RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Actualisering van de trendmodellering van gemeten nitraatconcentraties bij landbouwbedrijven : Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

Updating of trend modelling of measured nitrate concentration at farms : Mineral Policy Monitoring Programme

Publiekssamenvatting

Voor het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is het van belang om te weten welke effecten veranderingen in de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven hebben op de hoeveelheid nitraat in de bovenste grondwaterlaag onder het bedrijf. Het RIVM heeft het model dat wordt gebruikt om effecten van deze veranderingen op de nitraatconcentratie te kunnen bepalen geactualiseerd. Daardoor zijn de uitkomsten betrouwbaarder.

De concentraties nitraat in het bovenste grondwater worden niet alleen door de bedrijfsvoering beïnvloed, maar ook door de hoeveelheid neerslag en wijzigingen in de groep landbouwbedrijven die aan het LMM deelneemt. Hierdoor is de invloed van de bedrijfsvoering op de gemeten concentraties lastig te herleiden. Met het vernieuwde model is het mogelijk om deze twee invloeden eruit te filteren. De daarmee verkregen waarden worden de gestandaardiseerde nitraatconcentraties genoemd, die beter de gevolgen van veranderingen in de bedrijfsvoering weergeven.

De belangrijkste vernieuwing in het model is dat beter rekening wordt gehouden met het effect van de hoeveelheid neerslag op de concentratie nitraat in het bovenste grondwater. Bij hoge concentraties nitraat heeft neerslag veel invloed op de uiteindelijke concentratie nitraat in het grondwater. Bij lagere concentraties is die invloed veel minder groot. Met de modelwijziging zijn vooral de gestandaardiseerde nitraatconcentraties in de eerste tien jaar van het LMM (1992-2002) verbeterd. Daardoor zijn in die periode minder sterke schommelingen in de gestandaardiseerde nitraatconcentraties te zien.

 

Om te refereren naar dit rapport gebruik: DOI 10.21945/RIVM-2016-0211

Home / Documenten en publicaties / 2017 / December / Actualisering van de trendmodellering van gemeten nitraatconcentraties bij landbouwbedrijven : Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu