RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Water quality standards for imidacloprid : Proposal for an update according to the Water Framework Directive

Publiekssamenvatting

Herziening waterkwaliteitsnormen voor imidacloprid Het RIVM stelt voor om de waterkwaliteitsnorm voor het bestrijdingsmiddel imidacloprid te verlagen van 67 naar 8,3 nanogram per liter. Uit nieuwe onderzoeken blijkt dat de schadelijke effecten van imidacloprid op waterorganismen zich al bij lagere concentraties voordoen dan verwacht. Probleemstof Imidacloprid is een insecticide dat behoort tot de groep van neonicotinoïden. Het middel wordt op grote schaal gebruikt in de landbouw, maar ook in en om het huis, bijvoorbeeld in mierenlokdoosjes en vlooiendruppels. Neonicotinoïden staan volop in de belangstelling vanwege een mogelijke relatie met bijensterfte. Om die reden heeft de Europese Commissie eind vorig jaar besloten om het gebruik van imidacloprid in de teelt van een groot aantal gewassen te beperken. Imidacloprid is ook een probleemstof in oppervlaktewater en staat in Nederland hoog in de top-10 van normoverschrijdende stoffen. Huidige norm beschermt onvoldoende De huidige normen voor oppervlaktewater zijn in 2008 vastgesteld. Sinds die tijd zijn er veel nieuwe studies gepubliceerd naar de effecten van imidacloprid op organismen in water. Recent onderzoek toont aan dat vooral eendagsvliegen (haften) zeer gevoelig zijn voor imidacloprid. Deze studies maken duidelijk dat de huidige norm haften onvoldoende beschermt, en mogelijk ook andere groepen insecten. Het RIVM heeft daarom de beschikbare gegevens geëvalueerd en geconcludeerd dat de norm voor lange-termijn blootstelling in zoetwater moet worden verlaagd met een factor acht. De norm voor kortdurende piekblootstelling van 0,2 microgram per liter blijft hetzelfde. Lagere concentraties zijn haalbaar In januari 2014 heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) extra beperkingen opgelegd aan het gebruik van imidacloprid. Het afvalwater uit kassen moet worden gezuiverd en bij de bespuiting van gewassen in het veld moet worden voorkomen dat het insecticide overwaait naar het nabij gelegen water. Door deze maatregelen komt er minder imidacloprid in het oppervlaktewater terecht, wat de kans vergroot dat aan de nieuwe norm kan worden voldaan.
 

Home / Documenten en publicaties / Water quality standards for imidacloprid : Proposal for an update according to the Water Framework Directive

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu