RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Benchmark study for a flammable liquid depot : comparison of two risk assessments

Benchmark studie voor een opslag van ontvlambare vloeistoffen : Een vergelijking van twee risicobeoordelingen

Publiekssamenvatting

In Frankrijk en in Nederland is regelgeving van kracht om te bepalen wat het risico is van bedrijven met giftige, ontvlambare of explosieve stoffen voor de omgeving. De uitkomsten van risicoberekeningen worden gebruikt voor vergunningverlening en voor ruimtelijke ordening. De wijze waarop deze landen risico's berekenen, verschilt aanzienlijk. De beleidsmatige context verschilt en technische aannames lopen uiteen. Desalniettemin komen de uitkomsten voor een fictieve opslag van ontvlambare vloeistoffen op hoofdlijnen grotendeels overeen.

Dit blijkt uit onderzoek van RIVM en het Franse INERIS. Beleidsmakers kunnen de bevindingen van het onderzoek gebruiken om de uitgangspunten voor het maken van risicoberekeningen nader te evalueren.

Voor het onderzoek is het risico van een fictief opslagdepot met ontvlambare vloeistoffen berekend volgens de Franse en de Nederlandse regelgeving. Hierbij zijn meerdere significante verschillen geconstateerd. Beleidsmatig verschillen de normstelling en de manier waarop uitkomsten worden gebruikt in de vergunningverlening en de ruimtelijke ordening. Verder is de te gebruiken rekenmethodiek in Nederland in regelgeving vastgelegd, terwijl in Frankrijk de vergunningaanvrager de rekenmethodiek kiest en verantwoordt. In technisch opzicht verschillen de ongevalsscenario's die worden gehanteerd, de veronderstelde kansen voor verschillende typen ongevallen en de omvang van het gebied waar schade optreedt.

In de uitkomsten voor de twee landen is het gebied waar bestaande kwetsbare objecten ongewenst zijn en waar toekomstige kwetsbare objecten vermeden moeten worden grotendeels gelijk. Ook het totale gebied waarin rekening gehouden moet worden met ernstige gevolgen van een eventueel incident is vergelijkbaar.
 

Home / Documenten en publicaties / Benchmark study for a flammable liquid depot : comparison of two risk assessments

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu