RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

From risk assessment to environmental impact assessment of chemical substances : Methodology development to be used in socio-economic analysis for REACH

Methodologie voor bepalen van de milieu-impacts van chemische stoffen

Publiekssamenvatting

Dit rapport stelt een methodologie voor waarmee verwachte milieu-effecten van chemische stoffen onderling kunnen worden vergeleken. Dit levert inzicht op in de relatieve milieuwinst die kan worden behaald als schadelijke stoffen worden vervangen door minder schadelijke alternatieven. Centraal staat de milieuschade van zowel de bestaande stof als het alternatief. Ten opzichte van eerdere verkenningen geeft deze studie een methodologie waarmee milieuschade relatief eenvoudig kan worden bepaald en vergeleken. In 2007 is de Europese wetgeving REACH (Registration, Evaluation Authorisation and restriction of CHemicals) ingevoerd. Restrictie en Autorisatie zijn de twee instrumenten van REACH om een stof die op grond van de huidige kennis als gevaarlijk voor mens en/of milieu wordt beschouwd, uit te faseren en te vervangen door een alternatief. REACH schrijft voor dat de gevolgen van een verbod in bredere zin dan alleen een risicoanalyse, worden weergegeven, namelijk via een zogenoemde socio-economische analyse. Hierin kan de verminderde schade aan mens en milieu bijvoorbeeld worden afgewogen tegen de kosten die een overschakeling op een alternatief met zich meebrengt. De ontwikkelde methodologie richt zich alleen op milieu-effecten als onderdeel van een socio-economische analyse. De methodologie bestaat uit een getrapte analyse, waarmee kan worden gekozen voor de manier en het detailniveau waarop de methodologie wordt uitgevoerd. Dit gebeurt op basis van het type stof, de databeschikbaarheid en het uiteindelijke doel van de analyse. Tevens geeft de methodologie een raamwerk hoe bij dergelijke analyses om te gaan met onzekerheden. De bruikbaarheid van de ontwikkelde methodologie is getest met behulp van drie voorbeeldstudies van zeer verschillende stoffen. Het betreft (1) de vervanging van nonylfenolen (surfactanten) in wasmiddelen door alcohol ethoxylaten, (2) de vervanging van zinken dakgoten door PVC-dakgoten, en (3) de vervanging van de brandvertragende stof HBCDD in isolatiemateriaal door twee alternatieve brandvertragers.
 

Home / Documenten en publicaties / From risk assessment to environmental impact assessment of chemical substances : Methodology development to be used in socio-economic analysis for REACH

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu