Signalering infectieziekten webpagina

Het RIVM analyseert en bewaakt de gezondheid op het gebied van infectieziekten in Nederland. Daarvoor verzamelt het RIVM informatie uit surveillance van infectieziekten. De gegevens worden besproken in verschillende signaleringsoverleggen. De signalen worden vervolgens  gedeeld met relevante beroepsgroepen via een besloten berichtenservice. Het RIVM beheert drie verschillende signaleringsoverleggen. 

Signaleringsoverleg infectieziekten
Infectieziektesignalen uit binnen- en buitenland worden besproken tijdens het signaleringsoverleg. Signalen kunnen bijvoorbeeld uitbraken zijn, nieuwe of onverwachte infectieziekten of trends. De signalen worden gebruikt om waar nodig bestrijdingsmaatregelen te nemen om verdere verspreiding te voorkomen. Meer informatie.

Signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie
Het signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie (SO-ZI/AMR) is een overlegstructuur om uitbraken van antibioticaresistente micro-organismen in ziekenhuizen die een potentieel gevaar zijn voor de volksgezondheid (snel) op te merken. Meer informatie.

Signaleringsoverleg zoönosen
In het signaleringsoverlegzoönosen (SO-Z) beoordelen deskundigen uit zowel de humane als de veterinaire sector op gestructureerde wijze regionale, landelijke en internationale signalen van (mogelijk) zoönotische aard afkomstig uit verschillende sectoren en dierreservoirs. In het SO-Z wordt beoordeeld of er naar aanleiding van de signalen vervolgacties noodzakelijk zijn. Meer informatie.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu