Vervoer over de binnenwateren (ADN)

De officiële naam voor het verdrag voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren is: Accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN).

 

De kern van het verdrag is voor verpakte stoffen gelijk aan de kern van het ADR en het RID. Voor het vervoer van stoffen in bulk zijn voor de binnenvaart specifieke vervoerscondities vastgesteld. Ook stelt het ADN constructie-eisen voor binnenvaartschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Het ADN telt 18 verdragspartners en is in beheer bij de UNECE.

Het RIVM bereidt de vergaderingen voor het ADN voor en verzorgt de Nederlandse inbreng tijdens de vergadering. De RIVM dossierhouder is het eerste aanspreekpunt voor het ADN.

Naast het ADN moet het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren voldoen aan andere nationale en internationale wetgeving. De Inspectie leefomgeving en transport heeft een actueel overzicht van deze wetten.

Meer informatie over de Nederlandse toepassing van het ADN kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

Binnenvaart 138hoog

e-mail adres

Home / Onderwerpen / V / Vervoer gevaarlijke stoffen / Vervoer over de binnenwateren (ADN)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu