RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informative Inventory Report 2018 : Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2016

Informative Inventory Report 2018

Publiekssamenvatting

De uitstoot van ammoniak is in 2016 gestegen ten opzichte van 2015 en ligt met 127,4 kiloton onder het maximum dat vanuit Europa voor Nederland is bepaald. De toename wordt vooral veroorzaakt doordat er meer melk- en kalfkoeien gehouden worden. De toename wordt voor een deel afgezwakt door een gemiddeld lagere uitstoot als gevolg van schonere stalsystemen.

De berekeningen voor de ammoniakemissie uit de landbouw zijn complex omdat veel factoren er invloed op hebben. Dat zijn bijvoorbeeld de diersoort, de leeftijdscategorie, de huisvesting en de wijze waarop de mest op het land wordt gebruikt. Nieuwe inzichten in deze emissiefactoren zorgen ervoor dat de totale uitstoot van ammoniak tussen 1990 en 2015 met terugwerkende kracht over de gehele linie naar beneden is bijgesteld. Zo blijkt de mate waarin rundveevoer wordt verteerd, voor een lagere hoeveelheid ammoniakaal stikstof (TAN) in de rundveemest te zorgen dan eerder was berekend. Daardoor komt er minder ammoniak vrij als de mest op het land wordt gebruikt.

Binnen de gestelde periode waren een paar veranderingen te zien als gevolg van de nieuwe inzichten. Zo is de emissiefactor voor bovengrond gebruik van mest naar beneden bijgesteld, waardoor de uitstoot in de eerste helft van de jaren negentig omlaag is gegaan. Daar staat tegenover dat de emissiefactoren voor een aantal emissiearme manieren van mest op het land verspreiden (uitrijden), hoger zijn geworden. Desondanks blijft het emissiearme uitrijden van mest nog altijd een effectieve maatregel om de uitstoot van ammoniak zoveel mogelijk te beperken. De uitstoot van stikstofoxiden, zwaveldioxiden en niet-methaan vluchtige organische stoffen blijven net als in voorgaande jaren licht dalen. Voor deze stoffen blijft Nederland voldoen aan de gestelde 'plafonds'. Ook is de uitstoot van koolmonoxide, fijnstof, zware metalen en persistente organische stoffen tussen 1990 en 2016 bijna zonder uitzondering gedaald. Dit komt vooral door schonere brandstoffen, schonere automotoren en door emissiebeperkende maatregelen in de industrie, met apparatuur om stof, stikstofdioxide en zwaveldioxide af te vangen.

Dit en meer blijkt uit de Informative Inventory Report (IIR) 2018. Het RIVM analyseert en rapporteert hierin jaarlijks met diverse partnerinstituten de uitstoot van stoffen. Lidstaten van de Europese Unie zijn hiertoe verplicht. Nederland gebruikt de analyses om beleid te onderbouwen.

 

Om te refereren naar dit rapport gebruik: DOI 10.21945/RIVM-2018-0013

Home / Documenten en publicaties / 2018 / Mei / Informative Inventory Report 2018 : Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2016

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu