RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Waterkwaliteit op Koeien en Kansenbedrijven : Resultaten van tien jaar bemonstering

Water quality on Cows & Opportunities farms : Results of ten years sampling

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft tussen 1999 en 2010 op zestien Nederlandse melkveebedrijven die deelnemen aan het project Koeien & Kansen de waterkwaliteit gemonitord. Een van de belangrijkste doelen van het project Koeien & Kansen is om op zestien pioniersbedrijven het verwachte toekomstige, strengere mestbeleid te implementeren en de gevolgen daarvan op de waterkwaliteit onderzoeken. Het mestbeleid is erop gericht het gebruik van meststoffen te beperken om daarmee de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren.

Het voorliggende rapport geldt als een naslagwerk met analysegegevens van de kwaliteit van grondwater, drainwater en slootwater op de bedrijven. Om het effect van het toekomstige mestbeleid te bepalen is het nodig om naast de waterkwaliteit ook de bedrijfsvoering (waaronder het mestgebruik) te beschouwen. Deze analyse wordt door LEI Wageningen UR in samenwerking met Plant Research International en het RIVM uitgevoerd.

De bemonstering van de bedrijven valt onder het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). De groep Koeien & Kansen-bedrijven is hierbinnen uniek vanwege de hoge dichtheid van meetpunten en de langdurige, continue meetreeks. Van alle deelnemers zijn trendgrafieken gemaakt van de nitraat- of stikstoftotaalconcentratie in alle bemonsterde watertypen; afhankelijk van de grondsoort is dit grondwater, drainwater, slootwater en bodemvocht. Bij uitschieters in de trend is een oorzaak gezocht. Daarnaast zijn van de bedrijven de grondwaterstand, de grondsoort en de grondwatertrap gerapporteerd. De grondwatertrap is een maat voor de droogte van een perceel, wat net als de grondwaterstand en de grondsoort van invloed is op de nitraatconcentratie.
 

Home / Documenten en publicaties / Waterkwaliteit op Koeien en Kansenbedrijven : Resultaten van tien jaar bemonstering

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu