Jaargang 14, Nummer 4 / 23 mei 2017
RVP Nieuws
Jaargang 14, Nummer 4 / 23 mei 2017
voor professionals die het Rijksvaccinatieprogramma uitvoerenWetswijziging
In RVP Nieuws 10 van 25 november 2016 ben je geïnformeerd over de toekomstige financiering van het Rijksvaccinatieprogramma. Enige tijd geleden is voorgesteld het RVP te verankeren in de Wet publieke gezondheid én de gemeenten, in relatie met de Jeugdgezondheidszorg, formeel verantwoordelijk te maken voor de uitvoering en financiering van de vaccinaties. Dit wetsvoorstel is op 9 mei jl. met algemene stemmen aangenomen. De herziene Wet publieke gezondheid zal per 1 januari 2018 in werking treden. De wijzigingen met betrekking tot het RVP zullen pas met ingang van 1 januari 2019 van kracht worden. Reden hiervoor is de te korte tijd voor gemeenten om afspraken te maken met de JGZ-organisaties voor de uitvoering van het RVP.
De inhoud van het RVP (het vaccinatieschema) en een aanduiding welk gedeelte van het RVP onder verantwoordelijkheid van de gemeenten valt, zal in een Algemene maatregel van bestuur (Amvb) worden geregeld. Deze concept-Amvb wordt spoedig naar de Kamer gestuurd.
Het is van belang dat de kwaliteit van de uitvoering wordt geborgd door het werken met (medisch) professionele richtlijnen die door de beroepsgroepen in samenspraak met het RIVM zijn opgesteld. Zie hiervoor de website www.rvp.nl
Het wetsvoorstel zal binnenkort aan de Eerste Kamer worden aangeboden.
Tot 1 januari 2019 gelden de huidige kaders en afspraken.


Lekkende spuiten van GSK
Sinds enige tijd ontvangt GlaxoSmithKline klachten over lekkage van diverse vaccins. De oorzaak van het probleem is dat de naald niet in alle gevallen goed aansluit op de spuit. Er is geen twijfel over de steriliteit van de producten. Binnen het RVP kan dit probleem optreden bij de vaccins Infanrix-hexa, Infanrix-IPV, Boostrix Polio en Engerix B-junior. Dit probleem speelt niet bij Cervarix en Synflorix. Op dit moment heeft het RIVM een klein aantal klachten ontvangen uit het veld over dit specifieke probleem. GSK werkt aan een oplossing.
Constateer je lekkage van een spuit? Handel dan conform de Richtlijn Uitvoering RVP: Toediening van een (vrijwel) volledige dosis (>90%) van het vaccin is nodig. Als dat niet is toegediend moet de vaccinatie direct worden herhaald. Dit mag in dezelfde ledemaat. Ook bij twijfel over de hoeveelheid verloren vaccin moet de vaccinatie direct herhaald worden. Een eventueel dubbele dosis is niet schadelijk en geeft ook niet meer bijwerkingen.
Ervaar je problemen met vaccins die binnen het RVP worden gebruikt, meldt dit dan (altijd) bij het RIVM DVP-regiokantoor en leg de betreffende spuit apart. In overleg met het RIVM zal de spuit opgestuurd worden naar de leverancier voor nader onderzoek.


Mazelen in Europa
In meerdere Europese landen wordt een verhoging gezien van het aantal mazelengevallen. Dit geldt met name voor Roemenië en Italië. In Roemenië is al meer dan een jaar een grote mazelenuitbraak gaande. In Roemenië geldt al een indicatie voor een vervroegde 'vakantie'-BMR, zie de BMR-landenlijst. Indien de BMR-vaccinatie voor de eerste verjaardag wordt gegeven dient deze op 14 maanden herhaald te worden.
In Italië is een situatie gaande die enigszins vergelijkbaar is met Nederland in 2013/2014.
Er zijn daar in 2017, verspreid over het land, tot nu toe 2400 gevallen van mazelen gemeld, met name onder niet-gevaccineerden.
Daarom wordt er in Italië nu extra aandacht gevraagd voor de ziekte en de vaccinatie. Voor kinderen die op vakantie gaan naar Italië is het van belang dat ze tijdig conform het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd zijn. Bij nauw contact met de lokale bevolking (logeren bij Italianen thuis) kan voor kinderen tussen 6 en 14 maanden vervroegde vaccinatie overwogen worden. Zonodig kan hierover overlegd worden met de medisch adviseur van RIVM DVP-regiokantoor.
Is er toch een onverwacht mazelencontact in de vakantie, dan is het advies voor ongevaccineerde zuigelingen van 6 maanden of ouder om binnen 72 uur een BMR-vaccinatie te laten toedienen.


Maternale kinkhoestvaccinatie
Eind 2015 heeft de Gezondheidsraad advies uitgebracht om zwangere vrouwen in het begin van het derde trimester een vaccinatie tegen kinkhoest aan te bieden. Hiermee is de pasgeboren baby vanaf de geboorte beter beschermd tegen kinkhoest. De minister van VWS heeft nog geen besluit genomen of én hoe deze vaccinatie wordt ingevoerd. Zwangere vrouwen kunnen zich nu op eigen initiatief via de huisarts of GGD laten vaccineren. Voor hun pasgeboren baby's is het advies het reguliere RVP-vaccinatieschema aan te houden en te starten met vaccineren tussen de leeftijd van 6-9 weken (of op indicatie eerder, vanaf 4 weken). Meer informatie over maternale kinkhoestvaccinatie vindt u op de website van het RIVM.


Opkomst HPV-vaccinaties
Jaarlijks brengt de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's van het RIVM de opkomstcijfers van de HPV-vaccinaties in kaart. Daarin wordt gekeken naar het aantal toegediende vaccinaties. In de rapportage over de opkomstcijfers zijn alle meisjes meegeteld die voor 1 juli 2016 in Nederland woonden. Sinds 2009 is HPV-vaccinatie opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.


Colofon

Redactie
E-mail: rvpcommunicatie@rivm.nl
rijksvaccinatieprogramma.nl/

Abonneren
Om uw e-mailadres te wijzigen, u aan of af te melden of de nieuwsbrief online te raadplegen klik hier.


Deze nieuwsbrief is gegenereerd uit een automatisch systeem. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie.