Inrichtingen

Inrichtingen zijn locaties waar activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden, zoals opslag, gebruik en productie. Bij omgevingsveiligheid rondom inrichtingen gaat het om het beheersen van de risico’s voor mensen die in de buurt van inrichtingen met gevaarlijke stoffen wonen of werken.

Regelgeving

Het omgevingsveiligheidsbeleid voor inrichtingen is geregeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Het Bevi stelt grenzen aan de risico’s die inrichtingen vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het gaat daarbij onder meer om grote chemische industrieën, LPG-tankstations, opslagloodsen met gevaarlijke stoffen, ammoniakkoelinstallaties en spoorwegemplacementen.

Het Bevi geeft de risiconormen voor het plaatsgebonden risico (PR) en regels voor het groepsrisico (GR). De uitwerking van het Bevi is geregeld in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) in de vorm van vaste afstanden voor een aantal inrichtingen en de wijze waarop de afstanden moeten worden berekend in een kwantitatieve risico analyse (QRA). De Revi geeft aan dat voor inrichtingen de Handleiding Risicoberekeningen Bevi gebruikt moet worden als rekenvoorschrift en SAFETI-NL als rekenprogramma. In de Handleiding Risicoberekeningen Bevi staan niet voor alle risicobronnen, zoals die genoemd zijn in het Bevi en de Revi, rekenmethodieken.

Meer informatie over het Bevi, de Revi, het PR en de GR vindt u op de website van Infomil.

Risicobronnen

Het Bevi beschouwt de volgende inrichtingen als risicobronnen:

Daarnaast worden in de Revi de volgende inrichtingen ook als risicobron beschouwd:

Tenslotte zijn er nog inrichtingen die nog niet onder het Bevi vallen, omdat er andere regelgeving voor geldt of omdat het type inrichting pas sinds enkele jaren bestaat. Het betreft de volgende type inrichting:

Home / Onderwerpen / O / Omgevingsveiligheid / Inrichtingen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu