RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Risicoanalyse bodembreed : Een beoordeling van effecten van bodemgebruik

Risk analysis land use : An assessment of the effects of land use

Publiekssamenvatting

In Nederland wordt de bodem gebruikt voor een breed scala aan activiteiten. Voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is beoordeeld, welke effecten deze activiteiten hebben op de kwaliteit van de bodem of het grondwater. De beoordeling voorziet de ILT in informatie over locaties waar zich de grootste risico's voor de bodemkwaliteit kunnen voordoen. Met deze kennis kan de inspectie prioriteiten stellen bij het plannen van toezicht en handhaving. Uit het onderzoek blijkt dat vooral het bedrijven van landbouw, en bouw- & infrastructuuractiviteiten de grootste effecten hebben op de kwaliteit van de bodem. Daarna volgen potentiële calamiteiten rondom de winning van diepe delfstoffen.

Bodemactiviteiten en effecten
Bodemactiviteiten variëren van het winnen van grondwater, het aanleggen van kabels en leidingen, tot het bedrijven van landbouw. Deze activiteiten beïnvloeden bijvoorbeeld het bodemleven of de grondwaterspiegel. Het RIVM heeft in samenwerking met een tiental deskundigen twaalf soorten effecten beoordeeld van vijftien categorieën bodemactiviteiten.

Effect activiteit en herstelvermogen bodem
Bij de beoordeling is aangegeven in welke mate effecten optreden. Vervolgens is dat gecombineerd met het vermogen van de bodem om te herstellen van een effect. De resultaten van de beoordelingen zijn gebundeld, en per bodemactiviteit uitgewerkt in de vorm van een factsheet.
 

Home / Documenten en publicaties / Risicoanalyse bodembreed : Een beoordeling van effecten van bodemgebruik

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu