Lopende projecten RAC

Hieronder vindt u een overzicht van de lopende projecten.

'Screening van medewerkers kinderopvang/basisonderwijs op drie potentieel teratogene virussen’

De GGD ontvangt met regelmaat vragen van zowel zwangeren als werkgevers. Bij beiden is onbekendheid over de invloed van deze infectieziekten en hoe er mee om te gaan. Dit onderzoek richt zich op vragen als: worden de werkneemsters uit de doelgroep gescreend op dan wel voorgelicht over Cytomegalovirus, Parvovirus B19 en Varicella Zostervirus? Hoeveel van de basisscholen en kinderdagverblijven heeft beleid hiervoor? Wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren? Hoe handelen bedrijfsartsen?
Meer informatie bij Joyce Elshoff, arts infectieziektebestrijding (GGD Hollands Noorden, regio Noord-Holland & Flevoland).

'Besmetting van kinderhanden op kinderboerderijen’

In theorie is een kinderboerderij een potentiële bron van zoönosen. Het werkelijke risico en de samenhang met hygiënemaatregelen is nooit direct gekwantificeerd. Dit onderzoek tracht een schakel in de transmissieketen kwantitatief in beeld te krijgen  - namelijk de stap van omgevingscontaminatie naar contaminatie van de kinderhand - en de samenhang met hygiënestatus van de kinderboerderij te beoordelen. Het onderzoek is een samenwerking tussen regio West en regio Noord.
Meer informatie bij Jurriaan van den Brand (GGD Haaglanden) en Jan van der Have (GGD Groningen).

‘Betere communicatie tussen GGD-IZB en huisartsen (vervolgproject)’

Naar aanleiding van een oriënterend project ter optimalisatie van de communicatie met huisartsen is een vervolgproject gestart. GGD'en gaan een basispakket aan verbeteringen implementeren aan de hand van een reeds geschreven implementatieplan. Daarnaast wordt een diepgaande analyse verricht naar de mogelijkheden voor betere digitale communicatie met de huisarts. Waar mogelijk zullen deelnemende GGD'en deze binnen het tijdspad van dit project implementeren (op eigen kosten). Het project houdt voeling met andere landelijk lopende dossiers op gebied van digitalisering.
Meer informatie bij Riany Brugmans (GGD Haaglanden).

'Q-kids’

Q-koorts wordt bij kinderen minder frequent aangetroffen dan bij volwassenen. In de literatuur wordt verondersteld dat dit te maken zou hebben met onderdiagnostiek en onderrapportage. Tot nu toe is er echter weinig evidence om deze opvatting te ondersteunen. Deze studie is de eerste die retrospectief, op basis van seroprevalentie onderzoek, een schatting geeft van de incidentie van Q-koorts besmettingen bij kinderen naar aanleiding van een grote regionale uitbraak die in 2009 veroorzaakt werd door een enkele puntbron, een melkgeitenhouderij bij Voerendaal in Zuid-Limburg.
Meer informatie bij Volker Hackert (GGD Zuid-Limburg).

‘Onderzoek naar regionale verschillen in prevalentie van kinkhoestmeldingen’

Er worden grote verschillen in de aantallen kinkhoestmeldingen op het niveau van regio, huisartspraktijk en postcodegebied gesignaleerd waarbij tevens een forse onderrapportage waarschijnlijk lijkt. Dit kan liggen aan een verschil in daadwerkelijke incidentie, testaanvraaggedrag, laboratoriumdiagnostiek, interpretatie van testen of een combinatie daarvan.
Het doel van deze studie is onderzoek doen naar de regionale surveillance van kinkhoest, waarbij bovenstaande hypothese getoetst wordt.  Er wordt gebruik gemaakt van  twee “onderzoeksgroepen”: de huisartsen (gegevens via vragenlijst) en de laboratoria (gegevens via laboratoriumformulier).
Meer informatie bij Henriëtte ter Waarbeek, arts M&G, IZB (GGD Zuid-Limburg).

‘Kennis, attitude, risicoperceptie en gedrag m.b.t. antibioticagebruik en resistentie’

Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in kennis, attitude en risicoperceptie bij burgers en  agrariërs ten aanzien van adequaat antibioticagebruik en antibioticaresistentie. Daarmee worden aanbevelingen geformuleerd ter verbetering van preventieve activiteiten op het gebied van adequaat antibioticagebruik en het voorkomen van verspreiding van antibioticaresistentie.
Meer informatie bij Leonie Jansen, arts IZB (GGD Regio Utrecht).

‘Op huisbezoek voor infectieziektecasuïstiek? Het ontwikkelen en toepassen van een beslisboom’

Opvallende conclusie in een eerder project was niet alleen dat er een groot verschil was tussen GGD’en in de hoeveelheid afgelegde huisbezoeken, maar vooral het grote verschil in mening van professionals over het nut van huisbezoeken. Ook bleek er behoefte te zijn aan een handvat/beslisboom die de vraag beantwoordt: wanneer is een huisbezoek nuttig en wanneer niet? Een dergelijke beslisboom wordt in dit vervolgproject ontwikkeld op basis van consensus tussen professionals. Meer informatie bij Renske Lindaart, sociaal verpleegkundige IZB (GGD Regio Utrecht).

'Regionaal Meldpunt Uitbraken'

Dit project is een vervolg op het afgeronde project 'Digitaal platform voor regionale infectiepreventie'. Doelen van dit project zijn overzicht hebben op regionale uitbraken en de trends daarin, en zorginstellingen ondersteunen bij 'preparedness' op uitbraken. Het draagt daarmee bij aan preventie van infectieziekten en uitbraken. Twee GGD'en binnen regio Zuid-Holland nemen hierin het voortouw en uitbreiding naar andere GGD-regio's is voorzien na evaluatie van het gebruik van het meldpunt.
Meer informatie bij Germaine van der Horst (GGD Rotterdam-Rijnmond). 

'Extramurale scabiësbestrijding'

Dit project beoogt een kwaliteitsverbetering bij extramurale meldingen van scabiës. Het richt zich in eerste instantie op gewone scabiës en niet op scabiës crustosa omdat die situatie het vaakst toepasbaar is.
Meer informatie bij Dianne van der Zande, arts M&G, IZB (GGD Haaglanden). 

Voorlichting in Dierenwinkels en -asiels 

Personeel van dierenwinkels en -asiels zouden een rol kunnen spelen bij de voorlichting aan dierenbezitters over risico's op zoönosen in relatie tot huisdieren. In dit onderzoek wordt het kennisniveau over zoönosen en hygiëne onder het personeel gemeten en hun bereidheid om een rol te spelen bij de voorlichting aan klanten. Vervolgens zal een e-learning module worden ontwikkeld om hen bij deze taak te ondersteunen.
Meer informatie bij Sandra van Dam (GGD Hart voor Brabant) 

De hygiënewaaier voorlichting THZ-evenementen

Het project heeft als doel om organisatoren van kleine evenementen op een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke manier informatie te geven over hygiënerichtlijnen. Aan het eind van het project is er een instrument dat door gemeenten en organisatoren ingezet kan worden. 
Meer informatie bij Ans Bleumer (GGD Hart voor Brabant)

Scabiës onder de loep, haalbaarheidsstudie naar diagnostiek scabiës door de GGD 

In veel situaties, zowel bij uitbraken in instellingen als in gezinnen, kan het handig zijn voor een GGD om zelf diagnostiek te kunnen doen naar scabiës. In deze studie wordt gekeken naar diagnostische mogelijkheden en de standpunten van GGD'en en divere ketenpartners geïnventariseerd. Kijk hier voor het verslag scabiës onder de loep.
Meer informatie bij Nicole Brienen (GGD Hart voor Brabant) en Marian Lenders (GGD Brabant-Zuidoost) 

Respons 

Onderzoek naar non-responders hepatitis B. Dit onderzoek vindt plaats in 4 RAC-regio's in Nederland. Begeleiding en ondersteuning vanuit 3 academische werkplaatsen (Limburg, Leiden en AMPHI)

One Health netwerk regio Oost

Het doel van het project is het oprichten van een netwerk 'One health' in Oost-Nederland, waar kennis en ervaring uit de humane, veterinaire en milieu gezondheidszorg gebundeld en gedeeld zal worden.
Meer informatie bij Cora Capel (GGD Noord- en Oost-Gelderland)

Impact van MRSA

In dit project wordt gekeken naar de impact van MRSA en daarbij behorende maatregelen op het psychosociaal welbevinden van bewoners woonachtig in een verpleeghuis- of verzorginghuis.
Meer informatie bij Sabiena Feenstra (GGD Gelderland-Zuid)

 

maatbekers
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu