Draaiboek

Het draaiboek beschrijft wat nodig is om de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO effectief en binnen de kwalitatieve kaders te laten verlopen. Het draaiboek richt zich op professionals die betrokken zijn bij de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek.

Draaiboek: bindende richtlijn

De uitvoering van de prenatale screening op down,- edwards- en patausyndroom en het SEO moet plaatsvinden binnen de wet- en regelgeving, en binnen de door het RIVM-CvB gestelde landelijke kaders. Alle professionals en organisaties die betrokken zijn bij beide screeningsprogramma’s dienen het draaiboek als professionele standaard te gebruiken. Het draaiboek prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO is bindend bij de uitvoering.

Het draaiboek beschrijft onder andere:

  • De doelstelling van beide programma’s
  • Het primaire proces van beide programma’s
  • Rollen, taken en verantwoordelijkheden van de actoren (betrokken partijen) in de zorgketen
  • Kwaliteitseisen die gesteld worden aan onder andere de counselor, het laboratorium en de echoscopist
  • Kwaliteitsbewaking via monitoring en evaluatie
  • De registratie van gegevens en infrastructuur van de digitale gegevensuitwisseling
  • Organisatie en financiering

Vastgesteld beleid dat nog niet opgenomen is in het draaiboek: ook bindend

In het draaiboek vindt u het beleid terug dat in het verleden is vastgesteld. Maar er volgt niet na elke vergadering een actuele versie. Vastgesteld beleid dat nog niet is verwerkt in het draaiboek, staat tot die tijd vermeld op de pagina Nieuwsberichten. Ook dit nieuwe beleid is bindend. De betrokken partijen krijgen hier bericht over via de nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen.

Zodra er een nieuwe versie van het draaiboek beschikbaar is, kunt u dat lezen in de (digitale) nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen en bij de nieuwsberichten op deze site.

 

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu