RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Een voorstel van afstemming van de Aanvullende Risico-Inventarisatie en - Evaluatie (ARIE) met de Europese Verordening inzake indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP)

Proposal for alignment of Additional Risk Assessment and Evaluation (ARIE) with the European regulation on Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures (CLP)

Publiekssamenvatting

Stoffen kunnen eigenschappen hebben die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Om deze gevaren uniform aan te duiden is een mondiaal systeem opgesteld voor de indeling van de stoffen en de bijbehorende etikettering. Dit systeem is onlangs op Europees niveau geïmplementeerd in de verordening Classification, Labelling and Packaging of chemicals (CLP). De Nederlandse ARIE-regeling hanteert echter een andere indeling van gevaarlijke stoffen dan de CLP. Het RIVM doet daarom een voorstel hoe de ARIE-regeling aangepast kan worden aan de CLP-verordening.

Aanpassing aan CLP bevordert veilig gebruik gevaarlijke stoffen:
ARIE staat voor Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie en geldt voor kleinere bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken. ARIE is bedoeld om de werknemers te beschermen als deze stoffen vrijkomen. Het belangrijkste voordeel van de aanpassing is dat ARIE dezelfde terminologie en criteria zal gebruiken als andere Europese wet- en regelgeving. Er zijn dan geen onduidelijkheden meer of een stof al dan niet gevaarlijk is en of er speciale maatregelen genomen moeten worden om werknemers te beschermen. Dit bevordert het veilig gebruik van gevaarlijke stoffen in Nederland.

Resultaat:
ARIE onderscheidt brandbare, giftige en ontplofbare stoffen. Het voorstel voor de aanpassing omvat een tabel waarin afgelezen kan worden welke CLPgevarenklassen overeenkomen met de ARIE-categorie├źn brandbaar, giftig en ontplofbaar.
 

Home / Documenten en publicaties / Een voorstel van afstemming van de Aanvullende Risico-Inventarisatie en - Evaluatie (ARIE) met de Europese Verordening inzake indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu