Waterkwaliteit 2015

Rapportage van de waterkwaliteit in meetjaar 2015 (per augustus 2017)

Meetperiode

Voor het meetjaar 2015 is de waterkwaliteit onderzocht in de periode oktober 2014 tot en met januari 2016 (bemonsteringsschema). Dit is gerelateerd aan de landbouwpraktijk van 2014. In de Kleiregio, Veenregio en het programma Zand-Winter is bemonsterd in het winterhalfjaar, in de periode oktober 2014 tot april 2015. In de programma's Zand-Zomer en Zomersloten is bemonsterd in de maanden april 2015 tot en met september 2015. De Lössregio werd bemonsterd in de maanden september tot en met december 2015. 

In meetjaar 2015 zijn op 396 bedrijven waterkwaliteitsgegevens verzameld in het LMM waarover gerapporteerd wordt in de Basismeetnetrapportage. Dat zijn 8 bedrijven meer dan in 2014.

Databehandeling

De waterkwaliteitsgegevens van meetjaar 2015 zijn volgens bepaalde criteria geaggregeerd naar bedrijfstypegemiddelden en gemiddelden per grondsoortregio. Deze gemiddelden zijn voor nitraat in uitspoelend water getoetst aan de EU-norm van 50 mg nitraat per liter. 

Gemiddelde waterkwaliteit per grondsoortregio

Tabel 1 Gemiddelde concentratie aan nutriënten en aantal bemonsterde bedrijven per grondsoortregio.
 

Kleiregio

Lossregio Veenregio Zandregio
Uitspoelend water        
Nitraat mg/l 25 62 12 54
Fosfor mg P/l 0,19 <dl 0,35 0,13
% norm* voor Nitraat 86 52 93 54
Aantal bedrijven 95 48 55 198
Slootwater        
Stikstof mg N/l winter 4,9 - 5,2 8,6
Stikstof mg N/l zomer 2,9 - 2,5 3,9
Fosfor mg P/l winter ** 0,18 - 0,17 0,11
Fosfor mg P/l zomer ** 0,68 - 0,27 0,27
Aantal bedrijven in de winter/zomer 94/92 -/- 55/55 55/53

* Percentage bedrijven waar de gemiddelde concentratie voldoet aan de EU-norm voor nitraat van 50 mg/l
**Als opgelost P-totaal

Niet bij ieder bedrijf komen sloten voor. Sommige sloten staan droog in de zomer, hierdoor ligt het aantal bemonsterde bedrijven in de winter hoger dan in de zomer. In de Lössregio worden geen sloten bemonsterd.

Mate waarin de kwaliteit van het uitspoelingswater aan de EU-norm voldoet

Figuur 1. Percentage bedrijven per grondsoortregio, waarvan de gemiddelde waterkwaliteit in het uitspoelingswater voldoet aan de EU-norm van 50mg NO3/l.

Figuur 1. Percentage bedrijven per grondsoortregio, waarvan de gemiddelde waterkwaliteit in het uitspoelingswater voldoet aan de EU-norm van 50 mg NO3/l.

De bedrijven in de Veenregio en de Kleiregio voldoen gemiddeld het meest aan de EU-norm van 50 mg nitraat per liter. In de Zandregio voldoet de nitraatconcentratie in het uitspoelend water in 2015 op 54% van de bedrijven aan de EU-norm. In het voorgaande jaar 2014 voldeed 51% aan deze norm. In de Lössregio neemt het aandeel bedrijven dat aan de EU-norm voldoet, steeds verder toe. In meetjaar 2014 was dat 46% en voor 2015 52%.

Externe factoren

De winter van 2014/2015 was zacht en gemiddeld droog en er was weinig vorst. Januari was natter dan normaal, februari was gemiddeld. Door de gunstige weersomstandigheden waren medio april de meeste drainrondes compleet en de reguliere winterbemonsteringen (Veen en Klei) afgerond. Hoewel in juni en juli warme en droge perioden werden gemeld, waardoor sloten droogvielen, werden de slootbemonsteringen zonder problemen afgerond. De zomerbemonsteringen in de Zandregio werden begin oktober afgerond. Het najaar was gemiddeld weer natter dan normaal, waarbij er wel regionale verschillen waren: droger in het zuidoosten en natter in het midden van het land. De bemonstering van het lössprogramma had wel last van de grotere hoeveelheid neerslag in november, maar werd door de record-zachte december van 2015 vóór de jaargrens afgerond. Gemiddeld genomen gold 2015 als warm, zeer zonnig en met een normale hoeveelheid neerslag.

Zie ook: rekening houden met neerslag.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu