F

  • Fijnstof

    Fijn stof (of fijnstof) in de lucht kan schadelijke effecten op de gezondheid hebben. De Europese Unie heeft daarom in 1999 grenswaarden voor fijn stof (PM10) vastgesteld. In 2008 is de regelgeving uitgebreid met grens- en streefwaarden voor de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5). Internationaal geaccepteerde inzichten over de gezondheidseffecten van fijn stof zijn in deze regelgeving vervat. De Europese luchtkwaliteitsnormen zijn vertaald in Nederlandse wetgeving. Deze pagina's bieden informatie over de belangrijkste aspecten van fijn stof.

  • Fipronil in eieren

    RIVM levert achtergrondinformatie aan De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de giftigheid van de stof Fipronil en de mogelijke effecten ervan op de gezondheid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om algemene informatie over de stof, de kenmerken van de stof en de beschikbare informatie over mogelijke gezondheidseffecten op korte en lange termijn. RIVM baseert zich daarbij op wetenschappelijke publicaties over Fipronil en de rapporten van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

  • Fluorkoolwaterstoffen

    Fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) zijn sterke broeikasgassen, waarvan het gebruik snel toeneemt. De gassen worden ingezet ter vervanging van ozonlaag afbrekende stoffen (CFK's en HCFK's) in koelkasten, airconditioners en isolatiematerialen. Het RIVM onderzoekt hoe groot de bijdrage is van HFK’s, nu en in de toekomst, aan de broeikaswerking. Ook adviseert het RIVM verschillende overheden over maatregelen die de HFK-uitstoot kunnen beperken. Hierin werkt het RIVM samen met verschillende Amerikaanse onderzoeksinstituten.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu