RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Risico's voor het ecosysteem in stap twee van het Saneringscriterium

Ecological risks of soil contamination in the second step of the Remediation Criterion

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft een voorstel uitgewerkt waarmee de afwegingen om verontreinigde bodems te saneren nauwkeuriger kunnen worden onderbouwd. De risico's voor het ecosysteem worden hierin gebaseerd op het geheel aan stoffen die in de bodem zijn aangetroffen, wat tot een reeler beeld van de ecologische risico's leidt. De huidige methodiek analyseert de bodem per stof. Het voorstel past in het Saneringscriterium, waarmee het bevoegde gezag afweegt of maatregelen in het kader van de Wet bodembescherming nodig zijn om de negatieve gevolgen van een verontreinigde bodem in te perken.
Het voorstel werkt met dezelfde invoergegevens als de huidige methodiek, maar rekent op een nauwkeurigere manier. Daardoor kan het in een andere afweging uitmonden als de concentraties van verontreinigende stoffen schommelen rond het zogeheten besliscriterium voor sanering. Het besliscriterium vormt de grens tussen wel en niet saneren. Het ministerie van VROM bepaalt dit criterium en kan dat zo doen dat per saldo evenveel locaties gesaneerd moeten worden (voor dezelfde kosten), maar met een nettowinst voor het milieu.
De toxische druk (TD) van het stoffenmengsel wordt bepaald met de standaardtotaalconcentraties van stoffen uit het protocol voor bodemverontreiniging, het 'Nader Bodemonderzoek'. De TD wordt uitgedrukt in een msPAF (meer stoffen Potentieel Aangetaste Fractie). De TD schat het ecologische effect van het mengsel in een monster van de verontreinigde locatie en kan gebruikt worden voor de risicobeoordeling.
 

Home / Documenten en publicaties / Risico's voor het ecosysteem in stap twee van het Saneringscriterium

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu