RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dosisberekening voor de Omgeving bij Vergunningverlening Ioniserende Straling - DOVIS, A. Lozingen in lucht en water

Assessing the surroundings for effects of ionising radiation on the granting of permits, A. Emissions to air and water

Publiekssamenvatting

De Kernenergiewet schrijft voor dat voor het bereiden,
voorhanden hebben (inclusief vervaardigen, bewerken, hanteren en opslaan),
toepassen en zich ontdoen van radioactieve stoffen of het gebruik van
(ioniserende straling producerende) toestellen in veel gevallen een
vergunning nodig is. Voor handelingen met radioactieve stoffen geldt in
voorkomende gevallen een vergunningplicht. Bij werkzaamheden bestaat in
bepaalde gevallen geen vergunning- maar een meldingsplicht. De
vergunningplichtige of meldings-plichtige grenzen voor radioactieve stoffen
zijn in het Besluit stralings-bescherming gedefinieerd, zoals dat sinds 1
maart 2002 van kracht is. Bij de aanvraag van een vergunning, of melding,
dient een berekening te worden gevoegd van de totale effectieve jaardosis
voor de mens als gevolg van lozingen in lucht en water en blootstelling aan
externe straling. Speciaal bij handelingen kan men daarbij veelal volstaan
met een schatting die gebaseerd is op een set eenvoudige rekenregels, die in
deel 1 van de bijlage bij de Ministeriele Regeling - Analyse Gevolgen
Ioniserende Straling voor het milieu (mr-AGIS) - zijn vastgelegd. In
sommige gevallen is een dergelijke schatting niet voldoende, bijvoorbeeld
als er sprake is van specifieke belastingpaden, een brede bundel uit een
r6ntgentoestel of bij lozingen ten gevolge van werkzaamheden, of als er
daartoe vastgestelde toetsingsniveaus (mr-AGIS) worden overschreden. In
dergelijke gevallen dient er een nadere analyse te worden uitgevoerd volgens
deel 2 van de bijlage bij de mr-AGIS. Het onderhavige rapport beschrijft de
methode die voor deze nadere analyse moet worden gehanteerd voor zover het
lozingen in lucht en water betreft (Deel A). In Deel B, dat door de Nuclear
Research and consultancy Group (NRG) is geschreven, wordt nader ingegaan op
de blootstelling aan externe straling vanuit bronnen en
toestellen.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Dosisberekening voor de Omgeving bij Vergunningverlening Ioniserende Straling - DOVIS, A. Lozingen in lucht en water

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu