Duurzame preventie, zorg en ondersteuning

De afgelopen jaren zijn in Nederland diverse initiatieven ontstaan met als doel het zorgsysteem duurzamer vorm te geven. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in het voorjaar van 2013 aangegeven een aantal van deze initiatieven actief te willen volgen. Hiervoor heeft zij negen initiatieven benoemd als zogenaamde ‘proeftuin’. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) volgt deze proeftuinen in de Landelijke monitor proeftuinen populatiemanagement (LMP).

Proeftuinen populatiemanagement

De afgelopen jaren zijn in Nederland diverse initiatieven ontstaan met als doel het zorgsysteem duurzamer vorm te geven. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in het voorjaar van 2013 aangegeven een aantal van deze initiatieven actief te willen volgen. Hiervoor heeft zij negen initiatieven benoemd als zogenaamde ‘proeftuin’. In de proeftuinen werken verschillende actoren in de regio, waaronder zorgverzekeraars, zorgaanbieders en/of gemeenten, samen. Zij zetten gezamenlijk interventies op om bovengenoemde doelen te realiseren. Zij zetten gezamenlijk interventies op om de Triple Aim te realiseren. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) volgt deze proeftuinen in de Landelijke monitor proeftuinen populatiemanagement (LMP).

Triple Aim

Het doel van deze proeftuinen is om de gezondheid van de populatie en de kwaliteit van zorg te verbeteren en de groei in (zorg)uitgaven te beheersen (Triple Aim).   Deze aanpak sluit ook aan bij een aantal door de minister van VWS vastgestelde doelen:  een grotere zelfredzaamheid en meer regie voor burgers en professionele zorg wordt alleen geleverd als burger en zijn of haar omgeving hier niet in kunnen voorzien. Dit vereist meer aandacht voor preventieve, integrale en gepaste zorg.

Doel Landelijke monitor proeftuinen populatiemanagement

Het doel van de Landelijke monitor proeftuinen populatiemanagement (LMP) is om meer inzicht te verkrijgen en te geven in de ervaringen van alle bij de proeftuinen betrokken actoren. Daarnaast heeft de LMP als doel de ontwikkelingen in de gezondheid van de betreffende populaties, de kwaliteit van zorg en de kosten te beschrijven. Hiermee beoogt het RIVM zicht te krijgen op de succes- en faalfactoren van deze initiatieven en lessen te trekken voor het beleid. De LMP is medio 2013 gestart. De opzet van de LMP en de initiële vormgeving van de proeftuinen zijn in eerdere rapporten beschreven. Verdiepende thema’s die nog zullen volgen zijn ondermeer governance van populatiemanagement, burgerparticipatie, farmacie en contractinnovatie.

Samen werken aan duurzame zorg

Het laatste rapport van de LMP geeft een actualisatie van de vormgeving van de negen proeftuinen. Het rapport geeft daarnaast inzicht in de gezondheid van de populaties en de kwaliteit van zorg en kosten bij aanvang van de negen proeftuinen. Het betreft hier met nadruk geen effectevaluatie van de proeftuinen en hun activiteiten. Wel worden de eerste ervaringen van betrokken actoren 1,5 jaar na de introductie van de proeftuin gepresenteerd. De bevindingen zijn gebaseerd op de LMP-vragenlijst, interviews met stuurgroepleden van de proeftuinen en op een aantal beschikbare databronnen zoals de Gezondheidsmonitor en registratiebestanden van Vektis.

Vragen?

Wilt u meer weten, stel dan u vraag via samenduurzaam@rivm.nl
 

 

Home / Onderwerpen / D / Duurzame preventie, zorg en ondersteuning

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu