664 resultaten voor ‘’

 • Toolkit Houtrook en gezondheid -Wordversie

  16 december 2015, DOCX | 108kB
 • Toolkit Houtrook en gezondheid

  16 december 2015, PDF | 277kB
 • Houtrook en gezondheid

  De toolkit Houtrook en gezondheid ondersteunt (communicatie)professionals in publiekscommunicatie over milieu en gezondheid.

 • GenX

  GenX is een technologie die wordt gebruikt om coatings (fluorpolymeren) te maken. Sinds 2012 gebruikt fabrikant Chemours in Dordrecht de GenX-technologie als vervanging van PFOA. Omwonenden kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met de chemische stoffen die gebruikt worden bij de GenX-technologie. Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar deze chemische stoffen in de lucht en in het water.

 • PFOA

  Het RIVM heeft onderzoek verricht naar de mogelijke effecten van blootstelling aan perfluoroctaanzuur (PFOA) op de gezondheid van omwonenden van de DuPont/Chemours fabriek in Dordrecht. Hiervoor heeft het RIVM in 2016 een risicoschatting gepubliceerd. Vervolgens heeft het RIVM de resultaten van deze schatting geverifieerd met een bloedonderzoek. Ook heeft het RIVM literatuuronderzoek verricht naar de mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan PFOA.

 • Drinkwater

  16 november 2017

  Uit RIVM-onderzoek blijkt dat GenX in drinkwater bij drie Nederlandse drinkwaterbedrijven verhoogd is, maar veilig. De concentratie GenX in drinkwater zal in de toekomst de richtwaarde nét niet overschrijden bij de hoeveelheid GenX die Dupont/Chemours nu, conform de vergunning, uitstoot. Het RIVM heeft deze richtwaarde afgeleid op basis van de dagelijkse toelaatbare inname van de GenX stoffen bij levenslange inname via drinkwater.

 • Osteoporose

  24 september 2015
 • Centrale zenuwstelsel

  24 september 2015
 • Duurzaam voedsel

  11 september 2017

  De productie van voedsel vormt een belasting voor het milieu, bijvoorbeeld door gebruik van land, waterverbruik, verzuring, vermesting en bodemuitputting. Onder duurzaam voedsel verstaan we voedsel dat voorziet in de voedingsbehoefte van mensen nu en in de toekomst, en tegelijkertijd de ecologische systemen beschermt.

 • Voedsel en voeding

  In ‘Voedsel en voeding’ is informatie over RIVM-taken, -publicaties en -onderzoek met betrekking tot voedsel en voeding gebundeld. Wat we eten en hoe ons voedsel geproduceerd wordt is van grote invloed op de volksgezondheid en het milieu. Het RIVM geeft de feiten en cijfers van het huidige voedingspatroon in Nederland en de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid hiervan. Ook onderzoekt en onderbouwt het RIVM maatregelen om de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van ons voedsel naar een hoger niveau te tillen.

  ‘Voedsel’ en ‘voeding’ betekenen niet precies hetzelfde. Voedselveiligheid en duurzaamheid hebben betrekking op ‘voedsel’, de voedingsmiddelen zoals deze gekweekt en geproduceerd worden. De term ‘voeding’ gaat over de consumptie van voedsel, dus wat we eten en de invloed daarvan op de gezondheid. Goede voeding zorgt voor een gezonde fysieke en fysiologische conditie.

 • Coronaire hartziekten

  24 september 2015
 • Beroerte

  24 september 2015
 • Voedingsdeficienties

  24 september 2015
 • Organisatie

  15 november 2016

  Informatie over de organisatie van het programma prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek.

 • Kwaliteitsborging en monitoring

  22 februari 2017

  Informatie over de kwaliteitsborging en monitoring van het programma prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO.

 • Uitvoerende partijen

  15 november 2016

  Bij de uitvoering van de prenatale screening zijn counselors, echoscopisten en laboratoria betrokken. Zij mogen deze verrichtingen alleen uitvoeren als zij werken in een organisatie die een samenwerkingsovereenkomst heeft voor counseling (NT of SEO) met een Regionaal Centrum en als zij zelf een kwaliteitsovereenkomst hebben.

 • Publicaties Overig

  15 september 2011

  Overige publicaties die te maken hebben met voedselconsumptiepeilingen staan hieronder weergegeven.

 • Over de toolkit

  13 april 2015

  Deze toolkit gaat over houtrook en gezondheid. De toolkit ondersteunt (communicatie)professionals die werken op het gebied van publiekscommunicatie over gezondheid en milieu.

 • Vraag en antwoord Houtrook

  16 december 2015

  Het gebruik van open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels voor het verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Ongeveer 20% van de Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte installatie. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag.

 • Beleidskader

  19 november 2013

  Internationale maatregelen om luchtvervuiling te beperken

 • Drinkwater

  17 november 2017

  De Dupont/Chemours fabriek in Dordrecht heeft in het verleden afvalwater op de Merwede geloosd waarin PFOA aanwezig was. Omdat er langs de Merwede grondwater is gewonnen voor de productie van drinkwater, hebben het drinkwaterbedrijf en RIVM onderzoek verricht. Uit deze risicoschatting blijkt dat het drinken van kraanwater niet heeft geleid tot overschrijding van de veilige waarde in bloedserum.

 • Bodem

  17 november 2017

  In opdracht van de gemeente Dordrecht heeft het RIVM risicogrenzen voor PFOA in grond en grondwater afgeleid. De gemeente kan hiermee bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn. Zo kan de gemeente indien gewenst gebiedsspecifiek beleid maken voor het gebruik van de bodem.

 • Ik ben zwanger. Mag ik dan een griepprik krijgen?

  19 juli 2011
 • Werknemers

  17 november 2017

  Het RIVM heeft in 2016 ter ondersteuning van het ministerie van SZW en de Inspectie SZW een historisch overzicht gemaakt van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC, toegespitst op blootstelling van werknemers.

 • Listeriose webpagina

  04 februari 2011

  Listeriose wordt veroorzaakt door Listeria monocytogenes, een saprofytaire (in aarde en grondwater levende) bacterie, die voorkomt bij mens en dier.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu