504 resultaten voor ‘’

 • Drs. A.S. (Aukje) Hassoldt

  24 oktober 2012

  Drs. Aukje Hassoldt is sinds 1 december 2014 hoofd van het Centrum Veiligheid bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • Organogram RIVM 2015 (pdf)

  14 januari 2014, PDF | 54kB
 • EHEC en verse groenten

  13 oktober 2015

  Projectleider: Dr. H.J.M. Aarts
  Uitvoering: 2013-2014

 • Prof. dr. J.J. (Johan) Polder

  23 november 2012

  Prof.dr. J.J. (Johan) Polder (1966) is chief science officer "gezondheidseconomie". Daarvoor was hij onder andere projectleider van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 en van projecten op het terrein van zorguitgaven, vergrijzing en medische technologie.
  Naast zijn functie bij het RIVM is hij sinds 2007 bijzonder hoogleraar ‘Economische aspecten van gezondheid en zorg’ aan de Universiteit van Tilburg, departement Tranzo.

 • Personeel in kaart

  24 mei 2011

  De omvang en samenenstelling van het personeelsbestand van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is in de afgelopen jaren beïnvloed door de besluiten van het kabinet Balkenende. Dit kabinet heeft een verandering naar een kleinere, compactere Rijksoverheid ingezet. RIVM maakt onderdeel uit van deze verandering.

 • Nevenfuncties prof. dr. H.C. (Hendriek) Boshuizen

  07 augustus 2013

  Nevenfuncties van Hendriek Boshuizen, senior statisticus bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Resultaten speerpunt Een gezonde en duurzame leefomgeving

  14 september 2015
 • Nevenfuncties drs. A.S. (Aukje) Hassoldt

  04 augustus 2015

  Huidige nevenfuncties van drs. A.S. (Aukje) Hassoldt, hoofd Centrum Veiligheid bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • RIVM-Addendum bij Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling van de KNAW

  02 oktober 2013, PDF | 78kB
 • Basis risicofactoren

  24 mei 2011

  Voor alle in 2010 geregistreerde arbo-incidenten is bepaald welke Basis risicofactoren (BRF’s) hieraan ten grondslag liggen. In 2011 wordt de toekenning van BRF’s aan arbo-incidenten voortgezet om trends te kunnen herkennen.

 • Europese samenwerking ter bestrijding van antibioticaresistentie

  13 oktober 2015

  Projectleider: Dr.ir S.C. de Greeff
  Uitvoering: 2012-2013

 • Nevenfuncties dr. ir. H. (Hanneke) Kruize

  12 december 2012

  Nevenfuncties van Hanneke Kruize, onderzoeker Gezonde Leefomgeving bij het centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Beeld vaccinatie

  21 juni 2011
 • Drs. P.T. (Pieter) de Boer

  16 juni 2017

  Pieter de Boer is gezondheidseconoom, gespecialiseerd in interventies tegen infectieziekten, zoals bijvoorbeeld vaccinatie. Het budget voor de gezondheidszorg is niet oneindig; daarom zullen er afwegingen moeten worden gemaakt welke zorg wel en niet wordt vergoed. Kosteneffectiviteitsstudies helpen bij het maken van deze afweging, door het in kaart brengen van de kosten en besparingen van de interventie. Dit wordt vervolgens uitgezet tegen de verwachte gezondheidswinst. Verschillende interventies kunnen op deze manier met elkaar worden vergeleken, zodat het gezondheidsbudget optimaal kan worden ingezet met maximale gezondheidswinst.

  Het werk variëert van het modelleren van de invloed van vaccinatie op de overdracht van infectieziekten, tot het adviseren over beleid rondom het vaccinatieprogramma met bijbehorende ethische aspecten.

  In zijn huidige project bij het RIVM richt Pieter zich op de doelmatigheid van een screeningsprogramma naar chronische Q-koorts infecties.

 • Nevenfuncties prof. dr. A.H. (Aldert) Piersma

  08 oktober 2012

  Een selectie uit de nevenfuncties van Aldert Piersma, senior onderzoeker reproductietoxicologie bij het RIVM.

 • Op weg naar gelijke kansen op gezondheid voor iedereen

  14 september 2015

  Projectleider: A.H. Uiters
  Uitvoering: 2011-2013

 • Zie ook

  22 augustus 2012
 • Publicaties Ana Maria de Roda Husman

  04 december 2013, PDF | 166kB
 • Antibioticumresistente bacteriën op groenten

  13 oktober 2015

  Projectleider: Dr. H. Blaak
  Uitvoering: 2011-2014

 • Effecten van invloeden tijdens de zwangerschap op latere ziekten

  09 oktober 2015

  Projectleider: Dr. L.T.M. van der Ven
  Uitvoering: 2011-2014

 • Publicaties dr. P.F.M. (Peter) Teunis

  12 december 2012, PDF | 86kB

  Publicaties van Peter Teunis, senior epidemioloog/biostatisticus bij de Epidemiologie en Surveillance Unit van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Centrum Infectieziektebestrijding

  02 maart 2011

  Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) coördineert de bestrijding van infectieziekten. Het gaat hierbij om effectieve preventie, hoge waakzaamheid en snelle reactie bij een uitbraak. Hiermee levert het CIb een bijdrage aan de vermindering van gezondheidsproblemen als gevolg van infectieziekten.

 • Het gebruik van proteomics voor bevolkingsonderzoeken en diagnostiek

  14 september 2015

  Projectleider: Dr. G.C.H. Rodenburg
  Uitvoering: 2011-2014

 • Afscheid directeur-generaal

  31 mei 2011

  In 2010 nam de heer dr. M.J.W. Sprenger afscheid als directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hij werd opgevolgd door waarnemend directeur-generaal mevrouw drs. E.J. Mulock Houwer.

 • Uitleg nieuwe CBRN-responseunit

  21 maart 2011
 • Organisatie in verandering

  31 mei 2011

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is volop in beweging. Koersvast Verder is dé paraplu voor alle projecten binnen het verandertraject naar één sterk en vernieuwd RIVM. Met Koersvast Verder beoogt het RIVM een duidelijke strategie en een duidelijk profiel te realiseren, evenals een goede besturing, bedrijfsvoering en ondersteuning.

 • Internationaal

  17 juli 2013

  Veel vraagstukken op het gebied van gezondheid en milieu vragen om een internationale aanpak. Ziekteverwekkers, straling en vervuilde lucht respecteren geen grenzen, en veiligheid van voedsel en geneesmiddelen vereisen internationale afspraken. Bovendien wordt veel beleid bepaald op internationaal niveau, bijvoorbeeld binnen de Europese Unie, of ontwikkeld binnen de Verenigde Naties.

 • Dr. W. (Willem) Luytjes

  24 oktober 2012

  Dr. Willem Luytjes (1954) is topexpert Advisering bij het Centrum voor Immunologie van Infectieziekten en Vaccins bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • Publicaties Ir. J.F.M. (Ans) Versteegh

  20 november 2013, PDF | 63kB

  Publicatielijst van Ans Versteegh, expert en coördinator drinkwater bij het Centrum Duurzaamheid van het RIVM.

 • Chief Science Officers

  17 juli 2013

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil wetenschappelijke kennis van hoge kwaliteit leveren, die optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers en de vragen vanuit de maatschappij. Dit betekent dat we weten wat er speelt binnen de wetenschap en in de maatschappij. Ook willen we de expertise die binnen onze organisatie aanwezig is, zo optimaal mogelijk benutten.

 • Drs. J. (Joram) Hoogink

  07 december 2015

  Sinds september 2015 werkt Joram als promovendus op het project “Modellering van risicoperceptie, gedrag en impact van het Rijksvaccinatieprogramma” (MORPHINE) onder leiding van Anna Lugnér, Jacco Wallinga, Aura Timen en Ardine de Wit. Het project richt zich op de effecten van de individuele vaccinatiekeus op de volksgezondheid. We willen inzicht krijgen in hoe mensen keuzes maken en hoe deze keus wordt beïnvloedt door familie en kennissen (het sociale netwerk). Resultaten uit dit model kunnen o.a. dienen als input voor de kosteneffectiviteitsanalyse.

 • Nevenfuncties prof.dr. M.E.E. (Mirjam) Kretzschmar

  12 december 2012

  Een selectie uit de nevenfuncties van Mirjam Kretzschmar, chief science officer Mathematical Disease Modelling bij het RIVM.

 • PHENOTYPE: Onderzoek naar de invloed van natuur op gezondheid

  14 september 2015

  Projectleider: Dr.ir. H. Kruize
  Uitvoering: 2012-2015

 • RIVM-Corporate film

  Film over het werk van het RIVM

 • Publicaties dr. ir. A.W. (Arjen) van de Giessen

  12 december 2012

  Publicaties van Arjen van de Giesssen, hoofd van het Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie.

 • Dr. C. (Cécile) van Els

  16 september 2014

  Cécile van Els (1961) is expert op het gebied van immunologie van infectieziekten en vaccins. Met haar onderzoek wil zij meer inzicht krijgen in de dynamiek en kwaliteit van beschermende immuunmechanismen gericht tegen humane ziekteverwekkers. Hiervoor combineert zij mechanisme onderzoek en klinisch onderzoek aan patiëntenpopulaties.

 • crisis_NL|_mp4

 • Lichtvervuiling en de afwezigheid van donkerte

  14 september 2015

  Projectleider: Drs. D.E. Lolkema
  Uitvoering: 2011-2014

 • Ondersteuning van inspecties

  04 maart 2011

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ondersteunt twee inspecties bij het uitvoeren van metingen en de interpretatie van de gegevens. De Inspectie voor de Volksgezondheid handhaaft de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. De VROM-inspectie (Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordenening en Milieubeheer) houdt toezicht op de kwaliteit van milieu.

 • Informatie Chris van Dorp

  29 augustus 2013
 • Nevenfuncties dr. G.A. (Ardine) de Wit

  12 december 2012

  Nevenfuncties van Ardine de Wit, senior onderzoeker bij de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie van het RIVM.

 • Personeelsbeleid

  20 februari 2012

  In 2011 had het Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu (RIVM) opnieuw te maken met een aantal concrete organisatieveranderingen. De stafdirectie Human Resource Management (HRM) ondersteunde hierbij zowel op organisatorisch als op personeelsvlak.

 • Reorganisaties

  31 mei 2011

  In 2010 hebben twee reorganisaties geheel of gedeeltelijk vorm gekregen. Dit betreft het Facilitair Bedrijf en het IT-bedrijf.

 • Publicaties prof.dr. M.E.E. (Mirjam) Kretzschmar

  12 december 2012

  Publicaties van Mirjam Kretzschmar, chief science officer Mathematical Disease Modelling bij het RIVM.

 • Publicaties Prof. dr. C.A. (Caroline) Baan

  03 april 2013

  Publicaties van Caroline Baan, hoofd afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Publicaties 2010-2102 prof. dr. ing. J.A.M. (Hans) van Oers

  25 oktober 2012

  Publicaties van Hans van Oers, chief science officer
  System assessments for policy support bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).


 • Dr. D. (Diana) Wouters

  13 juli 2017

  Diana Wouters is hoofd Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (IIV) bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Dr. Ir. J.M.A. (Jolanda) Boer

  13 januari 2014, PDF | 69kB
 • Dr. P. F.M. (Peter) Teunis

  24 oktober 2012

  Peter Teunis (1952) is senior wetenschappelijk adviseur bij het Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • Mobiliteit

  31 mei 2011

  Eind 2010 waren 278 medewerkers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu aangewezen als fase-2-kandidaat: zij waren betrokken bij reorganisatietrajecten die mogelijkerwijs tot personele problemen zouden kunnen leiden. Fase 2 betekent dat deze medewerkers gebruik kunnen maken van voorzieningen uit het sociaal flankerend beleid om hun mobiliteit en inzetbaarheid te vergroten. Dit betreft zowel interne als externe mobiliteit. Op die wijze wordt er alles aan gedaan om te voorkomen dat een medewerker herplaatsingskandidaat wordt.

 • Milieu en Veiligheid

  22 januari 2014

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekijkt hoe gezond Nederland is en hoe de gezondheid van Nederlanders wordt beïnvloed. Ter bescherming van de volksgezondheid doen we onder andere onderzoek naar de veiligheid van medische producten, geneesmiddelen en voedsel. Ook brengen we de leefstijl van Nederlanders in kaart. Want hoe we bewegen, wat we eten en of we wel of niet roken is van invloed op onze gezondheid.

 • Dr. J.E. (Jim) van Steenbergen

  20 november 2013

  Jim van Steenbergen (1950) is arts Infectieziektebestrijding bij de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, onderdeel van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarnaast werkt hij sinds 2011 twee dagen in de week bij het Leids Universitair Medisch Centrum.

 • Informatie Aldert Piersma

  05 september 2012
 • Dr. R.C.G.M. (Ronald) Smetsers

  23 november 2012
 • Dr. J. (Josine) van Beek

  16 september 2014

  Josine is geïnteresseerd in de rol van T-cellen bij de bescherming tegen respiratoire infecties. Haar focus ligt op immuunresponsen gericht tegen influenza virus infecties en influenza vaccins, maar ook andere virussen die en influenza-achtig ziekte beeld veroorzaken behoren tot haar interesses. Josine is betrokken bij verschillende klinische studies waarin humaan materiaal wordt verzameld ten behoeve van dit onderzoek. De rol van veroudering van het immuunsysteem is een belangrijk thema dat meegenomen wordt in de evaluatie van de resultaten. Ook is Josine actief in het AMPVACS-consortium waarin het effect van T-cel epitoopmodificatie op immuunresponsen wordt bestudeerd.

 • Nevenfuncties drs. R.J.M. (Rob) Maas

  24 oktober 2012

  Nevenfuncties van Rob Maas, senior scientific advisor voor ‘integrated environmental assessments’ bij het RIVM.

 • MOOD_NL_mov

 • crisis_NL_mp3

  25 november 2016, MP3 | 6MB
 • Dr. A. (Aura) Timen

  24 oktober 2012

  Dr. Aura Timen (1966) is hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI).

 • Resultaten speerpunt De kloof overbruggen: van weten naar doen

  14 september 2015

  In de factsheets worden de resultaten van de SOR-projecten en de toepassing voor beleid en andere doelgroepen beschreven. Tevens wordt verwezen naar bronnen voor wie meer informatie wil.

  De factsheets worden gemaakt na afronding van de projecten. De bundel wordt jaarlijks aangevuld met nieuw afgeronde projecten. Zodra alle projecten zijn afgerond wordt vermeld dat de bundel definitief is.


  Versie 2015 (afgeronde projecten tot en met 2014)

 • Publicaties Danielle Timmermans

  13 augustus 2015
 • Bestrijding van polio met antivirale middelen

  13 oktober 2015

  Projectleider: Dr. H.G.A.M. van der Avoort
  Uitvoering: 2012-2014

 • Nevenfuncties Dr. J.E. (Jim) van Steenbergen

  12 december 2012

  Een selectie uit de nevenfuncties van Dr. J.E. (Jim) van Steenbergen, arts Infectieziektebestrijding bij de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM.

 • Publicaties Dr. E.C.M. (Els) van Schie

  12 december 2012

  Publicaties van Els van Schie, directeur Milieu en Veiligheid bij het RIVM.

 • Nevenfuncties dr. M.A.B. (Marianne) van der Sande

  12 december 2012

  De nevenfuncties van Marianne van der Sande, hoofd centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten (EPI) bij het RIVM.

 • Nevenfuncties prof. dr. F.R. (Flemming) Cassee

  24 oktober 2012

  Nevenfuncties van Flemming Cassee, inhalatietoxicoloog bij het RIVM.

 • Samenvatting jaarverslag Commissie van Toezicht 2012

  11 november 2014
 • Prof. dr. F.R. (Flemming) Cassee

  06 maart 2013

  Prof. dr. Flemming R. Cassee is inhalatietoxicoloog bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. In deze functie is hij betrokken bij het onderzoek naar de schadelijke gezondheidseffecten van zwevende deeltjes (fijn stof) en gasvormige componenten (ozon, stikstofdioxide) in de buitenlucht. Daarnaast is Flemming Cassee hoogleraar Inhalatietoxicologie aan de Universiteit Utrecht

 • In- en uitplaatsingen

  31 mei 2011

  In 2010 is een aantal in- en uitplaatsingtrajecten voorbereid en deels uitgevoerd.

 • Resultaten speerpunt Benutten van technologische ontwikkelingen voor gezondheid en milieu

  14 september 2015
 • Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening

  10 januari 2013

  Het Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (IDS) verricht microbiologisch onderzoek en (bijzondere) patiëntgeoriënteerde en epidemiologische diagnostiek van infectieziekten. Het centrum is hét loket in Nederland voor laboratoriumvragen over humane infectieziekten.

 • Gezondheid

  01 juni 2011

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft ook in 2010 geïnvesteerd in de gezondheid van haar medewerkers. Naast zorg voor arbeidsomstandigheden in het algemeen en een veilige werkomgeving konden medewerkers op individuele basis gebruikmaken bedrijfsfitness en stoelmassage. Bijzonder in 2010 was het onderzoeksprogramma Vitaal in Praktijk (VIP).

 • Publicaties Dries de Kaste

  13 augustus 2013, PDF | 221kB
 • Veiligheid in cijfers

  24 mei 2011

  In 2010 is het aantal meldingen van arbo-incidenten (ongevallen, bijna ongevallen en gevaarlijke situaties) gedaald van 43 naar 27. Vooral het aantal gemelde ongevallen en gevaarlijke situaties is gedaald.

 • Publicaties drs. A.W.M. (Anita) Suijkerbuijk

  12 december 2012

  Publicaties van Anita Suijkerbuijk, zorgonderzoeker bij het Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg.

 • em. prof. dr. A.N. (André) van der Zande

  14 november 2012

  em. prof. dr. André van der Zande (1952) is directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Deze functie bekleedt hij sinds 1 januari 2011.

 • Prof. dr. J.F. (Jack) Schijven

  14 augustus 2013

  Prof. dr. Jack Schijven werkt als modelleur bij het Centrum Voeding Preventie en Zorg, afdeling Statistiek, Informatica en Modellering, van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar Kwantitatieve Microbiologische Veiligheid van Water verbonden aan de Universiteit Utrecht.

 • Dr. M.J.B. (Marianne) van Stipdonk

  06 maart 2013

  Dr. Marianne van Stipdonk is hoofd van het Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening

 • Routekaart RIVM 2020

  06 januari 2014, PDF | 1MB

  Routekaart RIVM 2020 een strategische visie, die vooral ingaat op de waarden en normen, de identiteit en de unieke kwaliteit van de organisatie.

 • Overige cijfers personeel

  13 maart 2012

  In 2011 was de gemiddelde leeftijd 45,9 jaar. Het gemiddelde aantal dienstjaren was 11,6. De deeltijdfactor was 89,4 procent.

 • Jaarverslag Commissie van Toezicht 2016

  31 juli 2017, PDF | 86kB
 • Prof. dr. D.R.M. (Daniëlle) Timmermans

  29 november 2013

  Prof. dr. Daniëlle Timmermans is Chief Science Officer Risicocommunicatie bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid. In 2008 werd zij hoogleraar Risicocommunicatie en Patientenbesluitvorming bij de afdeling Sociale Geneeskunde en het EMGO Instituut van het VU medisch centrum. Sinds 2014 heet de leerstoel Risicocommunicatie en Volksgezondheid.

 • Publicaties Birgit Loos

  20 augustus 2013, PDF | 120kB
 • Dr. J. (Josine) van Beek

  16 september 2014
 • Risicobeoordeling van synthetische biologie

  14 september 2015

  Projectleider: Dr. D.A. Bleijs
  Uitvoering: 2011-2014

 • Prof.dr.ir. G. (Guus) Velders

  07 maart 2017

  Prof.dr. ir. Guus Velders (1964) is senior wetenschappelijk onderzoeker luchtkwaliteit en klimaatverandering bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Per april 2017 is hij hoogleraar Luchtkwaliteit en klimaat interacties aan de Universiteit Utrecht.

 • Dr. S. (Scott) McDonald

  29 augustus 2013

  Scott McDonald's werk bij het RIVM is gericht op de ontwikkeling van methodologische benaderingen voor het schatten van incidentie en ziektelast, dat steunt op zowel statistische als dynamische modelleringstechnieken. Recente projecten zijn onder meer het toepassen van 'evidence synthesis' methoden om de nationale incidentie van seizoensgriep en kinkhoest te schatten. Tevens werkt hij aan het voorspellen van de toekomstige ziektelast van griep, hepatitis B, legionellose, en hepatitis A, rekening houdend met de vergrijzing en de veranderingen in de immuniteit van de bevolking. Hij is momenteel betrokken bij twee internationale samenwerkingsverbanden: het WHO-FERG initiatief voor berekening van de globale burden van door voedsel overgedragen ziekten, en het BCoDE project om de burden van besmettelijke ziekten in Europa te schatten, gecoördineerd door ECDC.

 • Prof. dr. A.H. (Aldert) Piersma

  29 augustus 2012

  Prof. dr. Aldert Piersma (1957) is senior onderzoeker reproductietoxicologie bij het RIVM en bijzonder hoogleraar reproductie- en ontwikkelingstoxicologie aan het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht.

 • Dr. J.A. (Hans) Bogaards

  29 augustus 2013

  Hans Bogaards werkt aan primaire en secundaire preventie van HPV-gerelateerde ziekten sinds 2008. Zijn huidige onderzoeksactiviteiten richten zich op dynamiek en bestrijding van multi-strain pathogenen (HPV, pneumokokken) en microbiële interacties in het humane microbioom.

 • Managementvlootschouw

  29 maart 2012

  In 2011 is onder begeleiding van de stafdirectie Human Resource Management (HRM) een start gemaakt met de managementvlootschouw.

 • Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins

  10 januari 2013

  Het Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (IIV) levert kennis en advies op het gebied van immunologie en vaccinologie aan de rijksoverheid en onderhoudt daartoe een eigen onderzoeksprogramma.

 • Resultaten speerpunt Strategisch vaccinonderzoek: kennisontwikkeling voor effectieve vaccins nu en in de toekomst

  14 september 2015

  Projectleider: Dr.Ir. P. Hoogerhout
  Uitvoering: 2006-2011

 • Drs. B.M. (Betty) Steenkamer

  04 november 2015

  Drs. Betty Steenkamer (1963) is promovendus bij de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en bij de afdeling Tranzo van Tilburg University.

 • Medewerkerstevredenheid

  01 maart 2012

  In 2011 voerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de vierde keer een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. Zestig procent van de medewerkers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deed hieraan mee, wat de resultaten betrouwbaar maakte.

 • Drs. R. (Roy) Hendrikx

  24 oktober 2012

  Roy Hendrikx is promovendus bij de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en bij de afdeling Tranzo van Tilburg University.

 • Hoogleraarschappen

  17 juli 2013

  Wetenschappelijk onderzoek is het fundament voor alle taken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is daarom van belang dat het RIVM op voor haar strategische terreinen kwalitatief hoogwaardig onderzoek uitvoert en wetenschappelijk gezaghebbend is.

 • Interview Henriette Treurniet

  01 juni 2011

  “Wat je overkomt is niet bepalend, maar hoe je erop reageert”

 • Dr. M.A.B. (Marianne) van der Sande

  17 januari 2014, PDF | 0B

  Publicaties van Marianne van der Sande, hoofd van het centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten bij het RIVM.

 • Prof. dr. ing. J.A.M. (Hans) van Oers

  24 juli 2012

  Prof. dr. ing. Hans van Oers (1956) is chief science officer 'system assessments for policy support' bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en bijzonder hoogleraar Openbare Gezondheidszorg aan de Universiteit van Tilburg. Het centrale thema in zijn werk is het versterken van de brug tussen beleid, praktijk en onderzoek op het gebied van de volksgezondheid, op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

 • Employability

  01 maart 2012

  Employability staat voor het vergroten van de inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers. Dit is niet alleen belangrijk om in tijden van verandering ongewenste plaatsing in een andere functie te voorkomen, maar past ook bij het streven naar meer flexibiliteit binnen de overheid.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu