665 resultaten voor ‘’

 • Toolkit Houtrook en gezondheid -Wordversie

  16 december 2015, DOCX | 108kB
 • Toolkit Houtrook en gezondheid

  16 december 2015, PDF | 277kB
 • Houtrook en gezondheid

  De toolkit Houtrook en gezondheid ondersteunt (communicatie)professionals in publiekscommunicatie over milieu en gezondheid.

 • Over de toolkit

  13 april 2015

  Deze toolkit gaat over houtrook en gezondheid. De toolkit ondersteunt (communicatie)professionals die werken op het gebied van publiekscommunicatie over gezondheid en milieu.

 • Beleidskader

  19 november 2013

  Internationale maatregelen om luchtvervuiling te beperken

 • Drinkwater

  17 november 2017

  De Dupont/Chemours fabriek in Dordrecht heeft in het verleden afvalwater op de Merwede geloosd waarin PFOA aanwezig was. Omdat er langs de Merwede grondwater is gewonnen voor de productie van drinkwater, hebben het drinkwaterbedrijf en RIVM onderzoek verricht. Uit deze risicoschatting blijkt dat het drinken van kraanwater niet heeft geleid tot overschrijding van de veilige waarde in bloedserum.

 • Bodem

  17 november 2017

  In opdracht van de gemeente Dordrecht heeft het RIVM risicogrenzen voor PFOA in grond en grondwater afgeleid. De gemeente kan hiermee bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn. Zo kan de gemeente indien gewenst gebiedsspecifiek beleid maken voor het gebruik van de bodem.

 • Ik ben zwanger. Mag ik dan een griepprik krijgen?

  19 juli 2011
 • Werknemers

  17 november 2017

  Het RIVM heeft in 2016 ter ondersteuning van het ministerie van SZW en de Inspectie SZW een historisch overzicht gemaakt van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC, toegespitst op blootstelling van werknemers.

 • Listeriose webpagina

  04 februari 2011

  Listeriose wordt veroorzaakt door Listeria monocytogenes, een saprofytaire (in aarde en grondwater levende) bacterie, die voorkomt bij mens en dier.

 • Ziekenhuizen [ZKH]

  18 mei 2011

  Gepubliceerde WIP-Richtlijnen voor Ziekenhuizen

 • FACTsheet pilots Surveillance en Stewardship van antibioticagebruik

  24 november 2017, PDF | 142kB
 • Hoe verminder je onjuist gebruik van antibiotica? (interview)

  04 april 2017

  In een brief aan de Tweede Kamer (24 juni 2015) is aangekondigd dat onjuist gebruik van antibiotica met 50 procent moet worden teruggedrongen. Binnenkort starten per sector (huisarts, ziekenhuis, verpleeghuis) enkele pilots om te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Bij alle pilots wordt gekeken naar de behandeling van luchtweg- en urineweginfecties met antibiotica. De hoogleraren Jan Prins en Cees Hertogh lichten het toe.

 • Legionella webpagina

  04 februari 2011

  Legionella is een bacterie die een acute infectie van de luchtwegen kan veroorzaken (legionellose). Deze aandoening heeft twee bekende ziektebeelden: legionellapneumonie (veteranenziekte), een ernstige vorm van longontsteking en Pontiac fever, een griepachtige aandoening.

 • Campylobacter

  Campylobacter is een bacterie die voorkomt in de darmen van dieren. Dieren en mensen kunnen ziek worden door de bacterie. Mensen kunnen via dieren en voedsel besmet raken en een maag-darminfectie krijgen.

 • Listeriose

  Listeriose is een infectieziekte. Mensen krijgen het door een bacterie: de listeriabacterie. Deze bacterie zit meestal in voedsel maar kan ook in dieren, in de grond, in water of op groenten zitten.

 • Campylobacter webpagina

  03 februari 2011

  Campylobacteriose wordt veroorzaakt door een bacterie: Campylobacter.

 • Longkanker

  24 september 2015
 • Verzameling en validatie van gegevens

  Overzicht van de bepalingen in het veld en in het laboratorium en de validatie van gegevens

 • Opbouw put

  Opbouw van een grondwaterput met 3 filters

 • Bemonsteringsmethode

  Uitleg van de bemonsteringmethode (spoelen, bemonsteren, conserveren)

 • Bemonsteringsstrategie

 • Transport

  30 maart 2011

  Onder transport van gevaarlijke stoffen valt het vervoer van brandbare of toxische stoffen via weg, spoor en water.

 • Buisleidingen

  30 maart 2011

  In de Nederlandse bodem ligt ongeveer 19.000 kilometer aan ondergrondse buisleidingen waar gevaarlijke stoffen doorheen worden getransporteerd. Het gaat hierbij om het transport van aardgas onder hoge druk, aardolieproducten en chemicaliën.

 • Hogedruk aardgasleidingen

  30 maart 2011

  Op deze webpagina vindt u informatie over wetgeving, rekenmethodiek, achtergronden, consequenties en maatregelen met betrekking tot hogedruk aardgasleidingen.

 • Handleiding Risicoberekeningen Bevb

  10 augustus 2017

  De Handleiding Risicoberekeningen Bevb beschrijft de rekenmethodieken voor het uitvoeren van risicoberekeningen voor vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen.

 • Spoor

  30 maart 2011

  De omgevingsveiligheidsrisico’s die ontstaan door het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor worden in Nederland berekend met het rekenprogramma RBM II en de Handleiding Risicoanalyse Transport. In de handleiding is vastgelegd hoe de risico’s van transport van gevaarlijke stoffen volgens het huidige beleid geanalyseerd moeten worden.

 • Weg

  30 maart 2011

  Bij Basisnet Weg gaat het er om een toekomstvaste balans te vinden tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen op het hoofdwegennet, de ruimtelijke ontwikkelingen daar omheen en de veiligheid van de burgers.

 • Vragenlijst LSM-A Middelen 2016 Versie A

  PDF | 1MB
 • Buisleidingen met aardolieproducten en chemicaliën

  30 maart 2011

  Op deze webpagina vindt u informatie over wetgeving, rekenmethodiek, achtergronden, consequenties en maatregelen met betrekking tot buisleidingen met aardolieproducten en chemicaliën.

 • Chemicaliënleidingen

  30 juni 2012

  Op deze webpagina vindt u alles op het gebied van wetgeving, rekenmethodiek, achtergronden, consequenties en maatregelen als het gaat om chemicaliënleidingen. • Vragenlijst LSM-A Middelen 2016 Versie B

  PDF | 1MB
 • Dataverzameling LSM-A Middelen 2016

  29 november 2017, PDF | 215kB
 • Weging LSM-A Middelen 2016

  29 november 2017, PDF | 69kB
 • Domino-effecten

  31 juli 2014

  Domino-effecten ontstaan wanneer het falen van een gevarenbron leidt tot het falen van een andere gevarenbron. Bij een domino effect zijn de (directe) gevolgen van het falen van de eerste gevarenbron kleiner dan de gevolgen van het falen van het vervolgongeval.

 • Inrichtingen

  30 maart 2011

  Inrichtingen zijn locaties waar activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden, zoals opslag, gebruik en productie. Bij omgevingsveiligheid rondom inrichtingen gaat het om het beheersen van de risico’s voor mensen die in de buurt van inrichtingen met gevaarlijke stoffen wonen of werken.

 • Voorbeeld rekenfile buisleidingen met brandbare stoffen

  40kB
 • Voorbeeld rekenfile chemicalienleidingen

  265kB
 • Spoorwegemplacementen

  08 juli 2014

  Een spoorwegemplacement is een begrensd deel van de spoorinfrastructuur waar handelingen worden verricht aan treinen. Het betreft onder meer handelingen voor het samenstellen of splitsen van goederentreinen.

 • Stoffen

  02 december 2013

  Voor het uitvoeren van risicoberekeningen in het kader van omgevingsveiligheidheid is het noodzakelijk om te weten of een zuivere stof of mengsel ontvlambaar en/of toxisch is.

 • PGS 15 opslagvoorzieningen

  08 juli 2014

  PGS 15 opslagvoorzieningen zijn opslagvoorzieningen waar verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

 • Mijnbouwwerken

  08 juli 2014

  Mijnbouwwerken zijn bestemd voor de winning, opslag, bewerking en het gereedmaken voor transport van delfstoffen. In veel gevallen gaat het om aardgas of aardolie. Typische activiteiten die bij mijnbouwwerken kunnen plaatsvinden, zijn productie van aardgas en aardolie, het scheiden van gassen en vloeistoffen, het verwijderen van water, vaste deeltjes en andere ongewenste componenten, en het reguleren van de druk.

 • Aardgasmeet- of aardgasreduceerstation

  08 juli 2014

  Aardgasmeet- en –reduceerstations zijn bestemd voor het transport van aardgas via het Hoofd Transport Leidingnet (HTL) en het Regionaal Transport Leidingnet (RTL) en voor de levering van aardgas aan energiedistributiebedrijven. Activiteiten die bij deze stations plaatsvinden, zijn onder meer het reduceren van de gasdruk en het odoriseren van aardgas.

 • Vergelijking LSM-A Middelen 2016 met GE

  29 november 2017, PDF | 334kB
 • Onderzoeksbeschrijving Aanvullende Module Middelen

  26 juli 2017
 • Nanotechnologie

  Nanotechnologie maakt het werken met materialen van hele kleine afmetingen mogelijk. Materie kan bij afmetingen op nanometer -schaal bijzondere eigenschappen krijgen. Niet-geleidende stoffen worden geleidend, ondoorzichtige materialen transparant. Nanotechnologie kent vele toepassingsgebieden, van consumentenproducten tot medische toepassingen en van energiebronnen tot waterzuivering en biedt daardoor maatschappelijke en economische kansen. Over de risico’s is nog weinig bekend.

 • The European Union Observatory for Nanomaterials. A step forward? (Engelstalig)

  30 november 2017, PDF | 370kB
 • Rekenmodellen

  10 augustus 2017

  Voor het berekenen van omgevingsveiligheidsrisico’s zijn rekenmodellen voorgeschreven.

 • RBM II webpagina

  09 oktober 2014

  RBM II is het voorgeschreven rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico’s van vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water.

 • (Co-)Vergistingsinstallatie

  20 augustus 2014

  Een (co-)vergistingsinstallatie ofwel biogasinstallatie omvat de productie, opslag en gebruik van vergistingsgas (ofwel biogas). Wanneer een vergistingsinstallatie beschikt over grootschalige opslag van vergistingsgas dan kan er sprake zijn van risico’s voor de omgeving.

 • SAFETI-NL webpagina

  08 november 2011

  SAFETI-NL is het rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico's van inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden gebruikt, verpakt, bewerkt of opgeslagen en chemicaliënleidingen en buisleidingen met aardolieproducten.

 • CAROLA webpagina

  10 november 2011

  CAROLA is het rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico's van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. Het acroniem CAROLA staat voor Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas.

 • Aanvragen en kosten

  10 augustus 2017

  Het RIVM verzorgt de verspreiding van het rekenpakket CAROLA in Nederland. Het rekenpakket is bedoeld voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico's van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen door bevoegde gezagen, adviesbureaus en leidingeigenaren/-exploitanten.

 • SAFETI-NL installeren

  12 november 2014
 • Drinkwaterkwaliteit

  07 februari 2017

  De drinkwaterbedrijven voeren metingen uit om de kwaliteit van het drinkwater te waarborgen. De kwaliteitseisen waaraan het drinkwater moet voldoen zijn vastgelegd in het Drinkwaterbesluit.

 • Veilig voedsel

  11 september 2017

  Het voedsel dat in Nederland op de markt is moet veilig zijn. Producenten van levensmiddelen zijn hiervoor primair verantwoordelijk. Veilig voedsel betekent dat er geen micro-organismen, chemische verontreinigingen of andere stoffen in voedingsmiddelen voorkomen in hoeveelheden die schadelijk zijn voor de mens.

 • Fluorkoolwaterstoffen

  Fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) zijn sterke broeikasgassen, waarvan het gebruik snel toeneemt. De gassen worden ingezet ter vervanging van ozonlaag afbrekende stoffen (CFK's en HCFK's) in koelkasten, airconditioners en isolatiematerialen. Het RIVM onderzoekt hoe groot de bijdrage is van HFK’s, nu en in de toekomst, aan de broeikaswerking. Ook adviseert het RIVM verschillende overheden over maatregelen die de HFK-uitstoot kunnen beperken. Hierin werkt het RIVM samen met verschillende Amerikaanse onderzoeksinstituten.

 • Moestuinonderzoek

  16 november 2017

  Het RIVM onderzoekt groenten uit 10 moestuinen in de omgeving van het bedrijf Dupont/Chemours op PFOA en GenX. Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of mensen met een moestuin in de buurt van DuPont/Chemours de groenten veilig kunnen eten. Aanleiding is een verkennend onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) naar het gehalte PFOA en GenX in gras en bladeren in de omgeving van het bedrijf DuPont/Chemours. Hierdoor is onduidelijkheid ontstaan over de veiligheid van het eten van groenten en fruit uit eigen tuin.

 • Opleiding en bijscholing

  15 november 2016

  Informatie over de erkende opleidingen en de mogelijkheden voor nascholing.

 • Onderzoek naar klein aantal patiënten met Q-koorts

  27 november 2017

  In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn drie mensen met Q-koorts gemeld. In deze situatie is het bijzonder dat het om drie mensen in één gezin gaat. De GGD, NVWA, RIVM, WBVR en GD willen achterhalen wat de oorzaak van de besmettingen is geweest. Het onderzoek loopt op dit moment.

 • Herpes genitalis

  Herpes genitalis is een seksueel overdraagbare aandoening die wordt veroorzaakt door het herpes simplex virus, type 1 of 2.

 • Diagnostiek Herpesvirus (1,2)

  Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Bijzondere diagnostiek voor Herpesvirus (1, 2) (Herpes simplex type 1, koortslip, Herpes simplex type 2, Herpes genitalis) wordt uitgevoerd door verschillende Nederlandse laboratoria. U vindt hier de informatie uit het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

 • Ziekten in het Rijksvaccinatieprogramma

  24 september 2015
 • Overgewicht en Obesitas

  24 september 2015
 • Depressie

  24 september 2015
 • Factsheet Vaccinatie van ouderen ter preventie van gordelroos

  21 december 2015
 • Dikkedarmkanker

  24 september 2015
 • Deelnemen aan PREZIES

  17 december 2012

  Alle Nederlandse ziekenhuizen en bepaalde zelfstandige behandelcentra ontvangen jaarlijks in oktober een aanmeldingsformulier voor deelname aan het PREZIES-netwerk in het volgende kalenderjaar.

 • Hartvaatstelsel

  24 september 2015
 • PREZIES Aanmeldingsformulier 2018

  04 december 2017, PDF | 124kB
 • Tuberculose

  24 september 2015

  Tuberculose (TBC) is een ziekte veroorzaakt door infectie met Mycobacterium tuberculosis. Geschat wordt dat ongeveer 10% van de geïnfecteerde contactpersonen gedurende het leven een actieve tuberculose ontwikkelt. Het merendeel hiervan in de eerste 2 jaar na infectie. Bij een infectie die persisteert maar (nog) niet lijdt tot symptomen is sprake van een latente tuberculose. Hierbij is er een in de tijd verminderd risico op het ontstaan van een actieve infectie.

 • Aandoeningen van de onderste luchtwegen

  24 september 2015
 • Dag van de Duurzaamheid

  10 oktober 2016

  10 oktober is de dag van de duurzaamheid. In vogelvlucht enkele producten van het RIVM waar we trots op zijn! We hebben gewerkt aan een fundamentele basis, het combineren van kennis en expertise uit verschillende vakgebieden én aan duidelijke praktische toepassingen. Daar zijn nieuwe inzichten uitgekomen waarmee wij als RIVM een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst.

 • Hartfalen

  24 september 2015
 • Aids en hiv

  24 september 2015
 • Rabies voor professionals - drukbestand

  30 oktober 2017, PDF | 4MB
 • Handleiding

  13 april 2015
 • Vossenlintworm

  24 oktober 2012

  Vossenlintworm (Echinococcus multilocularis) leeft in de darmen en is 1 tot 4 mm lang. De vos is de eindgastheer, maar ook honden en katten kunnen eindgastheer zijn.

 • Biobased chemie

  01 februari 2013

  Biomassa kan de grondstof zijn voor chemicaliën en producten. Moderne procestechnologie maakt zelfs de biobased productie mogelijk van nieuwe chemicaliën met bijzondere eigenschappen. Een verantwoorde biobased chemie draagt bij aan innovatie, veiligheid en duurzaamheid. Het RIVM doet onderzoek en geeft advies om de overgang naar een biobased economy te ondersteunen.

 • Meten van duurzaamheid

  25 september 2012

  Er bestaat veel discussie over de vraag wat duurzaam is hoe dit kan worden vastgesteld. Het RIVM heeft dit met verschillende partners inzichtelijk gemaakt.

 • Duurzaamheid webpagina

  03 februari 2011

  De oppervlakte van de aarde is eindig, grondstoffen kunnen opraken en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en de natuur is begrensd. Om een goede leefomgeving en ons welvaartniveau te behouden, is het noodzakelijk dat ecosystemen goed functioneren en hulpbronnen steeds opnieuw worden gebruikt. Hiervoor is ontwikkeling en innovatie nodig. Het RIVM draagt met haar kennis bij aan de transitie naar een duurzame samenleving.

 • Influenza

  24 september 2015
 • Borstkanker

  24 september 2015
 • Ziekten veroorzaakt door hypertensie

  24 september 2015
 • Onzekerheid in modelstudies

  24 september 2015
 • Gedragsstoornissen

  24 september 2015
 • Factsheet Het toevoegen van plantensterolen en -stanolen aan margarine

  24 november 2015
 • Baarmoederhalskanker

  24 september 2015
 • Diabetes mellitus

  24 september 2015
 • Personen met gezondheidsrisico

  24 september 2015
 • Afhankelijkheid van alcohol drugs of andere middelen

  24 september 2015
 • Methodologie van economische evaluaties

  24 september 2015
 • Factsheet Rotavirus vaccinatie bij pasgeborenen (Engels)

  21 december 2015
 • SAFETI-NL aanvragen en kosten

  10 augustus 2017

  Het RIVM is verantwoordelijk voor de verspreiding en ondersteuning van SAFETI-NL.

 • Wet publieke gezondheid

  De Wet publieke gezondheid regelt de organisatie van de openbare gezondheidszorg, de bestrijding van infectieziektecrises en de isolatie van personen/vervoermiddelen die internationaal gezondheidsgevaren kunnen opleveren. Ook regelt de wet de jeugd- en ouderengezondheidszorg. De Wet publieke gezondheid vervangt sinds 2008 de Infectieziektenwet, de Wet collectieve preventie volksgezondheid en de Quarantainewet.

 • Leverbot, fasciolose webpagina

  11 mei 2011
 • Aanmeldingsformulier cursus SAFETI-NL februari 2018

  DOC | 114kB
 • Leverbot, fasciolose

  Leverbotinfectie (fasciolose) wordt veroorzaakt door de platworm Fasciola hepatica (of Fasciola gigantica in de tropen) die in de lever en galgangen van herkauwers leeft en eventueel de mens kan besmetten.

 • Cryptosporidiose

  Cryptosporidiose wordt veroorzaakt door een eencellige parasiet (protozo): Cryptosporidium.

 • Leishmaniasis

  Verschillende Leishmania-soorten veroorzaken de ziekte leishmaniasis. Deze eencellige parasiet kan verschillende gradaties van de ziekte veroorzaken, afhankelijk van de soort Leishmania waarmee men geïnfecteerd raakt.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu