582 resultaten voor ‘’

 • 98 percentiel CO concentratie 2017 zipbestand

  14 maart 2018, 300kB

  In dit zip-bestand bevinden zich de concentratiegegevens van koolmonoxide (CO, 98-percentiel) behorende bij de GCN/GDN-rapportage 2018. Tevens zijn een aantal bestanden opgenomen met additionele informatie.

 • EC concentratie 2017 zipbestand

  14 maart 2018, 551kB

  In dit zip-bestand bevinden zich de concentratiegegevens van elementair koolstof (EC) behorende bij de GCN/GDN-rapportage 2018. Tevens zijn een aantal bestanden opgenomen met additionele informatie.

 • Toxoplasmose en zwangerschap

  07 november 2011
 • RS Virusinfectie webpagina

  04 februari 2011

  Het RS-virus, ook wel RSV genoemd, is het meest voorkomende luchtwegvirus bij hele jonge kinderen. RSV is een afkorting voor respiratoir syncytieel virus. Bijna alle kinderen maken een eerste RSV-infectie door in de eerste twee levensjaren. Vooral bij de allerjongste kinderen onder de zes maanden leidt dit in het RSV-seizoen regelmatig tot doktersbezoek vanwege slechter drinken en benauwdheid. Soms leidt dat tot opname in het ziekenhuis.
  Na een eerste infectie op jonge leeftijd komt RSV-infectie op alle leeftijden voor, maar dan meestal als gewone verkoudheid. Mensen met longproblemen als COPD en ouderen met verzwakte gezondheid kunnen wel weer ernstiger ziek worden met klachten die lijken op griep. Het virus veroorzaakt in Nederland vooral in de winterperiode (november t/m maart) veel ziekte.

 • RS-virusinfectie

  Het RS-virus is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen. RS-virus is een afkorting voor respiratoir syncytieel virus. Bijna alle kinderen krijgen in het eerste levensjaar een infectie met dit virus. Het virus komt met name in de winter voor.

 • r412lxm-audio

  16 februari 2018, MP3 | 1MB
 • r412lxm-ondertiteling

  16 februari 2018, 3kB
 • Video Proefdiervrije innovatie

 • Chikungunya webpagina

  03 februari 2011

  Chikungunya is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het virus komt voor in (sub)tropische gebieden en wordt overgedragen door muggen die overdag steken.

 • Samenwerking RIVM en Stichting Proefdiervrij

  16 februari 2018

  RIVM, Stichting Proefdiervrij en het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht werken samen aan de ontwikkeling van proefdiervrije innovaties op het onderwerp “Stoffen en prenatale gezondheidsbescherming”.

 • Rabies voor professionals folder

  30 oktober 2017, PDF | 482kB
 • De NIPT

  15 maart 2017
 • Vervolgonderzoek na de screening op down-, edwards- en patausyndroom

  15 maart 2017
 • Dierproevenbeleid Rijksoverheid

  03 maart 2016

  Alternatieven voor dierproeven is een belangrijk thema voor de Nederlandse overheid. De Rijksoverheid streeft ernaar het gebruik van dierproeven te verminderen en richt zich hierbij op de 3V’s: verminderen, vervangen en/of verfijnen. Uitgangspunt is dat een dierproef alleen toegestaan is als er echt geen alternatief is.

 • Griepvaccinatie voor mensen jonger dan 60 jaar

  08 oktober 2015

  Iedereen van 60 jaar en ouder krijgt een gratis vaccinatie tegen griep aangeboden door de overheid: de griepprik. Dat geldt ook voor mensen met een chronische medische aandoening, zoals hartproblemen of een longziekte. Wie jonger is dan 60 kan ook de griepprik krijgen, maar dan op eigen kosten.

 • Handleiding

  22 april 2015
 • Schimmel en vocht

  20 mei 2015
 • Lood in drinkwater

  20 mei 2015
 • Handleiding

  15 april 2015
 • Kwik

  19 mei 2015
 • Koolmonoxide

  22 april 2015
 • Asbest in gebouwen

  20 mei 2015
 • Afbeeldingen

  13 mei 2015
 • Toolkit Binnenmilieu

  De onderwerpen schimmel en vocht, koolmonoxide, kwik, lood in drinkwater en asbest in gebouwen komen aan bod.

 • Handreiking voor inspectie van Brzo-bedrijven : Indicatoren en het veiligheidsbeheerssysteem

  04 december 2015
 • Een voorstel van afstemming van de Aanvullende Risico-Inventarisatie en - Evaluatie (ARIE) met de Europese Verordening inzake indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP)

  27 april 2012
 • A literature review on safety performance indicators supporting the control of major hazards

  25 juli 2012
 • Het veilig bouwen en beheren van (co-)vergistingsinstallaties voor de productie van biogas : Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties

  19 januari 2012
 • Veiligheidsprestatie-indicatoren voor het veiligheidsbeheerssysteem van BRZO-bedrijven : Vooronderzoek

  19 september 2012
 • Veiligheid grootschalige productie van biogas. Verkennend onderzoek risico's externe veiligheid

  07 mei 2010
 • Gordelroosvaccinatie

  08 oktober 2015

  Gordelroos wordt veroorzaakt door hetzelfde virus dat ook waterpokken veroorzaakt. Het begint met jeuk, tintelingen of een brandende of stekende pijn. Na enkele dagen verschijnen er pijnlijke blaasjes op het lichaam. Gordelroos komt vooral voor bij ouderen. Er is een vaccinatie beschikbaar.

 • Vaccinaties webpagina

  18 januari 2013

  In Nederland worden de meeste vaccinaties aangeboden door de overheid. Zo is er het Rijksvaccinatieprogramma (voor baby's en kinderen) en de Griepprik. Deze vaccinaties geven bescherming en hebben ook tot doel om epidemieën te voorkomen.

 • Diagnostiek

  20 februari 2018

  Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermateriaal insturen voor diagnostisch onderzoek. Het RIVM en verschillende laboratoria binnen Nederland voeren bijzondere patiëntgeoriënteerde diagnostiek uit op het gebied van bacteriologie, parasitologie en virologie. Het aanbod aan diagnostiek is verzameld in het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

 • Samen werken aan praktische toepassingen

  16 juni 2016

  RIVM wil de kennis over veilig werken verder brengen en bedrijven stimuleren aandacht te blijven geven aan het voorkómen van arbeidsongevallen. De kracht zit in de samenwerking met onder meer sectororganisaties, veiligheidskundigen en arboprofessionals. Samen met hen werk RIVM aan het ontwikkelen van bruikbare praktische toepassingen.

 • Werkende veiligheidsmaatregelen

  16 juni 2016

  RIVM werkt samen met een groep wetenschappelijke experts en veiligheidskundigen aan een toegankelijke database met werkende veiligheidsmaatregelen. Het doel is te zorgen dat veiligheidskundigen bij bedrijven maatregelen op een laagdrempelige manier kunnen invoeren én opvragen.

 • Factsheet studie basisschoolkinderen

  21 februari 2018, PDF | 122kB
 • Studie lange termijn effecten

  25 oktober 2017

  Nadat de concentraties ultrafijn stof in kaart zijn gebracht, kan een onderzoek naar de mogelijk lange termijn effecten op de gezondheid van omwonenden van start gaan.

 • Q&A Studie basisschoolkinderen

  26 oktober 2017

  Op deze website vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de studie onder basisschoolkinderen.

 • Studie basisschoolkinderen

  21 februari 2018

  In december 2017 is een onderzoek gestart naar de effecten van ultrafijn stof op kinderen van scholen in de buurt van Schiphol. De vraag is welke effecten ultrafijn stof heeft op de longen van kinderen na inademing. Tweehonderd kinderen tussen 7 en 11 jaar in de omgeving van Schiphol doen aan dit onderzoek mee.

 • Lijst van gecommitteerden praktijktoets SEO of NT

  21 februari 2018, PDF | 39kB
 • Trends en ontwikkelingen

  21 februari 2018

  De ontwikkeling van kennis op het gebied van veilig werken staat niet stil. Het RIVM volt deze ontwikkelingen zorgvuldig.

 • Screening: de theorie

  18 juni 2012

  Screeningen zijn er in soorten en maten, maar zij hebben ook gemeenschappelijke kenmerken.

 • Q&A Meten en rekenen

  03 augustus 2017

  Het RIVM geeft antwoord op veelgestelde vragen over de metingen en berekeningen die worden uitgevoerd in het kader van het onderzoek naar ultrafijn stof rond Schiphol.

 • RIVM bij crises en calamiteiten

  RIVM heeft bij crises en calamiteiten zowel een ondersteunende rol, als de regie. Bij uitbraken op het gebied van infectieziektebestrijding geldt de regierol. Voor ongevallen en rampen is de expertise van RIVM meer ondersteunend. De film 'Crises en Calamiteiten' geeft inzicht in de verschillende rollen die RIVM heeft bij crises en calamiteiten.

 • Ongevallen en rampen

  Een grote brand of een incident met chemische, biologische of radioactieve stoffen maakt mensen in de omgeving onrustig. Ze horen sirenes, zien rookwolken en ruiken vreemde geuren. De schrik zit er vaak goed in. Mensen willen zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is en of er gevaar is voor hun gezondheid. Het RIVM is 24/7 beschikbaar om regionale overheden en hulpdiensten te ondersteunen vóór, tijdens en na milieu- en stralingsincidenten. Daarbij kan het gaan om zowel kleine incidenten als om grote rampen.

 • Vraag en antwoord Houtrook

  16 december 2015

  Het gebruik van open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels voor het verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Ongeveer 20% van de Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte installatie. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag.

 • Chemische doelen

  De chemische doelen onder de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn vastgelegd in normen. Deze normen kunnen op Europees of op Nationaal niveau zijn afgeleid en vastgesteld.

 • Grondwaterrichtlijn

  In de Kaderrichtlijn Water worden eisen gesteld aan de goede kwantitatieve toestand en de goede chemische toestand van grondwater. Deze eisen zijn globaal benoemd. Ecologische doelen zijn niet omschreven. In de Grondwaterrichtlijn die eind 2006 van kracht is geworden zijn de chemische aspecten voor grondwater verder gespecificeerd.

 • Kaderrichtlijn Water (KRW)

  De Kaderrichtlijn Water is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen.

 • Rotavirusvaccinatie

  08 oktober 2015

  Bij een infectie met rotavirus treedt er een ontsteking op van de maag en de darm. Vooral jonge kinderen (6 tot 24 maanden) zijn kwetsbaar voor het rotavirus. Er is een vaccinatie beschikbaar. Deze wordt gegeven via druppeltjes in de mond. De Gezondheidsraad heeft in september 2017 een advies uitgebracht over de vaccinatie van jonge kinderen tegen rotavirus.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu