RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

The role of noise events in noise research, policy and practice (peaks, events or both..) : Report of expertmeeting 25 and 26 October 2010, Utrecht

Publiekssamenvatting

In opdracht van I&M heeft het RIVM in oktober 2010, een expert meeting georganiseerd over hinder door plotseling geluid (piekgeluid), en de benadering hiervan in wetenschap, beleid en in de praktijk. Doel was kennis en ideeen uit te wisselen en aanbevelingen te formuleren over situaties met kortstondige geluidpieken.
Tijdens de bijeenkomst werden voorbeelden gepresenteerd uit theorie en praktijk, bij lucht- en wegverkeer, hoge snelheidslijnen en impulsgeluid door heien en schietoefeningen. Zowel akoestische als modererende factoren kwamen aan bod, zoals de onvoorspelbaarheid van plotselinge geluiden, vertrouwen in de overheid en verwachtingen ten aanzien van toekomstige geluidniveaus. Een van de belangrijkste conclusies was dat de beschikbare relaties tussen geluid en effect gebaseerd op Lden and Lnight als uitgangspunt kunnen dienen, ook in situaties met hoge piekbelasting. Ook is geconstateerd dat aanvullende indicatoren nodig zijn die beter kunnen overbrengen wat de impact van het geluid zal zijn. In de communicatie met burgers is het van belang de hoeveelheid geluid, waar mogelijk en relevant, uit te drukken in termen die voor iedereen begrijpelijk zijn, zoals in duur, frequentie en kwaliteit. Ook het effect van maatregelen moet begrijpelijk worden gecommuniceerd: als afspraken over een beperking van geluid(hinder) niet helder naar buiten worden gebracht, zal het aantal klachten en het percentage ernstig gehinderden mogelijk stijgen onafhankelijk van de feitelijke geluidniveaus.
Het RIVM zal de aanvullende waarde en noodzaak van andere dan op decibellen gebaseerde geluidindicatoren nader bestuderen. Dit zal gedaan worden aan de hand van casestudies rond locaties met veel pieklawaai en secundaire analyses op bestaande bestanden. Met oog op de toenemende behoefte aan richtlijnen voor trillingen en piekgeluid langs het spoor, ligt de nadruk hierbij in de eerste plaats op geluid en trillingen in de buurt van hoge snelheidslijnen.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / The role of noise events in noise research, policy and practice (peaks, events or both..) : Report of expertmeeting 25 and 26 October 2010, Utrecht

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu