RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Environmental risk limits for chrysene

Milieurisicogrenzen voor chryseen

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), milieurisicogrenzen voor chryseen bepaald. Dit was nodig omdat de huidige norm voor chryseen voor waterkwaliteit niet is afgeleid volgens de meest recente methodiek. Chryseen is een stof die behoort tot de stofgroep PAK's. De stof is opgenomen in de Regeling Monitoring Kader Richtlijn Water, waarin staat aan welke eisen oppervlaktewater in Nederland moet voldoen. De Stuurgroep Stoffen stelt deze nieuwe normen vast op basis van de wetenschappelijke advieswaarden in dit rapport.

Het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) is de concentratie in water waarbij geen schadelijke effecten te verwachten zijn, gebaseerd op jaargemiddelde concentraties. Hiervoor zijn drie routes onderzocht: directe effecten op waterorganismen, indirecte effecten op vogels en zoogdieren via het eten van prooidieren, en indirecte effecten op mensen via het eten van vis. De laatste van de drie levert de laagste waarde en bepaalt daarmee het MTR voor zoet- en zoutwater (1,2 nanogram per liter). De Maximaal Aanvaardbare Concentratie (MACwater, eco), die het ecosysteem beschermt tegen kortdurende concentratiepieken, is 0,07 microgram per liter voor zoetwater en 0,007 microgram per liter voor zoutwater.

De nieuw afgeleide milieurisicogrenzen voor water en in water zwevend stof zijn lager dan de nu geldende milieurisicogrenzen. Dit kan direct worden verklaard doordat consumptie van waterdieren door vogels and zoogdieren en menselijke visconsumptie in de nieuwe norm zijn meegewogen. Gebaseerd op monitoringsgegevens worden de nieuwe MTR en MACeco voor water, zwevend stof en sediment naar verwachting overschreden. Bij deze beoordeling is mengseltoxiciteit voor het totaal aantal PAK's nog niet in beschouwing genomen.
 

Home / Documenten en publicaties / Environmental risk limits for chrysene

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu