RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bodem, ecosysteemdiensten en ruimtelijke keuzen : Een eerste inventarisatie

Soil, ecosystem services and spatial choices : A first inventory

Publiekssamenvatting

De bodem en ondergrond in Nederland worden steeds meer gebruikt, bijvoorbeeld om delfstoffen te winnen of om er energie, aardgas en CO2 in op te slaan. Voor een efficiĆ«nt, verantwoord en duurzaam ruimtegebruik is het van belang de activiteiten onder en boven de grond op elkaar af te stemmen en daarbij de eigenschappen van de bodem zo veel mogelijk te benutten. De overheid ontwikkelt momenteel een Structuurvisie voor de Ondergrond (STRONG). Het RIVM heeft kenmerken van de bodem en ondergrond geĆÆnventariseerd die daarbij van belang kunnen zijn. De kenmerken zijn in de vorm van kaartbeelden weergegeven.

De kaartbeelden geven inzicht in kenmerken die relevant zijn voor afwegingen welke activiteiten het beste op welke locaties kunnen worden uitgevoerd. De invloed van de diverse ruimtelijke kenmerken zou daarvoor vertaald moeten worden naar extra maatschappelijke kosten en baten. Op die manier kan bovendien rekening worden gehouden met een opeenstapeling van kenmerken.

Zo is het van belang om locaties waar aardwarmte voorkomt, te benutten voor activiteiten die veel warmte vergen zoals de glastuinbouw. Voor stedelijke uitbreidingen zou meer rekening gehouden moeten worden met de draagkracht van de bodem. In principe zouden goede landbouwgronden behouden moeten blijven voor de landbouw. Gronden die daar minder voor geschikt zijn, zouden gebruikt kunnen worden voor nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, hetzij stedelijk, hetzij natuur.
 

Home / Documenten en publicaties / Bodem, ecosysteemdiensten en ruimtelijke keuzen : Een eerste inventarisatie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu