RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Minerals Policy Monitoring Programme report 2011-2014 : Methods and procedures

Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid rapport 2011-2014 : Methoden en procedures

Publiekssamenvatting

Dit technische rapport beschrijft de werkwijze van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) in de periode 2011-2014. Het LMM voorziet de Nederlandse overheid van informatie over de effecten van het mestbeleid op de waterkwaliteit en de landbouwpraktijk. Het meetnet vervult daarmee een rol in de verantwoording en evaluatie van de Nederlandse Meststoffenwet, de Europese Nitraatrichtlijn en de Nederlandse derogatie op de Nitraatrichtlijn. Derogatie houdt in dat Nederland, onder voorwaarden, toestemming heeft om meer stikstof met dierlijke mest uit te rijden dan regulier is opgenomen in de Europese nitraatrichtlijn. Een van de voorwaarden is dat de effecten van de een hogere hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest worden gemonitord.

In de onderzoeksperiode zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd om het meetnet te optimaliseren en af te stemmen op de veranderende omstandigheden. Alle relevante wijzigingen zijn in dit rapport vastgelegd, zodat de gebruikte meetmethoden voor iedereen inzichtelijk blijven.

In het LMM werken Wageningen Economic Research (voorheen het LEI Wageningen UR) en het RIVM samen om informatie te verzamelen over de landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven in Nederland. Wageningen Economic Reseach verzamelt financiële, economische en milieudata van ongeveer 450 landbouwbedrijven. Het RIVM meet de kwaliteit van het grondwater, bodemvocht, slootwater en/of drainagewater op deze bedrijven. De deelnemende bedrijven zijn een representatieve steekproef van de Nederlandse landbouw, verdeeld over grondsoortregio's (zand, klei, veen en löss) en bedrijfstypen (melkvee-, akkerbouw-, hokdier- en overige bedrijven).
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / 2017 / Augustus / Minerals Policy Monitoring Programme report 2011-2014 : Methods and procedures

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu