Centra

 • Centrum Infectieziektebestrijding 02 maart 2011

  Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) coördineert de bestrijding van infectieziekten. Het gaat hierbij om effectieve preventie, hoge waakzaamheid en snelle reactie bij een uitbraak. Hiermee levert het CIb een bijdrage aan de vermindering van gezondheidsproblemen als gevolg van infectieziekten.

 • Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding 06 augustus 2018

  De landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) coördineert zowel de bestrijding van infectieziekten in Nederland als de daarmee samenhangende communicatie om op landelijk en regionaal niveau adequaat en snel te kunnen handelen.

 • Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten 10 januari 2013

  Het Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten (EPI) analyseert en bewaakt de gezondheid van Nederland op het gebied van infectieziekten en onderzoekt de effectiviteit en kosteneffectiviteit van maatregelen voor de bestrijding daarvan.

 • Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance 10 januari 2013

  Het Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDS) verricht microbiologisch onderzoek en (bijzondere) patiëntgeoriënteerde en epidemiologische diagnostiek van infectieziekten. Het centrum is hét loket in Nederland voor laboratoriumvragen over humane infectieziekten.

 • Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie 10 januari 2013

  Het Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Z&O) signaleert en beoordeelt risico’s van pathogene micro-organismen die vanuit dieren, voedsel of het milieu overdraagbaar zijn naar de mens in Nederland.

 • Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins 10 januari 2013

  Het Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (IIV) levert kennis en advies op het gebied van immunologie en vaccinologie aan de rijksoverheid en onderhoudt daartoe een eigen onderzoeksprogramma.

 • Centrum Gezondheid en Maatschappij 24 oktober 2017

  Het Centrum Gezondheid en Maatschappij ondersteunt beleid, toezicht, (lokale) professionals en burgers met toepasbare kennis en informatie op het gebied van gezond leven, publieke gezondheid en gezondheidszorg.

 • Centrum Gezondheidsbescherming 10 januari 2013

  Het centrum Gezondheidsbescherming (GZB) richt zich op gezondheidseffecten en de risico’s voor de mens van chemische en biologische agentia, met als speciale aandachtsgebieden geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, tabak, consumentenproducten, voeding(scomponenten) en de (interactie met) leefstijlfactoren.

 • Centrum Voeding, Preventie en Zorg 10 januari 2013

  Het Centrum Voeding, Preventie en Zorg (VPZ) wil met kennis, onderzoek en advies op de gebieden voeding, preventie en zorg bijdragen aan de volksgezondheid. Het centrum biedt bouwstenen voor nationaal en internationaal volksgezondheidsbeleid, beantwoordt ad hoc vragen van de Nederlandse overheid, en heeft voor voedselveiligheid een loketfunctie. Het centrum VPZ is breed erkend als onafhankelijk en deskundig door haar actuele kennis op het terrein van chronische ziekten, voeding, leefstijl, voedselveiligheid, preventie en zorg.

 • Centrum voor Bevolkingsonderzoek 18 april 2017

  Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) regisseert en coördineert de 8 landelijke door de overheid aangeboden bevolkingsonderzoeken en het Nationaal Programma Grieppreventie. Het CvB verbindt de betrokken partijen in het beleid- en uitvoeringsveld. Het organiseert en ondersteunt het netwerk proactief en is er op gericht om het bestaande bevolkingsonderzoek verder te ontwikkelen en nieuwe bevolkingsonderzoeken succesvol in te voeren.

 • Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten 05 april 2018

  Het Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten (VSP) biedt betrouwbare, toonaangevende en voor de praktijk bruikbare ondersteuning aan (inter)nationale overheden. Het centrum adviseert over de beheersing van risico’s van chemische stoffen, producten en gentechnologie.

 • Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid 10 januari 2013

  Het Centrum voor Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid (DMG) staat voor het verduurzamen van de samenleving, zodat onze leefomgeving nu en in de toekomst verstandig kan worden gebruikt. Hiervoor worden onze kennis en inzichten over de invloed van de kwaliteit van de leefomgeving op de mens (gezondheid en welzijn) en op ecosystemen ingezet.

 • Centrum Milieukwaliteit 10 januari 2013

  Het Centrum Milieukwaliteit (MIL) brengt de kwaliteit in beeld van de milieucompartimenten bodem, grondwater en lucht, en van omgevingsfactoren zoals geluid en licht. Dit doet MIL door meting (monitoring) en door berekening (modellering). MIL signaleert ook de trends in en onderzoekt de effecten van beleidsmaatregelen op de milieukwaliteit.

 • Centrum Veiligheid 10 januari 2013

  Het Centrum Veiligheid van het RIVM bestaat uit meer dan honderd gedreven mensen die met onderzoek en advies bijdragen aan een veiliger en gezondere leefomgeving.

 • Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's 02 maart 2011

  De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP) coördineert de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), de hielprikscreening bij pasgeboren baby’s (NHS) en de screening van zwangeren (PSIE).

 • Projectbureau Nieuwe Huisvesting 02 maart 2011

  De huisvestingsambitie van het Rijskinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het creëren van een ‘Ontmoetingsplaats in dienst van Mens & Milieu’. Het RIVM wil een huisvesting waarin publiek, professionals en overheden elkaar kunnen ontmoeten om informatie te verkrijgen en uit te wisselen over de gezondheid van de mens en haar leefmilieu. Een locatie die uitgroeit tot hét sciencepark op het gebied van volksgezondheid en milieu.

 • Stafafdelingen 19 maart 2018

  De specialistische kenniscentra en de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's krijgen professionele ondersteuning van een centrale bedrijfsvoering.

Home / Over RIVM / Organisatie / Centra

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu