Veilige leefomgeving

Een ongeval met gevaarlijke stoffen kan grote gevolgen hebben voor het milieu en de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan een brand of ongeval in de chemische industrie, bij het transport van gevaarlijke stoffen of in kerncentrales. De overheid en het bedrijfsleven werken samen om de kans op dergelijke ongevallen zo klein mogelijk te houden en de leefomgeving zo veilig mogelijk. Het RIVM ondersteunt overheden, professionals en hulpverleners bij het voorkómen van, voorbereiden op en bestrijden van een ongeval of ramp.

Dit doet het RIVM

Het RIVM onderzoekt, adviseert en staat 24/7 paraat om mensen te beschermen tegen chemische, biologische of radiologische/nucleaire (CBRN) dreiging en de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Het RIVM biedt ondersteuning aan regionale hulpverleningsdiensten en nationale overheden bij de proactie, preventie en preparatie van crises, maar ook tijdens en na een crisis. 

Voorbereiding op ramp of crisis

Het RIVM doet onderzoek naar en adviseert op de volgende onderwerpen:

Omgevingsveiligheid 

 • Omgevingsveiligheid gaat over het beheersen van risico's die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. 

Straling

 • Het RIVM meet de blootstelling aan (alledaagse) straling van de Nederlandse bevolking. 
 • Medische straling: in de gezondheidszorg wordt in sommige gevallen straling of radioactiviteit gebruikt voor diagnoses of om te genezen. Bijvoorbeeld CT-scans, röntgenfoto’s of het toedienen van radioactieve stoffen. 
 • Straling door radon en thoron is binnenshuis aanwezig en daardoor komt iedere Nederlander hiermee in aanraking. Het RIVM heeft in 2014 de gemiddelde concentratie van radon en thoron in woningen gemeten. 
 • Het Nationaal Meetnet Radioactiviteit meet onder normale omstandigheden de natuurlijke achtergrondstraling en is een waarschuwingsmeetnet voor stralingsongevallen. 
 • Voorbereiden op grootschalige kernongevallen en andere stralingsincidenten door het coördineren van een netwerk van kennisinstituten, opleiden, trainen en voorbereiden van experts en op peil houden van de kennis en expertise. 

Arbeidsveiligheid 

 • RIVM Veilig Werken biedt kennis, ondersteuning en producten aan overheid en bedrijven in Nederland om zo bij te dragen aan het verminderen van het aantal ernstige ongevallen op de werkvloer. 

Medische milieukunde 

 • Het RIVM ondersteunt de GGD in de regio bij zijn taken op het gebied van gezondheid en milieu (medische milieukunde) en ondersteunt en adviseert op het gebied van psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek na rampen (nazorg).

Biosecurity

 • Bureau Biosecurity is het nationaal kennispunt voor de overheid en voor organisaties waar met risicovolle biologische stoffen wordt gewerkt. Het doel van het bureau biosecurity is om bewustwording ten aanzien van biosecurity te vergroten door middel van workshops, voorlichting en online tools. 

Tijdens ramp of crisis

Er zijn tijdens een ramp of crisis 24-uurs  bereikbaarheidsdiensten voor chemische stoffen en straling:

Milieu-ongevallen

Bij grote branden, of ongevallen waarbij mogelijk gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen is de Milieu Ongevallen Dienst (MOD) 24/7 bereikbaar: 030 - 274 27 42.  Door stoffen te meten, te berekenen hoe ze zich verspreiden en in te schatten wat de risico’s zijn kunnen passende maatregelen worden genomen ter bescherming van de bevolking.

Grootschalige milieu incidenten

Bij complexe incidenten in Nederland op het gebied van milieu en drinkwater werkt het RIVM samen met andere kennisinstituten in het Crisis Expert Team Milieu en Drinkwater (CET-md)

Het CET-md 24/7 is te bereiken op het nummer van het loket CET-md op 088-6788999.

Straling

Bij stralingsincidenten en kernongevallen is het Crisis Expert Team straling en nucleair (CET-sn) 24/7 bereikbaar voor de vraagregisseur, (G)AGS en meetplanleider uit de Veiligheidsregio via: 070-3832425 (ANVS Crisisnummer).

Na  ramp of crisis 

Het centrum Gezondheid en Milieu van het RIVM

 • ondersteunt GGD'en en GHOR-organisaties bij de voorbereiding op gezondheidsonderzoek na rampen 
 • geeft advies over nut, noodzaak en vorm van gezondheidsonderzoek na een ramp 
 • ondersteunt bij (de voorbereiding op) de psychosociale hulpverlening bij rampen en incidenten. 

Contact bij crisis

Milieu Ongevallen Dienst (MOD)
24/7 bereikbaar
030 - 274 27 42
Straling
Crisis Expert Team straling en nucleair (CET-sn) 24/7 bereikbaar via Crisisnummer
070-3832425

Lees verder

Wat doet het RIVM bij crisis

Andere informatiebronnen

Home / Onderwerpen / V / Veilige leefomgeving

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu