RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vergelijking luchtkwaliteitsmetingen en emissiecijfers van Nederland en omringende landen

Comparison of air quality measurements and emission data of the Netherlands and neighbouring countries

Publiekssamenvatting

Nederland vormt ten opzichte van de ons omringende landen geen uitzondering wat betreft de gemeten concentraties van fijn stof. Ook neemt Nederland geen uitzonderingspositie in wat betreft de gebruikte de gebruikte meetmethoden en aantal meetstations om de concentratie in de lucht te bepalen van fijn stof (PM10), zeer fijn stof (PM2,5) en vluchtige organische stoffen (VOS). Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar luchtkwaliteitsmetingen in Nederland, Belgie, Duitsland, Denemarken, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
In dit onderzoek zijn tevens de emissiecijfers uit 2000 van PM2.5, VOS en ammoniak van deze landen met elkaar vergeleken. Deze cijfers worden als referentiejaar gebruikt om de nieuwe Europese emissieplafonds voor 2020 te bepalen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de emissiecijfers van bepaalde landen structureel zijn over- of onderschat. De nieuwe emissieplafonds zullen in de loop van 2009 door de Europese Commissie worden voorgesteld.
De Commissie heeft in dit verband laten berekenen wat per land de meest kosteneffectieve emissiereducties zijn om de Europese milieudoelstellingen te halen. Voor Nederland vallen deze reducties voor PM2,5, VOS en stikstofoxiden (NOx) wat lager uit dan voor de omringende landen.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Vergelijking luchtkwaliteitsmetingen en emissiecijfers van Nederland en omringende landen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu