RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Surface water intended for the abstraction of drinking water after use of plant protection products on hard surface. Evaluation of plant protection products

Oppervlaktewater bestemd voor drinkwater na toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen. Beoordelingsmethode voor gewasbeschermingsmiddelen

Publiekssamenvatting

In oppervlaktewater is de aanwezigheid van actieve
stoffen van gewasbeschermingsmiddelen in concentraties boven acceptabele
drinkwaterniveaus vastgesteld. Daarom zijn de Nederlandse registratie-
autoriteiten door de rechter gedwongen deze situatie nadrukkelijk in de
toelatingsbeslissing te betrekken.
Om de drinkwatervoorziening te beschermen is een instrument ontwikkeld om de
concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater te schatten
na de toepassing op verhardingen. Tot nu toe bestond een dergelijke
methodiek nog niet in het Nederlandse beoordelingsinstrumentarium voor de
toelating van gewasbeschermingsmiddelen op basis van de EU-Richtlijn
91/414/EC.
Het voorstel beschreven in dit rapport behelst een beslisboom met een
getrapte benadering. De basis vormt de veronderstelling dat er een relatie
bestaat tussen de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen
en de gevonden concentratie in ontvangende oppervlaktewateren. De methodiek
kan worden gebruikt om te beoordelen of drinkwater bereid uit dit
oppervlaktewater een te hoge concentratie residuen van deze middelen bevat.
De ervaringen met een bestaande actieve stof, glyfosaat, zijn gebruikt om te
anticiperen op evaluaties voor nieuwe stoffen.
Om uiteindelijk te komen tot een goede schatting van de waterconcentratie
van een actieve stof zijn verscheidene veronderstellingen gedaan voor onder
andere: - de toepassingstechniek van het middel geschiedt volgens
vastgesteld protocol; - de dosering op verhardingen is correct; - de
totale oppervlakte in Nederland waarop de stof wordt toegepast wordt
gebaseerd op gegevens in Nederland; - het ontvangende stroomgebied voor een
bepaald drinkwateronttrekkingspunt voor de drinkwatervoorziening wordt
gebaseerd op gemeentelijke gegevens in Nederland. Deze veronderstellingen
zijn gecontroleerd aan de hand van de resultaten verkregen met de
voorbeeldstof glyfosaat.
In de komende tijd moet ervaring worden opgebouwd met de nieuwe methodologie
door het system toe te passen op nieuwe stoffen die in Nederland gebruikt
kunnen worden op verhardingen. Een van de aanbevolen potentiele
verbeteringen is om het gebruik van specifieke eigenschappen van een
bepaalde stof, zoals adsorptie en afbraakgegevens, in de beoordeling te
betrekken. Ook wordt aanbevolen een EU-methodiek te ontwikkelen,
vergelijkbaar met dit Nederlandse voorstel.
Het RIVM heeft het rapport in 2010 gepubliceerd. Vanaf begin 2016 is in een Addendum ook de rekentool gepubliceerd. Het Ctgb past deze rekentool toe.
 

Home / Documenten en publicaties / Surface water intended for the abstraction of drinking water after use of plant protection products on hard surface. Evaluation of plant protection products

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu