RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verbindingen in lucht en huisstof van woningen

Substances in the indoor air and house dust of dwellings

Publiekssamenvatting

In de lucht van zestig woningen in Groningen zijn de concentraties vluchtige organische stoffen (VOS), stikstofdioxide, koolmonoxide en kooldioxide gemeten. In de meeste woonkamers werden de (gezondheidkundige) advieswaarden voor deze stoffen niet overschreden. De advieswaarde voor de concentratie van totale VOS werd in de winter in vijf woningen overschreden, voornamelijk veroorzaakt door de hogere concentraties limoneen. Deze stof zit onder andere in veel luchtverfrissers en schoonmaakmiddelen. De advieswaarde voor de concentratie stikstofdioxide is alleen in specifieke situaties overschreden, zoals in keukens van woningen met een afvoerloze geiser. In de meeste woonkamers is geen of zeer weinig koolmonoxide gemeten. In de winter is in ongeveer de helft van deze Groningse woonkamers op enig moment de toetswaarde voor de kooldioxideconcentratie overschreden. Dit betekent dat er kortere of langere tijd onvoldoende luchtverversing was.
In het onderzoek zijn ook de concentraties gemeten van een aantal verbindingen in huisstof. Voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en een aantal metalen waren de concentraties beneden de advieswaarden. Lood in huisstof zou in een paar van de onderzochte woningen wel kunnen leiden tot een gezondheidsrisico voor kinderen.
Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en TNO, in opdracht van het ministerie van VROM/directie Risicobeleid en de VROM-Inspectie. Dit onderzoek is in Groningse woningen uitgevoerd en is niet representatief voor Nederlandse woningen. Over het algemeen zijn de resultaten toch in overeenstemming met ander recent onderzoek in Nederlandse woningen.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Verbindingen in lucht en huisstof van woningen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu