Gezonde leefomgeving in beleid

Gezond ontwerp en inrichten van de fysieke leefomgeving is één van de vier beleidsprioriteiten uit de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid 2008-2012.

Redenen voor opname van gezonde leefomgeving als beleidsprioriteit in de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid:

  • De groeiende gezondheidsproblemen gerelateerd aan te weinig beweging (obesitas en diabetes), de aanwezige milieubelasting en hittestress. Hierbij komen gevoelige groepen zoals ouderen, mensen met lagere sociaal economische status (SES) en jeugd aan bod.
  • Acties in de context van gezonde gebiedsinrichting van verschillende departementen richting andere overheden efficiënter te coördineren, af te stemmen en integraal beschikbaar te stellen.
  • De steeds hogere eisen die burgers stellen aan de leefomgeving. Kwaliteit van de leefomgeving levert een bijdrage aan waardecreatie, zoals een goed vestigingsklimaat en hogere huizenprijzen. Preventieve acties met betrekking tot gezond ontwerp besparen curatieve kosten in de toekomst.

Verschillende departementen van de ministeries van IenM, VWS en BZK houden zich met dit onderwerp bezig, elk vanuit hun eigen perspectief. 

De Rijksoverheid heeft richting lokale overheden vooral een agendasettende, stimulerende, faciliterende en coördinerende rol. Daarbij speelt het bundelen van kennis en deze integraal beschikbaar maken voor verschillende doelgroepen een duidelijke rol. Dit is het doel van de Gezond Ontwerp Wijzer. Ook wordt in een aantal pilotprojecten nagegaan op welke manieren je de leefomgeving gezond kunt inrichten, en wat daarvoor nodig is (praktijkvoorbeelden).

Gezond ontwerp en inrichten van de fysieke leefomgeving maakt deel uit van het beleidsprogramma duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het ministerie van IenM, en heeft een duidelijke link met integraal gezondheidsbeleid (ministerie van VWS).

Home / Onderwerpen / G / Gezonde leefomgeving / Gezonde leefomgeving in beleid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu