Algemene infectieziektenbestrijding

 

 

RAC-project: Versterking samenwerking met ketenpartners in de infectieziektebestrijding

Beschrijving

In dit project is met drie categorien ketenpartners (verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking

en medisch kinderdagverblijven) besproken, welke samenwerking gewenst is.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGD West-Brabant en GGD Zeeland), afgerond in 2018

Producten

   
 

RAC-project: Ontwikkelen van een algoritme voor beslissing al of niet op huisbezoek bij een infectieziekte(uitbraak)

Beschrijving

Er is onderzocht wat het onderlinge belang van de eerder gevonden factoren is voor het al of niet afleggen van een huisbezoek. Dit heeft geleid tot twee algoritmen voor de

ondersteuning van de besluitvorming die onder alle GGD'en zijn verspreid: één voor individuele infectieziektecasus en één voor infectieziekten  in instellingen.

Uitvoering

regio Utrecht (GGD Regio Utrecht), afgerond in 2015

Producten

   
 

RAC-project: Herziening VISI-normering infectieziektebestrijding

Beschrijving

De VISI-normering uit 2004 is herzien en er is een nieuwe worksheet ontwikkeld

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGD Brabant-Zuidoost), afgerond in 2015

Producten

   
 

RAC-project: Redenen voor het al dan niet afleggen van huisbezoek bij een (uitbraak van) een infectieziekte

Beschrijving

GGD'en moeten regelmatig een besluit nemen of zij een patiënt met een infectieziekte of een organisatie met een infectieziekte-uitbraak zullen bezoeken.

Via een Delphi-studie is achterhaald welke factoren een rol spelen bij de besluitvorming om al dan niet een huisbezoek af te leggen (apart voor  individuele patiënten en organisaties). 

Uitvoering

regio Utrecht ( GGD regio Utrecht), afgerond in 2013

Producten

  • Onderzoeksverslag
   
 

RAC-project: Inventarisatie van behoefte ketenpartners aan infectieziekte informatie vanuit de GGD

Beschrijving

Landelijke inventarisatie van de informatiebehoefte over infectieziekten van huisartsen en andere ketenpartners vanuit de GGD te peilen en wat dat heeft opgeleverd.

Uitvoering

regio Noord (GGD Drenthe), afgerond in 2012

Producten

  • rapport
  • artikel Infectieziekten Bulletin
   
 

RAC-project: Structurele regionale evaluatie infectieziektebestrijding met vergelijkbare jaarverslagen

Beschrijving

Door vergelijkbare jaarverslagen te maken op specifieke items voor analyse en evaluatie .

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland (GGD Flevoland), afgerond in 2011

Producten

  • Format jaarverslag infectieziektebestrijding
   
 

RAC-project: Klanttevredenheidsonderzoek

Beschrijving

De uitvoering en analyse van het klanttevredenheidsonderzoek zelf is afgerond.  Dit moet leiden tot een format voor klanttevredenheidsonderzoek AIZB

en kan in Nederland  worden toegepast.

Uitvoering

regio Noord (GGD Fryslan), afgerond in 2011

Producten

   
 

RAC-project: Intercollegiale toetsing verpleegkundigen

Beschrijving

Per GGD is een verpleegkundige geschoold in het opzetten en onderhouden van ICT voor de eigen beroepsgroep. Het project heeft geleid tot structurele intervisie van

alle verpleegkundigen IZB in de regio oost.  6 verpleegkundigen zijn opgeleid om intervisiegroep te starten en te begeleiden

Uitvoering

regio Oost (GGD regio Nijmegen), afgerond in 2011

Producten

   
 

RAC-project: Vaardigheidstraining Artsen IZB

Beschrijving

Een tweedaagse training voor artsen infectieziektebestrijding bij GGD’en. Tijdens de training komen vaardigheden aan bod gericht op het optimaal uitdragen van infectieziektebeleid in bestuurlijke gremia.

Uitvoering

regio Oost (GGD Gelderland-Midden), afgerond in 2010

Producten

  • evaluatie leerdoelen en effect van deze training 
   
 

RAC-project: Vaardigheidstraining in communicatie met bestuurlijke gremia

Beschrijving

Vaardigheidstraining in communiceren en presenteren infectieziekteproblematiek aan bestuurlijke gremia

Uitvoering

 regio Noord-Holland/Flevoland (GGD Zaanstreek-Waterland), afgerond in 2010

Producten

 
   
 

RAC-project: Deskundigheidsbevordering en intervisie

Beschrijving

Structurele vorming van 2 regionale intervisiegroepen verpleegkundigen izb

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland, afgerond in 2009

Producten

 
   
 

RAC-project: Risico-inventarisatie infectieziektebestrijding

Beschrijving

Er is een instrument ontwikkeld dat de GGD'en behulpzaam kan zijn bij het prioriteren van preventieve interventies binnen de IZB

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGD West-Brabant), afgerond in 2008

Producten

  • instrument 
  • spreadsheet in excel
   

 

Home / Onderwerpen / R / Regionale Arts Consulenten (RAC) / Projecten RAC / Algemene infectieziektenbestrijding

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu