Consequentieonderzoek Safeti-NL

De Nederlandse wet- en regelgeving regelt dat voldoende afstand wordt aangehouden tussen risicobronnen en hun omgeving. Deze afstanden zijn gebaseerd op omgevingsveiligheidsrisico’s. Voor het berekenen van deze omgevingsveiligheidsrisico’s moet een voorgeschreven rekenmethode worden gebruikt. De rekenmethode bestaat voor inrichtingen en buisleidingen met gevaarlijke stoffen uit de Handleiding Risicoberekeningen Bevi en het rekenpakket Safeti-NL. Op dit moment wordt de actualisatie van het rekenpakket voorbereid.

Om de verschillende stakeholders te betrekken bij de voorbereiding van overstap naar een geactualiseerde versie van Safeti-NL is een draaiboek opgesteld dat beschikbaar is via deze website. Vragen over het draaiboek voor de uitrol van de geactualiseerde versie van Safeti-NL kunt U sturen naar de helpdesk via safeti-nl@rivm.nl 

Het draaiboek beschrijft het proces voorafgaand aan een eventuele uitrol van de geactualiseerde versie en gaat uit van de volgende uit vijf stappen:

1. Selectie van het rekenpakket voor de actualisatie van Safeti-NL

Na consultatie van de gebruikers van Safeti-NL is in 2015 gekozen voor actualisatie van het rekenpakket op basis van Safeti 8 (voorheen bekend onder de naam Safeti 7.3).

2. Borgen draagvlak onder stakeholders voor het voorgestelde proces.

Eind 2015 en begin 2016 is de voorgestelde aanpak besproken met vertegenwoordigers van brancheorganisaties van de (chemische) industrie, ProRail en de Werkgroep Omgevingsveiligheid.

3. Technisch consequentieonderzoek

Het technisch consequentieonderzoek is in 2017 gestart. Het doel is om zichtbaar te maken of en zo ja, in welke mate de geactualiseerde versie van het rekenpakket andere uitkomsten oplevert dan het huidige rekenpakket.

4. Analyse lokale doorwerking

Deze analyse wordt de tweede helft van 2017 uitgevoerd. Het doel is om zichtbaar te maken in welke mate de geactualiseerde versie van het rekenpakket (beleidsmatige) gevolgen heeft voor de ruimtelijke inpasbaarheid van inrichtingen en buisleidingen met gevaarlijke stoffen.

5. Besluitvorming door het ministerie van Infrastructuur en Milieu

De besluitvorming over de uitrol van de geactualiseerde versie van Safeti-NL wordt eind 2017 verwacht. Het besluit wordt gebaseerd op de resultaten van stappen 3 en 4. Als na het doorlopen bovenstaande stappen besloten is tot invoering van de geactualiseerde versie van Safeti-NL kan het RIVM vanaf februari 2018 starten met de feitelijke uitrol van Safeti-NL 8.

Externe Veiligheid 208x208

Draaiboek

Helpdesk SAFETI-NL

Met vragen over het gebruik van het rekenpakket SAFETI-NL kunt u terecht bij de helpdesk.

Lees verder

Home / Onderwerpen / S / SAFETI-NL / Consequentieonderzoek SAFETI-NL

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu