Probitrelaties

Probitrelaties kunnen in een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) worden gebruikt om het aantal slachtoffers te schatten als gevolg van blootstelling aan toxische stoffen.

Omgevingsveiligheid: effecten van giftige stoffen

De kwantitatieve risicoanalyse (QRA) is een hulpmiddel om de risico’s van het gebruiken, vervoeren en opslaan van gevaarlijke stoffen inzichtelijk te maken. De rekenmethodieken die bij de analyse gebruikt worden geven inzicht in de kans op slachtoffers bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor de modelmatige schatting van de acuut dodelijke effecten van giftige stoffen wordt het gebruik van probitrelaties voorgeschreven. Deze informatie wordt gebruikt bij vergunningverlening en ruimtelijke ordening rond activiteiten met gevaarlijke stoffen.

Wat is een probitrelatie?

Een probitrelatie geeft het verband weer tussen de concentratie van een stof, de blootstellingsduur en het effect op (in dit geval) de mens. Op deze manier kan met een probitrelatie voor een giftige stof voor iedere willekeurige combinatie van concentratie en blootstellingsduur het percentage mensen worden geschat dat in de omgeving van een ongeval komt te overlijden  door blootstelling aan de stof.

Probitrelaties zijn gebaseerd op toxicologische gegevens uit dieren, die worden omgerekend naar blootstellingsresponsrelaties voor de mens.  Voor een aantal stoffen zijn probitrelaties formeel vastgesteld. Deze zijn opgenomen in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi. Voor stoffen waarvoor nog geen probitrelatie beschikbaar is, wordt een probitrelatie afgeleid, beoordeeld en vastgesteld volgens een vastgesteld proces.

probitrelaties rook

Consequentieonderzoek probitrelaties

De Toetsgroep Probitrelaties heeft een reeks nieuwe probitrelaties afgeleid. Deze nieuwe probitrelaties kunnen leiden tot andere uitkomsten van risicoberekeningen en daarmee gevolgen hebben voor vergunningverlening en ruimtelijke ordening. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het RIVM daarom gevraagd om te onderzoeken hoe groot de veranderingen en wat de consequenties zijn van de nieuwe probitrelaties. Het RIVM heeft een plan van aanpak opgesteld om inzicht te geven in hoe het consequentieonderzoek zal worden uitgevoerd en hoe de verschillende stakeholders zullen worden betrokken bij het onderzoek.

Lees verder

Home / Onderwerpen / P / Probitrelaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu