Omgevingsveiligheid

In Nederland willen mensen veilig en gezond leven, maar er is ook ruimte nodig voor economische activiteiten, zoals van de chemische industrie. Omgevingsveiligheid gaat over de vraag hoe we de beperkte ruimte in Nederland veilig kunnen benutten en de risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving zoveel mogelijk kunnen beperken.

Wat doet het RIVM

Bij omgevingsveiligheid draait het om het afwegen van risico's. Wat zijn de risico's bij het gebruik en transport van gevaarlijke stoffen, de veiligheid van inrichtingen en de veiligheid van nieuwe zich snel ontwikkelende technologieën. Hierbij gaat het om de gemeten en onderzochte risico’s, met soms grote onzekerheden, én om wat we als risico ervaren. Het RIVM doet naar deze risico’s en mogelijke effecten veel onderzoek. Op basis van deze kennis adviseert en ondersteunt het RIVM overheden bij het maken en uitvoeren van beleid. Ook werkt het RIVM (internationaal) samen met het bedrijfsleven en onderzoeksinstituten.

Het RIVM doet op meer gebieden onderzoek naar veiligheid van milieu en leefomgeving dan in dit onderwerp kan worden beschreven. Onderzoek naar arbeidsveiligheid en security bijvoorbeeld. Ook adviseert en ondersteunt het RIVM bij stralingsincidenten en milieuongevallen en doet het onderzoek naar radioactiviteit, nationale veiligheid en medische milieukunde.

Voorbeelden:  

Het RIVM is gevraagd om een omgevingsdienst te adviseren over een vergunningsverzoek over het gebruik van opslagtanks voor propaan en butaan. Het RIVM heeft een second opinion uitgevoerd waarbij we hebben gekeken naar het eventuele optreden van domino-effecten waarbij de hulpverlening en zelfredzaamheid in het geding komen.

 

Het RIVM werkt in Europese consortia samen om informatie uit te wisselen op het gebied van industriële veiligheid, omgevingsveiligheid en arbeidsveiligheid. Zo levert het RIVM nu een bijdrage aan het EPHEDRA-project waarin informatie wordt verzameld over waterstof als Emerging Risk Issue.

 

Nieuwe technologieën brengen mogelijk ook nieuwe risico’s met zich mee: de risico’s van de introductie van vloeibaar aardgas (LNG) zijn onderzocht in een consortiumverband. De resultaten van dit onderzoek worden door RIVM vertaald in de bestaande rekenmethoden en naar de consequenties voor wet- en regelgeving.

 
 

 

Installatie

Netwerkdag Omgevingsveiligheid

Op 26 september 2018 organiseerde centrum Veiligheid alweer de derde netwerkdag Omgevingsveiligheid. Meer dan 80 professionals kwamen naar Bilthoven om elkaar te ontmoeten en de actualiteit van het werkveld met elkaar te bespreken.

Lees verder

Rekenmodel SAFETI-NL geactualiseerd in afstemming met omgeving

Het rekenprogramma SAFETI-NL berekent de risico’s voor de veiligheid van de leefomgeving van bedrijven en transportleidingen met gevaarlijke stoffen. De uitkomsten van deze risicoberekeningen worden gebruikt voor vergunningverlening en ruimtelijke ordening. De huidige versie is verouderd. Het RIVM beheert SAFETI-NL en heeft onderzocht welke consequenties de invoering van een nieuwe versie heeft voor bedrijven en de omgeving. Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met bedrijven en omgevingsdiensten.

Lees verder

Veiligheid van chemische installaties bij overstromingen

Vier rekenvoorschriften beschikbaar gesteld

Voor vier type inrichtingen bevat de Handleiding Risicoberekenignen Bevi nog geen rekenvoorschrift. De rekenvoorschriften voor deze inrichtingen zullen worden opgenomen in de eerstvolgende versie van de Handleiding Risicoberekeningen Bevi en worden voorafgaand daaraan beschikbaar gesteld via de website van het RIVM.

Lees verder

Brochure RIVM Omgevingsveiligheid

Home / Onderwerpen / O / Omgevingsveiligheid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu