Doel van het meetnet

Beschrijving van het doel en gebruik van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

Het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) volgt de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater op landbouwbedrijven, gerelateerd aan de bedrijfsvoering op deze bedrijven. Dit om de effecten van de veranderingen in de bedrijfsvoering op de waterkwaliteit snel in beeld te krijgen.

Sinds midden jaren 80 van de vorige eeuw voert de overheid een beleid om de nadelige effecten van de landbouw op de omgevingskwaliteit te beperken. Het LMM is in het leven geroepen om de effectiviteit van dit overheidbeleid te kunnen evalueren. Ook vervult het LMM een belangrijke rol bij het voldoen aan de monitoringsverplichtingen van de Europese Unie. Het gaat hierbij vooral om het monitoren van de effecten van de maatregelenprogramma's in het kader van de Nitraatrichtlijn en de aan Nederland verleende derogatie.

De resultaten van het Basismeetnet worden onder andere gebruikt voor de vijfjaarlijkse evaluatie van de Meststoffenwet en de actualisatie van de Nitraat Actieprogramma's. De resultaten van het Derogatiemeetnet worden jaarlijks gerapporteerd aan de Europese Commissie. Zie ook de pagina 'Gebruik resultaten'.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu