443 resultaten voor ‘’

 • Aanvraag RIVM in de klas

 • Alles wat je wilt weten over drinkwater

  04 oktober 2017

  Wil je een spreekbeurt houden of werkstuk maken over drinkwater? Op deze pagina vind je allerlei informatie, plaatjes en filmpjes die je hiervoor goed kunt gebruiken. Succes!

 • Analistennetwerk Nationale Veiligheid

  12 december 2016

  Het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) is een kennisnetwerk dat sinds 2011 analyses maakt in het kader van de Strategie Nationale Veiligheid. Dat doet zij in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie namens de Stuurgroep Nationale Veiligheid. Het RIVM neemt deel aan de kerngroep ANV. Het secretariaat van het ANV is gevestigd bij het RIVM.

 • Antibioticumresistente bacteriën op groenten

  13 oktober 2015

  Projectleider: Dr. H. Blaak
  Uitvoering: 2011-2014

 • Artikelen Infectieziekten 2011

  02 mei 2017
 • Artikelen Infectieziekten 2012

  02 mei 2017
 • Artikelen I&V 2013

  10 april 2017
 • Artikelen I&V 2014

  10 april 2017
 • Artikelen I&V 2015

  10 februari 2017
 • Artikelen I&V 2016

  02 mei 2017
 • Artikelen Leefstijl en voeding 2011

  02 mei 2017
 • Artikelen Leefstijl en voeding 2012

  02 mei 2017
 • Artikelen Milieu en leefomgeving 2011

  02 mei 2017
 • Artikelen Milieu en leefomgeving 2012

  02 mei 2017
 • Artikelen M&V 2013

  10 april 2017
 • Artikelen M&V 2014

  10 april 2017
 • Artikelen M&V 2015

  10 februari 2017
 • Artikelen M&V 2016

  02 mei 2017
 • Artikelen Preventie, ziekte en zorg 2011

  02 mei 2017
 • Artikelen Preventie, ziekte en zorg 2012

  02 mei 2017
 • Artikelen V&Z 2013

  10 april 2017
 • Artikelen V&Z 2014

  10 april 2017
 • Artikelen V&Z 2015

  10 februari 2017
 • Artikelen V&Z 2016

  02 mei 2017
 • Beleidsondersteuning

  04 maart 2011

  Om beleid te ontwikkelen stellen opdrachtgevers gerichte vragen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Mede op basis van de antwoorden wordt het beleid geformuleerd. De opdrachtgevers hebben geen invloed op de onderzoeksmethoden die het RIVM gebruikt en de resultaten van het onderzoek.

 • Bestrijding infectieziekten in Nederland

  14 december 2011

  Infectieziektebestrijding is een overheidstaak. In de Grondwet is vastgelegd dat de overheid maatregelen moet treffen ter bescherming van de gezondheid van haar burgers.

 • Bestrijding van polio met antivirale middelen

  13 oktober 2015

  Projectleider: Dr. H.G.A.M. van der Avoort
  Uitvoering: 2012-2014

 • Biomarkers voor het verloop van Q-koorts

  13 oktober 2015

  Projectleider: D.W. Notermans
  Uitvoering: 2011-2015

 • Calamiteitenfuncties

  04 maart 2011

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de medeverantwoordelijkheid bij een aantal nationale calamiteitenfuncties. Snel ingrijpen bij (dreigende) calamiteiten is bij uitstek een taak van de rijksoverheid. Een snelle analyse en passende maatregelen zijn dan van levensbelang. Deze dreiging is potentieel aanwezig bij infectieziekten, voedselveiligheid en op milieugebied.

 • Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid

  10 januari 2013

  Het Centrum voor Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid (DMG) staat voor het verduurzamen van de samenleving, zodat onze leefomgeving nu en in de toekomst verstandig kan worden gebruikt. Hiervoor worden onze kennis en inzichten over de invloed van de kwaliteit van de leefomgeving op de mens (gezondheid en welzijn) en op ecosystemen ingezet.

 • Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten

  10 januari 2013

  Het Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten (EPI) analyseert en bewaakt de gezondheid van Nederland op het gebied van infectieziekten en onderzoekt de effectiviteit en kosteneffectiviteit van maatregelen voor de bestrijding daarvan.

 • Centrum Gezondheid en Maatschappij

  24 oktober 2017

  Het Centrum Gezondheid en Maatschappij ondersteunt beleid, toezicht, (lokale) professionals en burgers met toepasbare kennis en informatie op het gebied van gezond leven, publieke gezondheid en gezondheidszorg.

 • Centrum Gezondheidsbescherming

  10 januari 2013

  Het centrum Gezondheidsbescherming (GZB) richt zich op gezondheidseffecten en de risico’s voor de mens van chemische en biologische agentia, met als speciale aandachtsgebieden geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, tabak, consumentenproducten, voeding(scomponenten) en de (interactie met) leefstijlfactoren.

 • Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins

  10 januari 2013

  Het Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (IIV) levert kennis en advies op het gebied van immunologie en vaccinologie aan de rijksoverheid en onderhoudt daartoe een eigen onderzoeksprogramma.

 • Centrum Infectieziektebestrijding

  02 maart 2011

  Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) coördineert de bestrijding van infectieziekten. Het gaat hierbij om effectieve preventie, hoge waakzaamheid en snelle reactie bij een uitbraak. Hiermee levert het CIb een bijdrage aan de vermindering van gezondheidsproblemen als gevolg van infectieziekten.

 • Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance

  10 januari 2013

  Het Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDS) verricht microbiologisch onderzoek en (bijzondere) patiëntgeoriënteerde en epidemiologische diagnostiek van infectieziekten. Het centrum is hét loket in Nederland voor laboratoriumvragen over humane infectieziekten.

 • Centrum Milieukwaliteit

  10 januari 2013

  Het Centrum Milieukwaliteit (MIL) brengt de kwaliteit in beeld van de milieucompartimenten bodem, grondwater en lucht, en van omgevingsfactoren zoals geluid en licht. Dit doet MIL door meting (monitoring) en door berekening (modellering). MIL signaleert ook de trends in en onderzoekt de effecten van beleidsmaatregelen op de milieukwaliteit.

 • Centrum Veiligheid

  10 januari 2013

  Het Centrum Veiligheid van het RIVM bestaat uit meer dan honderd gedreven mensen die met onderzoek en advies bijdragen aan een veiliger en gezondere leefomgeving.

 • Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten

  05 april 2018

  Het Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten (VSP) biedt betrouwbare, toonaangevende en voor de praktijk bruikbare ondersteuning aan (inter)nationale overheden. Het centrum adviseert over de beheersing van risico’s van chemische stoffen, producten en gentechnologie.

 • Centrum Voeding, Preventie en Zorg

  10 januari 2013

  Het Centrum Voeding, Preventie en Zorg (VPZ) wil met kennis, onderzoek en advies op de gebieden voeding, preventie en zorg bijdragen aan de volksgezondheid. Het centrum biedt bouwstenen voor nationaal en internationaal volksgezondheidsbeleid, beantwoordt ad hoc vragen van de Nederlandse overheid, en heeft voor voedselveiligheid een loketfunctie. Het centrum VPZ is breed erkend als onafhankelijk en deskundig door haar actuele kennis op het terrein van chronische ziekten, voeding, leefstijl, voedselveiligheid, preventie en zorg.

 • Centrum voor Bevolkingsonderzoek

  18 april 2017

  Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) regisseert en coördineert de 8 landelijke door de overheid aangeboden bevolkingsonderzoeken en het Nationaal Programma Grieppreventie. Het CvB verbindt de betrokken partijen in het beleid- en uitvoeringsveld. Het organiseert en ondersteunt het netwerk proactief en is er op gericht om het bestaande bevolkingsonderzoek verder te ontwikkelen en nieuwe bevolkingsonderzoeken succesvol in te voeren.

 • Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie

  10 januari 2013

  Het Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Z&O) signaleert en beoordeelt risico’s van pathogene micro-organismen die vanuit dieren, voedsel of het milieu overdraagbaar zijn naar de mens in Nederland.

 • Chief Science Officers

  17 juli 2013

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil wetenschappelijke kennis van hoge kwaliteit leveren, die optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers en de vragen vanuit de maatschappij. Dit betekent dat we weten wat er speelt binnen de wetenschap en in de maatschappij. Ook willen we de expertise die binnen onze organisatie aanwezig is, zo optimaal mogelijk benutten.

 • Communicatie over vaccinatie bij pandemieën

  08 oktober 2015

  Projectleider: J.E. van Steenbergen
  Uitvoering: 2012-2013

 • Complexe gezondheidsproblemen ontrafelen via systeemdenken

  14 september 2015

  Projectleider: Ir. J.M. Melse
  Uitvoering: 2011-2012

 • Contactgegevens regiokantoren Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's

  20 februari 2012

  Voor vragen aan de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP) over vaccinaties (RVP), zwangerschapsscreening (PSIE) en hielprikscreening (NHS) kunt u terecht bij één van de drie regiokantoren. Ook met vragen over de levering van anti-D of de verstrekking van een nieuw vaccinatiebewijs kunt u contact opnemen met het kantoor bij u in de regio.

  Wilt u informatie over vaccinaties of over de hielprikuitslag van uw kind? Houdt dan het BSN-nummer van uw kind bij de hand.

 • crisis_NL_mov

 • crisis_NL_mp3

  25 november 2016, MP3 | 6MB
 • crisis_NL|_mp4

 • crisis_NL_srt

  25 november 2016, 9kB
 • crisis_NL_wmv

 • De betekenis van ‘health literacy’ voor de volksgezondheid

  09 oktober 2015

  Projectleider: A.H. Uiters
  Uitvoering: 2010-2014

 • De impact van medische technologie op gezondheid en zorguitgaven

  14 september 2015

  Projectleider: Dr.ir. A. Wong
  Uitvoering: 2011-2014

 • De route van Salmonella besmetting in varkensvlees

  13 oktober 2015

  Projectleider: Mr.dr.ing. A. Pielaat
  Uitvoering: 2011

 • Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's

  02 maart 2011

  De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP) coördineert de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), de hielprikscreening bij pasgeboren baby’s (NHS) en de screening van zwangeren (PSIE).

 • Doorlichtingsrapport agentschap RIVM

  06 januari 2014, PDF | 455kB

  Rapport over de doorlichting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): het geven van inzicht in het functioneren van het RIVM in het licht van de Regeling agentschappen op de gebieden governance, financieel beheer en doelmatigheidsbevordering.

 • Dr. A. (Annemieke) de Vries

  15 augustus 2013

  Dr. Annemieke de Vries is hoofd van het centrum Gezondheidsbescherming van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • Dr. A.J. (Albert Jan) van Hoek

  12 juni 2017

  Dr. A.J. Albert Jan van Hoek (1980) is senior onderzoeker bij de afdeling Modellering van infectieziekten van het RIVM. Hij combineert deze functie met een rol als Assistent Professor Vaccine Economics aan de London School of Hygiene & Tropical Medicine in Londen (UK).

  Zijn onderzoek ondersteunt beslissingen voor het bestrijden van infectieziekten; dit kan zijn door het verbeteren van epidemiologische kennis, het verzamelen van meer data wat betreft de ziektelast, het ontwikkelen van beslis modellen (inclusief dynamische transmissie modellen), maar ook door onderzoek te doen naar hoe de bevolking vindt dat de voor- en nadelen van vaccinaties moeten worden afgewogen in beslissingen. Hij heeft dit werkt toegepast op waterpokken, gordelroos, kinkhoest, pneumokokken ziekte en (pandemische) griep.

 • Dr. A.J.A.M. (Adriënne) Sips

  24 oktober 2012

  Dr. Adriënne Sips (1963) is onderzoekscoördinator Risico’s van Nanotechnologie bij het RIVM en coördinator Risk Analysis & Technology Assessment binnen het Nederlandse onderzoeksprogramma voor Nanotechnologie, NanonextNL.

 • Dr. B.C. (Bernadette) Ossendorp

  24 oktober 2012

  Dr. Bernadette Ossendorp (1964) is hoofd van de afdeling Voedselveiligheid bij het centrum Voeding, Preventie en Zorg van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid.

 • Dr. B.P. (Berry) Overbeek MBA

  23 november 2012

  Prof.dr. J.J. (Johan) Polder (1966) is chief science officer "gezondheidseconomie". Daarvoor was hij onder andere projectleider van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 en van projecten op het terrein van zorguitgaven, vergrijzing en medische technologie.
  Naast zijn functie bij het RIVM is hij sinds 2007 bijzonder hoogleraar ‘Economische aspecten van gezondheid en zorg’ aan de Universiteit van Tilburg, departement Tranzo.

 • Dr. C. (Carline) van den Dool

  07 februari 2014

  Sinds 2016 werkt Carline voornamelijk als beleidsadviseur voor het antibiotica resistentie programma team van het CIb. Zij coordineert een aantal nationale en internationale activiteiten en projecten van het RIVM op het gebied van antibiotica resistentie, waarbij samenwerking tussen interne experts, opdrachtgevers en binnenlandse en buitenlandse betrokkenen centraal staat.

 • Dr. C. (Cécile) van Els

  16 september 2014

  Cécile van Els (1961) is expert op het gebied van immunologie van infectieziekten en vaccins. Met haar onderzoek wil zij meer inzicht krijgen in de dynamiek en kwaliteit van beschermende immuunmechanismen gericht tegen humane ziekteverwekkers. Hiervoor combineert zij mechanisme onderzoek en klinisch onderzoek aan patiëntenpopulaties.

 • Dr. D. (Diana) Wouters

  13 juli 2017

  Diana Wouters is hoofd Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (IIV) bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Dr. D. (Don) Klinkenberg

  20 februari 2015

  Dr Don Klinkenberg is geïnteresseerd in het begrijpen van infectieziektendynamica op het niveau van de populatie. Voorbeelden hiervan zijn patronen van incidentie of prevalentie, variatie in infectiviteit of vatbaarheid tussen indivuen en groepen in de populatie, en de relatie met onderliggende eigenschappen van individuen. Begrip en kwantitatieve beschrijving van zulke relaties maken het mogelijk onderbouwde adviezen te geven voor de volksgezondheid. Dr Klinkenberg legt zich daarbij toe op het gebruik van data van genetische verschillen tussen pathogeenstammen die uit verschillende patienten zijn geïsoleerd. Een biologisch correcte beschrijving (model) van het epidemiologische proces en van de genetische veranderingen tijdens het verspreiden tussen gastheren is essentieel, evenals een statistisch correcte koppeling van dit model aan de verzamelde data. Het liefst analyseert hij epidemiologische data met gebruik van modellen die hij speciaal ontwikkelt en aanpast voor de specifieke vraag die beantwoord moet worden.

 • Dr. E.C.M. (Els) van Schie

  24 oktober 2012

  Dr. Els van Schie is sinds 1 februari 2015 directeur Milieu en Veiligheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • Dr. E.(Elena) Pinelli

  16 september 2014

  Elena Pinelli is wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor Immunologie van Infectieziekten en Vaccins.

 • Dr. G.A. (Ardine) de Wit

  24 oktober 2012

  Dr. G.A. (Ardine) de Wit (1965) is senior onderzoeker bij de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie van het RIVM. Zij combineert deze functie sinds 2008 met een baan als Associate Professor Health Technology Assessment en hoofd van de afdeling Health Technology Assessment aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht (Juliuscentrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Gezondheidszorg).

 • Dr. H. (Harmen) Bijwaard

  20 april 2017

  Dr. Harmen Bijwaard (1971) is als lector Medische Technologie verbonden aan Hogeschool Inholland en als opdrachtcoördinator Medische Stralingstoepassingen aan het Centrum Veiligheid van het RIVM.

 • Dr. H. (Harry) Slaper

  24 oktober 2012

  Dr. Harry Slaper is als topexpert Straling en Veiligheid verbonden aan het Centrum Veiligheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • Dr. H. (Hester) Korthals Altes

  29 augustus 2013

  Bij het Cib werkt Dr. Korthals Altes veelal aan public health vragen rondom tuberculose. De gebruikte methoden variëren van statistische modellen in de context van kosten-effectiviteitsanalyses (BCG vaccinatie in risico-groepen), tot stochastische modellen van verspreiding om de impact van contact-onderzoek en screening te kwantificeren. Ook tijdreeksanalyses worden ingezet om seizoenspatronen in de incidentie van tuberculose te duiden. Zo kunnen factoren die ziekte beïnvloeden in kaart worden gebracht.

  In het algemeen is ze geïnteresseerd in het ontrafelen van patronen in infectieziekten, in ruimte en tijd. Zo kun je beter begrijpen welke factoren, waaronder mogelijk andere infectieziekten, bijdragen aan ziekteontwikkeling of vatbaarheid voor infectie.

 • drinkwater-mp4

 • drinkwater-vtt

  17 april 2018, 3kB
 • Dr. ir. A.W. (Arjen) van de Giessen

  24 oktober 2012

  Dr. ir. Arjen van de Giessen (1962) is hoofd van het Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie.

 • Dr. ir. B.P. (Birgit) Loos

  20 augustus 2013

  Dr. ir. Birgit Loos (1966) is hoofd van het centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Dr. Ir. C.T.M. (Caroline) van Rossum

  24 oktober 2012

  Dr. Ir. C.T.M. (Caroline) van Rossum is senior voedingskundige bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Zij is coördinator van de nationale Voedselconsumptiepeiling onder de Nederlandse bevolking.

 • Dr. ir. E.A.B (Eelco) Over

  24 oktober 2012

  Dr. ir. E.A.B. Over (1976) is doelmatigheidsonderzoeker bij het RIVM. Hij doet kosteneffectiviteitsanalyses, vaak met betrekking tot chronische ziekten. Modelleren is zijn specialiteit.

 • Dr. ir. H. (Hanneke) Kruize

  24 oktober 2012

  Dr. ir. H. (Hanneke) Kruize is onderzoeker Gezonde Leefomgeving bij het centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • Dr. Ir. J.M.A. (Jolanda) Boer

  24 oktober 2012

  Jolanda Boer (1969) is senior epidemioloog en voedingskundige bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • Dr. Ir. J.M.A. (Jolanda) Boer

  13 januari 2014, PDF | 69kB
 • Dr. ir. S. R. (Simone) de Bruin

  24 oktober 2012

  Dr. ir. Simone de Bruin (1978) is senior onderzoeker bij de Afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie (KZG) bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Dr. ir. T. (Teun) Guichelaar

  16 september 2014

  Het onderzoek van immunoloog Teun Guichelaar beoogt eigenschappen van het immuunsysteem te karakteriseren die ten grondslag liggen aan leeftijdsgerelateerde effecten op de (verminderde) afweer tegen infectieziekten. Hierin staat de immuunregulatie van T-cellen centraal.

 • Dr. J.A. (Hans) Bogaards

  29 augustus 2013

  Hans Bogaards werkt aan primaire en secundaire preventie van HPV-gerelateerde ziekten sinds 2008. Zijn huidige onderzoeksactiviteiten richten zich op dynamiek en bestrijding van multi-strain pathogenen (HPV, pneumokokken) en microbiële interacties in het humane microbioom.

 • Dr. J.F.B. (John) Bolte

  21 november 2017

  Dr. John F.B. Bolte (1971) is als lector Smart Sensor Systems verbonden aan De Haagse Hogeschool en aan het Centrum voor Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waar hij opdrachtcoördinator is op het gebied van persoonlijke blootstellings- en effectmetingen met draagbare sensoren.

 • Dr. J. (Jantien) Backer

  20 februari 2015

  Het huidige onderzoek van Jantien Backer richt zich op twee snel ontwikkelende onderwerpen. Ten eerste is er een behoefte aan snelle methoden die bij opkomende infectieziektes ingezet kunnen worden om inzicht te krijgen in de transmissie en bestrijding ervan. Ten tweede hebben technologische ontwikkelingen ertoe geleid dat genetische sequentiedata van pathogenen steeds sneller en goedkoper beschikbaar zijn. Door dit soort gegevens in dynamische transmissiemodellen te gebruiken, kan de verspreiding van het pathogeen in de populatie beter begrepen worden. Het uiteindelijke doel zou zijn om de twee onderwerpen te combineren: met behulp van sequentiedata de infectieziektebestrijders te kunnen informeren over de meest efficiënte bestrijdingsopties tijdens een uitbraak.

 • Dr. J. (Josine) van Beek

  16 september 2014
 • Dr. J. (Josine) van Beek

  16 september 2014

  Josine is geïnteresseerd in de rol van T-cellen bij de bescherming tegen respiratoire infecties. Haar focus ligt op immuunresponsen gericht tegen influenza virus infecties en influenza vaccins, maar ook andere virussen die en influenza-achtig ziekte beeld veroorzaken behoren tot haar interesses. Josine is betrokken bij verschillende klinische studies waarin humaan materiaal wordt verzameld ten behoeve van dit onderzoek. De rol van veroudering van het immuunsysteem is een belangrijk thema dat meegenomen wordt in de evaluatie van de resultaten. Ook is Josine actief in het AMPVACS-consortium waarin het effect van T-cel epitoopmodificatie op immuunresponsen wordt bestudeerd.

 • Dr. J.M. (Jan) Roels

  24 oktober 2012

  Dr. Jan Roels (1955) is hoofd Centrum Veiligheid Stoffen en Producten bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Dr. J.M. (Lea) den Broeder

  23 mei 2017

  Lea den Broeder (1958) studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde later een Master of Public Health aan de Netherlands School of Public Health. Zij is werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en is één dag per week werkzaam als lector 'Omgeving en Gezondheid' bij de Hogeschool van Amsterdam.

 • Dr. L. (Lidwien) Lemmens

  24 oktober 2012

  Dr. Lidwien Lemmens is zorgonderzoeker bij de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie van het RIVM.

 • Dr. M.H.M.M. (Mark) Montforts

  07 november 2013

  Dr. Mark Montforts (1967) is senior beleidsmedewerker bij het Centrum voor Veiligheid van Stoffen en Producten.

 • Dr. M.J.B. (Marianne) van Stipdonk

  06 maart 2013

  Dr. Marianne van Stipdonk is hoofd van het Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance

 • Dr. M. (Maria) Xiridou

  29 augustus 2013

  Dr. Xiridou’s werk op het RIVM is gericht op het modelleren van seksueel overdraagbare aandoeningen, zoals HIV, humaan papillomavirus, hepatitis B en D. Met gebruik van wiskundige modellen, wordt inzicht gekregen over hoe verschillende factoren het gedrag van het proces beïnvloeden. Dit is belangrijk voor het begrijpen van de redenen voor de “rise and fall” van een epidemie en voor het vaststellen van de eigenschappen van pathogenen of van mensen die beïnvloed kunnen worden om de verspreiding van de pathogeen te verminderen en toekomstige uitbraken te voorkomen. In een recente studie onderzocht Maria de rol van migranten uit HIV-endemische landen in de heteroseksuele transmissie van HIV in Nederland. Ze coördineerde een project (in samenwerking met WHO Regional Office for Europe, Health Protection Agency Engeland, en EMCDDA) over methoden van schatting van landelijk HIV prevalentie en het modelleren van de HIV epidemie in Europa.

 • Dr. M. (Matthijs) van den Berg

  27 mei 2014

  Met ingang van 1 september 2017 is dr. Matthijs van den Berg hoofd van het RIVM Centrum Voeding, Preventie en Zorg.

 • Dr. M. (Michiel) van Boven

  29 augustus 2013

  De wetenschappelijke interesse van Dr. van Boven ligt op het grensvlak van dynamische modellering van infectieziekten en statistiek die specifiek is toegesneden op infectieziektedata. Waar mogelijk worden de statistische analyses gebaseerd op dynamische modellen voor de verspreiding van infectieziekten. Voordeel van deze aanpak is dat parameterschattingen direct biologisch interpreteerbaar zijn, en gebruikt kunnen worden voor extrapolatie (‘Wat als we gaan vaccineren?’). Daarnaast strekt zijn belangstelling zich uit naar evolutionaire aspecten van gastheer-ziektekiem interacties.

 • Dr. M.S. (Mattijs) Lambooij

  24 oktober 2012

  Dr. M.S. (Mattijs) Lambooij is senior onderzoeker bij de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie van het RIVM.

 • Dr. M.T.W. (Mariken) Leurs

  08 augustus 2017

  Met ingang van 1 september 2017 is dr. Mariken Leurs hoofd van het RIVM Centrum Gezondheid & Maatschappij.

 • Dr. N. (Nynke) Rots

  29 december 2016

  Nynke Rots is senior wetenschappelijk adviseur bij het Centrum voor Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (IIV).

 • Dr. N. (Nynke) van der Veen

  24 oktober 2012

  Dr. Nynke van der Veen (1966) is programmacoördinator Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker bij het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • Dr. P.C.J.I. Schielen

  24 oktober 2012

  Peter Schielen (1965) is hoofd referentielaboratorium pre- en neonatale screening bij het centrum voor Infectieziektenonderzoek, Diagnostiek en Screening van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu