. Van invloed zijn ook de fysisch-chemische eigenschappen van de verontreinigingen in de bodemlucht, de bodemdeeltjes en het grondwater. Het model berekent daarnaast de maximale concentratie van een verontreiniging in de bodem die veilig is voor de mens. Deze bodemconcentratie is van invloed op de hoogte van de interventiewaarde. De interventiewaarde voor bodemverontreiniging maakt onderscheid tussen lichte en ernstig verontreinigde bodems. Bij overschrijding van de interventiewaarden wordt bepaald of spoedig saneren noodzakelijk is.
 

Home / Documenten en publicaties / CSOIL 2000 an exposure model for human risk assessment of soil contamination. A model description

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu