WaterSNIP

WaterSNIP is een acroniem voor Water Sensoren Nutriënten Innovatie Programma. Het is het innovatieprogramma binnen het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) van het RIVM. Op dit moment worden in het LMM jaarlijks duizenden chemische analyses in het lab verricht op monsters die in het veld zijn genomen. Tegelijkertijd gaan de technologische ontwikkelingen door en komen er steeds meer mogelijkheden om automatisch de milieukwaliteit te meten met sensoren.

WaterSNIP onderzoekt hoe sensoren kunnen bijdragen bij de monitoring van de waterkwaliteit in het LMM. Deze ervaringen nemen we mee om een breed gedragen methode te ontwikkelen om met sensoren de waterkwaliteit te meten.

Continue online monitoring

Watersnip snipt waterWaterSNIP streeft naar automatisch continue monitoring van de waterkwaliteit, waarbij de resultaten  automatisch online kunnen worden gedeeld. In het huidige LMM worden zowel monsters genomen van grondwater, bodemvocht, drainwater en slootwater. In de eerste fase richt WaterSNIP zich voornamelijk op het monitoren van slootwater. Dit omdat slootwater een hoge temporele variatie (bijvoorbeeld dagelijkse of jaarlijks) kent als gevolg van schommelingen in temperatuur, zonlicht, neerslag etc. Het leent zich daarom veel meer voor continue metingen dan bijvoorbeeld grondwater. In het grondwater gaan de veranderingen langzaam en de grondwatermonsters die we in het LMM nemen geven de gemiddelde waterkwaliteit over één jaar. 

In het slootwater toetsen we sensoren voor parameters die op dit moment op een relatief eenvoudige manier te meten zijn (EC, kleur, troebelheid, Temperatuur, pH). Met deze parameters zetten we een generiek testmeetnet op. Voor de nutriënten stikstof (zoals nitraat) en fosfor (zoals ortho-fosfaat) zijn de technische mogelijkheden om met sensoren te meten nog beperkt. In dit generieke testmeetnet kunnen sensoren voor stikstof en fosfor ingepast worden als deze beschikbaar komen. De eerste testen met EC, pH en Temperatuur komen online.

Samenwerking

Proefopstelling WaterSNIPEen van de belangrijkste pijlers van WaterSNIP is de samenwerking met andere kennisinstellingen en meetpartijen. We werken samen met diverse waterschappen en er zijn nauwe banden met KWR, Deltares, WUR en TNO. De samenwerking binnen WaterSNIP vindt plaats in de begeleidingsgroep, deze is in oprichting. WaterSNIP streeft naar een breed gedragen methode te ontwikkelen om met sensoren de waterkwaliteit te meten. Wilt u meedenken? Kom naar de themabijeenkomsten.

Binnen het RIVM valt de WaterSNIP onder de Innovatieve Milieumonitoring, net als Samen Meten aan luchtkwaliteit.

Resulterend in een Plan van AanpakWaterSNIP

WaterSNIP bevindt zich in de opstartfase. In deze fase doen we een Proof of Concept voor de meetmethode en verzamelen we zoveel mogelijk informatie over de beschikbare sensoren en volgen we de technologische ontwikkelingen. Dit resulteert in een Plan van Aanpak WaterSNIP 2019-2021 dat in het najaar van 2018 verschijnt. In dit Plan van Aanpak beschrijven we hoe de komende vier jaar sensoren gefaseerd geïmplementeerd kunnen worden in het LMM. Dit resulteert in een LMM dat op een efficiënte manier gebruik maakt van de recente technologische innovaties. 

Themabijeenkomsten

De eerste drie bijeenkomsten WaterSNIP worden georganiseerd rond een inhoudelijk thema. Naast het thema wordt ook de voortgang van het programma besproken. Bij de eerste themabijeenkomst wordt ook het Plan van Aanpak besproken. De themabijeenkomsten zijn op 13 november '18, 24 januari '19 en 16 april '19. U bent van harte uitgenodigd.
Bekijk de thema's van de themabijeenkomsten.

Contact

Wilt u meer weten, of contact opnemen? 
Mail dan naar lmm@rivm.nl

 

beeldtaal milieumonitoring met snip

Gerelateerde onderwerpen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu