S

 • SAFETI-NL

  SAFETI-NL is het rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico's van inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden gebruikt, verpakt, bewerkt of opgeslagen en chemicaliënleidingen en buisleidingen met aardolieproducten.

 • Salmonellose

  Salmonellose is een besmettelijke darmziekte die wordt veroorzaakt door een salmonellabacterie. Deze bacterie is in Nederland regelmatig de oorzaak van darminfecties bij mensen. Ernstige vormen van darminfecties door salmonella zijn buiktyfus en paratyfus. Deze komen veel minder vaak voor.

 • SARS
 • Scabiës

  Scabiës of schurft is een besmettelijke huidaandoening die wordt veroorzaakt door de schurftmijt. Schurft is goed te behandelen met een speciale crème.

 • Schaamluis (Pediculosis Pubis)

  Pediculosis pubis (schaamluis) was eeuwenlang een hinderlijk probleem, maar blijkt tegenwoordig zowel in Nederland als in de rest van de wereld een zeldzaamheid te zijn geworden.

 • Schaliegas

  De winning van schaliegas raakt het milieu, de volksgezondheid en de leefomgeving. Het RIVM inventariseert en duidt de (wetenschappelijke) kennis op dit gebied.

 • Schiphol

  Het RIVM houdt zich rond Schiphol bezig met de externe veiligheid en de mogelijke effecten van geluid en luchtverontreiniging op de gezondheid van de omwonenden.

 • Schistosomiasis-Bilharzia

  Schistosomiasis (schistosomiase, bilharziasis) is een parasitaire infectie die veroorzaakt wordt door in het bloed levende trematoden of zuigwormen.

 • Screeningen bij pasgeborenen

  De meeste zwangerschappen verlopen zonder problemen. Screeningen tijdens de zwangerschap en net na de geboorte sporen eventuele complicaties, ziekten en aandoeningen vroegtijdig op. Doel hiervan is zo snel mogelijk met een behandeling te beginnen of handelingsopties te bieden. Gelukkig komen veel kinderen gezond ter wereld.

 • Seksueel overdraagbare aandoeningen

  Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) komen veel voor. Lang niet altijd zijn er klachten, maar onbehandelde geslachtsziekten kunnen grote schade aanrichten.

 • Shigellose

  Shigellose (bacillaire dysenterie) is een ernstige darminfectie die wordt veroorzaakt door een shigellabacterie. Infectie kan koorts, buikkrampen en diarree veroorzaken. De bacterie is van mens op mens overdraagbaar. In Nederland gaat het meestal om infecties na een reis naar het buitenland of door seksueel contact.

 • Signalering infectieziekten

  Het RIVM analyseert en bewaakt de gezondheid op het gebied van infectieziekten in Nederland. Daarvoor verzamelt het RIVM informatie uit surveillance van infectieziekten. De gegevens worden besproken in verschillende signaleringsoverleggen. De signalen worden vervolgens gedeeld met relevante beroepsgroepen via een besloten berichtenservice. Het RIVM beheert drie verschillende signaleringsoverleggen.

 • Smog

  Er is sprake van smog wanneer de concentraties van luchtverontreinigende stoffen verhoogd zijn. Dit kan acute gezondheidsklachten veroorzaken bij mensen die hiervoor gevoelig zijn. Bij zeer hoge concentraties kan iedereen klachten krijgen. Meestal gaat het om luchtwegklachten, maar smog door ozon kan ook zorgen voor irritatie aan ogen, neus en keel. Het RIVM meet de luchtverontreiniging, onderzoekt de verwachte ontwikkeling en geeft als het nodig is een smogwaarschuwing.

 • SNIV

  Het doel van SNIV is een netwerk van verpleeghuizen te vormen die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen.

 • Soa
 • SPADE

  Voor onderzoek naar de inname van voedingsstoffen of voedingsmiddelen zijn onderzoekers vaak op zoek naar de gemiddelde inname op lange termijn. Dit noemen we de gebruikelijke inname. Bijvoorbeeld omdat ze willen weten welk deel van de bevolking voldoet aan voedingsaanbevelingen of de veilige bovengrens van een stof overschrijdt.

 • Sport en bewegen

  Het RIVM levert een bijdrage aan de versterking van de kennisbasis voor het sportbeleid en de sportpraktijk in Nederland. Deze bijdrage bestaat uit zowel het leveren van onderzoeksresultaten als uit het coördineren en valideren van het onderzoek dat gebeurt door derden. Het RIVM speelt een belangrijke rol in de kwaliteitsborging en het open data beleid. Het RIVM levert een bijdrage aan beleidsmonitoring en –evaluaties en activiteiten voor de Europese Commissie.

 • Staphylococcus aureus-infecties

  Staphylococcus aureus is een bacterie die bij veel mensen voorkomt, vooral op de huid en in de neus. De bacterie veroorzaakt normaal gesproken geen ziekte, maar bij beschadiging van huid of slijmvliezen kunnen infecties ontstaan. Ook bij dieren komt de bacterie voor.

 • Stikstofdioxiden (NO2)

  Stikstofdioxide (NO2) is een gas dat in Nederland voor het grootste gedeelte door het autoverkeer wordt geproduceerd. Het is daarom een belangrijke indicator voor de luchtverontreiniging door verkeer.

 • Stoffen en producten

  Industriële chemicaliën, geneesmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en andere chemische stoffen zijn belangrijk voor onze levenskwaliteit. Deze stoffen, en de daaruit gemaakte producten, kunnen ook schadelijk zijn voor de mens en zijn leefomgeving. Het RIVM richt zich op de risico’s en impact van stoffen en producten, ook bij de inzet van nieuwe technologieën, zoals gentechnologie en nanotechnologie.

 • Storybuilder 21 februari 2018

  Interne link naar onderwerp "Veilig werken"

 • Straling

  In onze leefomgeving komen wij met verschillende vormen van straling in aanraking. In gebouwen en bij medisch onderzoek vindt doorgaans de meeste blootstelling plaats aan energierijke (ioniserende) straling. Kernongevallen of incidenten met radioactieve stoffen kunnen leiden tot extra blootstelling. Blootstelling aan straling kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. Dat geldt ook voor de minder energierijke (niet-ioniserende) ultraviolette straling, waarvan de zon de belangrijkste bron is. Het RIVM helpt de overheid bij het beschermen van burgers, werknemers en patiënten tegen de schadelijke effecten van straling.

 • Stralingsbelasting in Nederland

  De Nederlandse bevolking wordt blootgesteld aan ioniserende straling afkomstig van natuurlijke en kunstmatige bronnen. De stralingsbelasting in Nederland bedraagt per hoofd van de bevolking ongeveer 2,6 mSv per jaar.

 • Stralingsbronnen (reguleerbaar)

  Bronnen van ioniserende straling waarbij menselijk handelen een rol speelt kunnen door de Nederlandse overheid gereguleerd worden.

 • Streptokokken

  Streptokokken zijn een groep bacteriën die bij mensen verschillende ziekten kunnen veroorzaken. Sommige soorten streptokokken komen voor in het lichaam zonder ziekteverschijnselen te geven. In geval van ziekte zijn de verschijnselen veelal mild zoals bij roodvonk, keelontsteking en krentenbaard. Echter wanneer de bacterie in de bloedbaan of onderliggend weefsel komt is er sprake van een invasieve infectie waarbij ernstige klachten kunnen ontstaan zoals bloedvergiftiging. De bacterie wordt ook wel de ‘vleesetende bacterie’ genoemd omdat een invasieve infectie kan leiden tot het afsterven van huid en spieren.

 • Surveillance van infectieziekten

  Het RIVM verzamelt voortdurend allerlei gegevens over infectieziekten. De informatie wordt gebruikt om uitbraken van infectieziekten te signaleren. Deze systematische gegevensverzameling noemen we surveillance.

 • Syfilis

  Syfilis, ook wel lues genoemd, is een soa (seksueel overdraagbare aandoening).

 • Synthetische biologie

  Synthetische Biologie is een wetenschappelijke ontwikkeling, waarin men technische ontwerpprincipes toepast op moleculair biologisch niveau. Deze techniek ontwikkelt zich momenteel snel, wordt breed toegepast en de verwachte economische impact is groot. Het RIVM draagt met haar kennis van gezondheid en milieu bij aan een verantwoorde ontwikkeling van synthetische biologie.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu