CIb Surveillance Council

De Surveillance Council is het interne loket dat de surveillance activiteiten van het Centrum Infectieziektebestrijding kanaliseert.

Doel

Surveillanceactiviteiten van het CIb vragen vaak een extra inspanning van de MML’s en GGD’en. Om overvragen van de MML’s en GGD’en door het CIb te voorkomen, is in 2007 de CIb Surveillance Council (CSC) opgericht.

De CSC beperkt zich tot surveillanceactiviteiten waarbij MML’s en/of GGD’en betrokken zijn.

Taken

  • Interne loketfunctie, meldpunt
  • Onderzoeksvragen vergelijken met overeenkomstige activiteiten van het CIb (voor zover bij de CSC bekend)
  • Aanvrager adviseren (waar nodig)
  • Voorstellen voorleggen aan COM en/of RAC voor goedkeuring door de MML’s en GGD’en met het doel voldoende draagvlak voor de studie te verkrijgen (Indien gewenst door de aanvrager)
  • Oordeel van COM en/of RAC rapporteren aan indiener

Surveillance

Zoals hier bedoeld gaat het om twee soorten surveillanceactiviteiten, die bijna altijd in het belang van de publieke gezondheidszorg uitgevoerd worden.

  • Het systematisch verzamelen van patiëntengegevens betreffende infectieziekten, gevolgd door analyse en interpretatie.
  • Het systematisch verzamelen van materialen zoals geïsoleerde pathogenen, swabs en sera. De data, verkregen door uitvoering van bepalingen, worden geanalyseerd en geïnterpreteerd.

Soms zijn beide soorten activiteiten gecombineerd in één onderzoek.

Aanmelden van  surveillanceactiviteiten

Alle CIb-surveillanceactiviteiten, waarbij gedurende een periode een inspanning van MML’s of GGD’en wordt gevraagd, worden aangemeld bij de voorzitter van de CSC. CIb-medewerkers melden de surveillanceactiviteiten aan met het aanvraagformulier (verkrijgbaar via RIVM INwiki, onder 'Netwerken, verenigingen, commissies': CIb Surveillance Council).

Een aanvraag voor ondersteuning door COM en/of RAC wordt globaal beoordeeld door de CSC .

Het voorleggen van het onderzoek aan de COM- en/of RAC is niet meer noodzakelijk als er al concrete afspraken zijn gemaakt met de veldpartijen. Door ook deze projecten te melden zijn de betrokken partijen op de hoogte van de surveillanceactiviteiten en wordt inzichtelijk wat de belasting is voor de MML’s en GGD’en.

Activiteiten

Ga direct naar het Overzicht van Lopende Activiteiten of het Overzicht van Afgeronde Activiteiten.

Voorzitter

Ellen Stobberingh

Home / Onderwerpen / S / Surveillance van infectieziekten / CIb Surveillance Council

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu