RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Site-specific human risk assessment of soil contamination with volatile compounds

Locatiespecifieke humane risicobeoordeling van bodemverontreiniging met vluchtige verbindingen

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft het zogeheten VOLASOIL-model verbeterd. Het model schat voor woningen en andere gebouwen de binnenluchtconcentraties die ontstaan als gevolg van bodemverontreiniging met vluchtige verbindingen. Deze verontreiniging van bodem en grondwater kan zich voordoen in de omgeving van bijvoorbeeld benzinestations en chemische wasserijen. Om de risico's hiervan voor de mens te kunnen bepalen, berekent het model op basis van de vervuilingsgraad van het grondwater de concentraties vluchtige stoffen in de binnenlucht. Het aangepaste model maakt een betere risicobeoordeling mogelijk, zodat de mate van spoed om te saneren beter is te bepalen.
De nieuwe versie is voor meer typen woningen bruikbaar, namelijk voor woningen zonder kruipruimte of woningen met een kelder. Eerder was het alleen bruikbaar voor woningen met een kruipruimte. Als vergelijking zijn voor de toegevoegde woningtypen twee alternatieve berekeningsmethoden opgenomen die internationaal worden toegepast.
Het rapport onderbouwt bovendien de waarden voor de belangrijkste parameters van de modelconcepten. Onder andere zijn karakteristieke eigenschappen van zes standaard bodemtypen vereenvoudigd en verduidelijkt, waardoor lokale beoordelingen beter zijn uit te voeren. Daarnaast is aangeven wat de belangrijkste locatiespecifieke gegevens zijn van het model.
Het is de bedoeling de modelconcepten van de nieuwe VOLASOIL-versie te gebruiken bij het beleidsinstrument voor bodemsanering (SANSCRIT), de uitwerking van het in 2008 herziene Saneringscriterium bodemsanering. Op basis van de resultaten van de modelberekeningen kan besloten worden aanvullende (binnen)luchtmetingen te doen. De combinatie van modelleren en meten geeft de beste basis om de risico's van vluchtige verbindingen voor de mens te beoordelen.
 

Home / Documenten en publicaties / Site-specific human risk assessment of soil contamination with volatile compounds

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu