Nader gebruik hielprikmateriaal

Dit gedeelte van de website bevat belangrijke informatie voor onderzoekers en medisch specialisten die een verzoek willen indienen tot het nader gebruik van restant hielprikmateriaal.

Direct naar:


Verzoeken tot gebruik restant hielprikmateriaal

Verzoeken tot het gebruik van restant hielprikbloed kunnen worden verdeeld in drie categorieën:

  1. het gebruik van tot het kind herleidbaar hielprikmateriaal van een individueel kind voor nader diagnostisch onderzoek van het betreffende bloed;
  2. het gebruik van tot het kind herleidbaar hielprikmateriaal voor een wetenschappelijk onderzoeksproject;
  3. het gebruik van anoniem hielprikmateriaal voor een wetenschappelijk onderzoeksproject.

Voor verzoeken tot gebruik van hielprikmateriaal voor nadere diagnostiek (categorie 1) kunt u direct contact opnemen met het referentielaboratorium van het RIVM, via neoscreen@rivm.nl. Lees voordat u een verzoek indient zorgvuldig de procedure verzoek nader gebruik hielprikmateriaal t.b.v. diagnostiek.
Verzoeken tot gebruik van hielprikmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek (categorie 2 en 3) dienen te worden ingediend bij de Werkgroep Onderzoek Neonatale Hielprikscreening. Lees voordat u een verzoek indient zorgvuldig de procedure verzoek nader gebruik hielprikmateriaal t.b.v. wetenschappelijk onderzoek.

Vergaderdata Werkgroep Onderzoek

Vergaderdata Deadline in te leveren stukken
27 september 2018 13 september 2018
29 november 2018 15 november 2018

NB: agendering is onder voorbehoud en vindt plaats op volgorde van binnenkomst en compleetheid.

Naar boven

Algemene Voorwaarden

Het RIVM stelt per 15 juni 2017 voorwaarden aan het nader gebruik van hielprikmateriaal. Bij een verzoek voor restant hielprikmateriaal dienen de ‘Algemene Voorwaarden nader gebruik hielprikmateriaal’ te worden geaccepteerd, alvorens een verzoek in behandeling wordt genomen. Op het aanvraagformulier bij de betreffende procedures vindt u dit onderwerp terug.

Naar boven

Informed consent

Voor verzoeken uit categorie 1 en 2 dient de ouders om toestemming te worden gevraagd en verkregen. Aanbevolen wordt hiervoor gebruik te maken van de toestemmingsverklaring die het RIVM hiervoor heeft ontwikkeld.

Voor categorie 1 maakt u gebruik van het toestemmingsformulier voor diagnostiek.

Voor categorie 2 maakt u gebruik van het toestemmingsformulier voor onderzoek. Vraag de ouders pas om toestemming nadat het projectvoorstel door de Werkgroep Onderzoek is beoordeeld. Mocht u gebruik willen maken van een eigen toestemmingsverklaring, bijvoorbeeld in verband met een WMO-plichtig onderzoek, dan dient deze tenminste te expliciteren:

  • De reden waarvoor het hielprikmateriaal wordt opgevraagd
  • (Indien van toepassing) Titel van het onderzoek
  • Voor- en achternaam kind
  • Geboortedatum kind
  • Geboorteplaats kind
  • Huidig woonadres kind
  • Naam en handtekening ouders/voogd (inclusief datum en plaats)

Het komt voor dat er twee kinderen met dezelfde voor- en achternaam worden geboren op dezelfde dag. Daarom is het belangrijk dat meerdere identificerende gegevens verstrekt worden.

De RIVM-format toestemmingsformulieren bevatten gemarkeerde velden. Deze dienen door de onderzoeker of medisch specialist te worden ingevuld voordat het formulier wordt ingevuld door de ouders/voogd.

Ouders kunnen ook zelf het hielprikmateriaal van hun kind opvragen, bijvoorbeeld om in eigen beheer te bewaren of om het te (laten) vernietigen. Ouders kunnen hiervoor contact opnemen met het RIVM-DVP. De contactgegevens hiervan zijn te vinden via www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hielprik/Contact.

Naar boven

Verzoek langer bewaren hielprikmateriaal tot 16 jaar

Hielprikmateriaal wordt standaard een jaar bewaard voor kwaliteitsborging. Daarna nog vier jaar voor anoniem wetenschappelijk onderzoek, als ouders daar geen bezwaar tegen hebben gemaakt. Wetenschappelijk onderzoek met hielprikmateriaal kan ook na deze periode nog nieuwe informatie opleveren over het voorkomen en behandelen van ziektes. Het kan daarom nuttig zijn voor de volksgezondheid om hielprikmateriaal langer te bewaren. Het kan dan langer beschikbaar worden gesteld voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek.

Voor een dergelijk verzoek dient ouders om toestemming te worden gevraagd. Maak hiervoor gebruik van de informatiebrief en het toestemmingsformulier bewaren tot 16 jaar. Doet u het verzoek in combinatie met een verzoek tot gebruik hielprikmateriaal, gebruik dan het toestemmingsformulier voor het verzoek tot gebruik hielprikmateriaal waarin u de tekst over langer bewaren (gemarkeerd teskstveld) laat staan.

Het toestemmingsformulier dient te worden ondertekend door de gezaghebbende ouders/voogd en te worden verstuurd aan het referentielaboratorium via neoscreen@rivm.nl.
 

Naar boven

Overzicht gehonoreerde aanvragen

Aanvraag jaar Titel onderzoek Doel onderzoek Instituut Resultaat
2018 Optimalisatie neonatale screening op CH: Het vaststellen van referentiewaarden voor T4, TSH en TBG in hielprikbloed. Optimalisatie van de screening op Congenitale Hypothyreoïdie (CH). Het bepalen van de normaalwaarden van de schildklierfuncties (T4, TSH en TBG) in hielprikbloed.

Amsterdam umc

RIVM

 
2018* Vroegtijdige opsporing van Ataxia Telangiectasia als nevenbevinding van de TREC screening voor SCID Te onderzoeken of met de screening op SCID ook patiënten met AT kunnen worden opgespoord. LUMC  
2017* Netherlands Observational study on Gbs, Bacterial virulence and protective Serology (NO GBS) Bepalen welke antistofconcentratie tegen Groep-B-Streptokokken antigenen bij de geboorte aanwezig moet zijn om een baby voldoende te beschermen tegen GBS-ziekte. Hiervoor worden antistofconcentraties tegen GBS-antigenen vergeleken tussen baby’s met GBS-ziekte en baby’s zonder GBS-ziekte. AMC  
2017* Validatie van een DNA test voor mogelijke toekomstige neonatale screening op Spinale Musculaire Atrofie (SMA) Het valideren van een qPCR test en een MLPA test voor screening op SMA in hielprikbloed.

KCL Isala

UMCU

 
2017 Postmortale bloedspot metabolieten analyse bij overleden kinderen: een nationale, retrospectieve studie Bepalen hoe vaak zeldzame, erfelijke stofwisselingsziekten vóórkomen bij overleden kinderen. Hiervoor wordt hielprikbloed van kinderen die zijn overleden anoniem onderzocht op zo veel mogelijk stofwisselingsziekten. Mogelijk kunnen in dit onderzoek stofwisselingsziekten worden herkend die 1) kunnen leiden tot acuut, plotseling overlijden en 2) die identificeerbaar zijn door analyses in hielprikbloed.

UMCG

RIVM

 
2016*

Multicenter, Dutch Prader Willi Syndrome Cohort Study in children with PWS: effects on growth, body composition, activity level and psychosocial development (Prader-Willi Study)

Onderzoek naar eetgedrag en eetlustregulering in de eerste 4 jaar van Prader-Willi patiënten.

Erasmus MC  
2016*

Pre- and Postnatal determinants of metabolic health and body composition during the critical window for later obesity (Sophia Pluto Cohort Study)

Onderzoek naar de groei- en voedingspatronen van kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar en het risico op overgewicht en gerelateerde ziekten op de lange termijn.

Erasmus MC  
2016* Metabolomics profilering: een nieuwe methode om de mate van VLCAD (very long chain acyl-CoA dehydrogenase) deficiëntie aan te tonen in neonatale bloedspots Het verbeteren van de hielprikscreening op de ziekte VLCAD door te onderzoeken of met nieuwe technieken milde en ernstige VLCAD in hielprikbloed kunnen worden onderscheiden. Daarnaast kunnen er mogelijk betere screeningsmarker(s) of ratio’s van markers naar voren komen dan die nu gebruikt worden. UMCU  
2016 Optimalisatie van een hielprikscreeningsmethode voor Cerebrotendineuze Xanthomatose (CTX) Optimalisatie van een nieuwe hielprikscreeningsmethode voor Cerebrotendineuze Xanthomatose (CTX) gebaseerd op het meten van galalcoholen en galzuren in een hielprikbloedspot.

AMC

Erasmus MC

 
2016* C26:0-carnitine als biomarker voor neonatale screening voor Adrenoleukodystrophy (ALD) Onderzoeken of de screeningsmarker C26:0-carnitine kan worden gebruikt voor de hielprikscreening op ALD en of deze marker net zo gevoelig is als de bestaande screeningsmarker (C26:0-lysophosphatidylcholine, C26:0-lysoPC). C26:0-carnitine heeft het voordeel dat deze test gecombineerd kan worden met de screening op andere ziektes geassocieerd met een afwijkend acylcarnitine profiel die al opgenomen zijn in verschillende nationale screeningprogramma’s. Dit kan resulteren in het sneller toevoegen van ALD aan screeningsprogramma’s in andere landen. AMC  
2016 Vervolgonderzoek steroïd profiel in hielprikbloed als second tier in de AGS screening Het vaststellen of een extra laboratoriumbepaling bij kinderen waar de hielprik afwijkend is voor de ziekte AGS kan zorgen voor minder onterechte verwijzingen naar de kinderarts. Zonder dat er zieke kinderen gemist worden. En zonder dat het langer duurt voordat ouders weten of hun kind ziek is of niet. AMC Boelen A, Ruiter AF, Claahsen-van der Grinten HL, Endert E, Ackermans MT. Determination of a steroid profile in heel prick blood using LC-MS/MS. Bioanalysis. 2016 8(5):375-84
2016 Neonatale hielprikscreening voor middenketen-acyl-coënzym-A-dehydrogenase deficiëntie (MCADD): evaluatie van de screening parameters Onderzoeken of de hielprikscreening op de ziekte MCADD verbeterd kan worden. UMCG  
2015* Vaststellen referentiewaarden voor schildklierhormonen bij pasgeborenen (NEO-SCHILD) Bepalen wat normale waarden zijn voor schildklierhormonen bij baby's wanneer de hielprik wordt afgenomen en wanneer ze 14 dagen oud zijn. Hiermee kan efficiënter en sneller vastgesteld worden of een baby met een afwijkende screeningsuitslag echt ziek is. Daarnaast het valideren van de huidige screeningsmethode. AMC  
2015** Immunological effect of early extra MMR immunization in infants between 6 and 12 months of age in an outbreak setting Bepalen hoeveel mazelen specifieke antistoffen van de moeder in bloed van de baby aanwezig zijn. Dit is nodig om te bepalen wat het effect is van de aanwezigheid van deze antistoffen van de moeder op de afweerreactie van de baby op de extra, vervroegde mazelen vaccinatie. RIVM  
2015 De mogelijkheden van de EnLite Neonatal TREC kit en de Hammarström TREC/KREC kit als voorbereiding op het toevoegen van SCIDscreening aan het Nederlandse hielprikscreeningprogramma Het vergelijken van twee analysemethoden voor de screening op SCID (ernstige aangeboren afweerstoornis)wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de Enlite Neonatal TREC kit en de Hammarström TREC/KREC kit? RIVM Blom, Maartje, et al. "An evaluation of the TREC assay with regard to the integration of SCID screening into the Dutch newborn screening program." Clinical Immunology 180 (2017): 106-110.
2015 Validatie van diagnostiek van intra-uteriene parvovirus B19 infectie d.m.v. real-time PCR op parvovirus B19 DNA in de hielprikkaart Deel 2 Het betreft een aanvulling op het validatie onderzoek uit 2014. LUMC  
2014* Validatie van diagnostiek van intra-uteriene parvovirus B19 infectie d.m.v. real-time PCR op parvovirus B19 DNA in de hielprikkaart Onderzoek naar de mogelijkheid om DNA van het B19 parvovirus aan te tonen in hielprikbloed van kinderen die hebben in de baarmoeder een B19 virusinfectie doorgemaakt. LUMC  
2014 Ontwikkeling van een hielprikscreeningsmethode voor cerebrotendineuze xanthomatose (CTX) Ontwikkelen van een nieuwe hielprikscreeningsmethode voor Cerebrotendineuze Xanthomatose (CTX) gebaseerd op het meten van galalcoholen en galzuren in een hielprikbloedspot.

AMC

Erasmus MC

Vaz, Frédéric M., et al. "A newborn screening method for cerebrotendinous xanthomatosis using bile alcohol glucuronides and metabolite ratios." Journal of Lipid Research 58.5 (2017): 1002-1007.

*Bij deze studies zijn de meeste hielprikkaarten die gebruikt worden anoniem. Daarnaast is er ook een klein aantal niet-anonieme  hielprikkaarten gebruikt. Hiervoor is vooraf expliciete toestemming verkregen van de ouders.

** Ouders hebben toestemming gegeven om het hielprikbloed hiervoor te gebruiken. De onderzoekers kunnen niet zien om welke kinderen het gaat. Voor de onderzoekers is het anoniem onderzoek.

Naar boven

Home / Onderwerpen / H / Hielprik: professionals / Nader gebruik hielprikmateriaal

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu