1800 resultaten voor ‘’

 • VCP ouderen 2010-2012, 70+ jaar

  19 september 2011

  Gegevens over de voedselconsumptie en inname van energie en voedingsstoffen van zelfstandig wonende mannen en vrouwen van 70 jaar en ouder. De voedselconsumptie is gemeten tussen oktober 2010 en februari 2012. Speciale aandacht gaat uit naar de consumptie van groente, fruit, vis en vocht, en hoeveel procent van de ouderen voldoet aan de aanbevelingen voor de inname van energie, vitamine B2, B6, B12, C en D, foliumzuur, ijzer, en calcium.

 • Asielzoekers en infectieziekterisico webpagina

  28 september 2015

  Asielzoekers worden in Nederland opgevangen in verschillende opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Deze pagina geeft informatie over de risico’s van infectieziekten bij het opvangen van asielzoekers voor het algemeen publiek en voor vrijwilligers die betrokken zijn bij de opvang van asielzoekers.

 • Veilig Werken

  11 december 2013

  Veilig werken betekent werken in een omgeving waar de kans op ongevallen klein is. Vaak is deze kans nog niet klein genoeg. Het RIVM helpt de overheid en werkgevers om dit risico te verkleinen.

 • Vaccinaties webpagina

  18 januari 2013

  In Nederland worden de meeste vaccinaties gratis aangeboden door de overheid. Zo is er het Rijksvaccinatieprogramma, voor baby's en kinderen, en de Griepprik. Deze vaccinaties geven bescherming, maar zijn ook bedoeld om epidemieën te voorkomen. Er zijn ook vaccinaties die niet gratis worden aangeboden, maar waar u wel voor kunt kiezen. Dit zijn extra vaccinaties die op maat kunnen worden ingezet. Bijvoorbeeld tegen rotavirus of gordelroos. Een overzicht hiervan vindt u op deze pagina.

 • Lessons Learned Bulletin webpagina

  06 juli 2016

  RIVM (cVLH) heeft gezorgd voor een goede vertaling naar het Nederlands van het ‘Lessons Learned Bulletin’ over preventie van en voorbereiding op ongevallen in de industrie met chemische stoffen. De vertaling is onderdeel van het streven om de ‘geleerde lessen’ uit het buitenland beter te ontsluiten voor Nederland. Het doel van het bulletin is inzicht bieden in de lessen die zijn getrokken uit ongevallen die zijn gemeld in het Europese systeem voor het rapporteren van zware ongevallen (European Major Accident Reporting System, eMARS). Het bulletin wordt samengesteld door het Joint Research Center (EU-JRC) en verschijnt twee maal per jaar. Elke editie van het bulletin is gericht op een specifiek thema. De vertaling van dit technische document is uitgevoerd door het RIVM in opdracht van het ministerie van SZW en in samenwerking met het EU-JRC. De vertaling (en het origineel) is te vinden op het EU Minerva Portaal.

 • Lessons Learned Bulletin

  RIVM (cVLH) heeft gezorgd voor een goede vertaling naar het Nederlands van het ‘Lessons Learned Bulletin’ over preventie van en voorbereiding op ongevallen in de industrie met chemische stoffen. De vertaling is onderdeel van het streven om de ‘geleerde lessen’ uit het buitenland beter te ontsluiten voor Nederland. Het doel van het bulletin is inzicht bieden in de lessen die zijn getrokken uit ongevallen die zijn gemeld in het Europese systeem voor het rapporteren van zware ongevallen (European Major Accident Reporting System, eMARS). Het bulletin wordt samengesteld door het Joint Research Center (EU-JRC) en verschijnt twee maal per jaar. Elke editie van het bulletin is gericht op een specifiek thema. De vertaling van dit technische document is uitgevoerd door het RIVM in opdracht van het ministerie van SZW en in samenwerking met het EU-JRC. De vertaling (en het origineel) is te vinden op het EU Minerva Portaal.

 • Contact

  10 augustus 2017
 • HAVANA 2-onderzoek

  31 juli 2018

  Het humaan papillomavirus (HPV) is de veroorzaker van baarmoederhalskanker. Meestal ruimt het lichaam een infectie met HPV zelf op. Maar wanneer een HPV-infectie aanhoudt, is er een verhoogde kans op (voorloper stadia van) baarmoederhalskanker.

 • Informatiefolder HAVANA 2-onderzoek

  31 juli 2018, PDF | 207kB
 • Artikelen Infectieziekten en Vaccinologie 2017

  30 juli 2018
 • Rapporten Infectieziekten en Vaccinologie 2017

  23 juli 2018
 • Rapporten Milieu en Veiligheid 2017

  23 juli 2018
 • Rapporten Volksgezondheid en Zorg 2017

  23 juli 2018
 • Het effect van rotatie van mais en gras op de nitraatuitspoeling

  Om na te gaan wat het effect is van rotatie van mais en gras op de nitraatuitspoeling hebben we onderzoek gedaan aan de hand van de gewasgeschiedenis. Welke invloed heeft het aantal jaar dat de betreffende gewassen achtereen geteeld worden op de nitraatconcentratie? En hoe verhoudt dit zich tot de positieve effecten van gewasrotatie?

 • Nieuwe resultaten derogatiemeetnet beschikbaar

  Het RIVM en Wageningen Economic Research monitoren sinds 2006 de gevolgen van de derogatie (de verruimde toepassing van het gebruik van dierlijke mest) op de waterkwaliteit. Begin juli is het rapport met de monitoringsresultaten van 2016 verschenen. In dit artikel staan we stil bij de belangrijkste uitkomsten. Signaleren we opnieuw een daling van de nitraatconcentratie?

 • Cijfers over seksuele gezondheid in 2017

  27 augustus 2018, PDF | 75kB
 • Cijfers over gezond gewicht in 2017

  27 augustus 2018, PDF | 76kB
 • Cijfers over drugs bij volwassenen in 2017

  27 augustus 2018, PDF | 65kB
 • Informatiemateriaal & links

  05 december 2017

  Op deze pagina treft u informatiemateriaal van zusterorganisaties, GGD'en, patiëntenverenigingen en stichtingen aan.
  Het RIVM is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze pagina's

 • ISIS-AR website

  18 januari 2011

  Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem Antibiotica Resistentie

 • Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

  Inleiding tot het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

 • Diagnostiek Borrelia burgdorferi sensu lato

 • Bof webpagina

  18 maart 2011

  Bof (parotitis epidemica) wordt veroorzaakt door het bofvirus. Het is een besmettelijke ziekte, die gekenmerkt wordt door een ontsteking van de speekselklier bij het oor. Mensen kunnen elkaar besmetten door hoesten en niezen. Nadat bofvaccinatie in 1987 werd opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma, nam het voorkomen van de ziekte in Nederland sterk af.

 • Bof

  Bof (parotitis epidemica) wordt veroorzaakt door het bofvirus. Het is een besmettelijke ziekte, die gekenmerkt wordt door een ontsteking van de speekselklier bij het oor. Mensen kunnen elkaar besmetten door hoesten en niezen. Nadat bofvaccinatie in 1987 werd opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma, nam het voorkomen van de ziekte in Nederland sterk af.

 • Actueel

  30 november 2016
 • Verschil in nitraatconcentratie tussen gras en mais op zandgrond

  In het LMM onderzoeken we onder andere de verschillen in nitraatconcentraties bij verschillende gewassen. Zo blijkt bij zandpercelen dat de nitraatconcentratie onder maisland ongeveer twee keer zo hoog is als onder grasland. Dit komt onder andere door de hoge denitrificatie in de graszode. Ook ligt het maisland in het najaar enige tijd braak, na de oogst spoelt niet benutte stikstof uit meststoffen gemakkelijk uit.

 • LMM in de Lössregio, deel 7: Wat zegt uitspoeling uit de wortelzone over de kwaliteit van het drinkwater of die van het oppervlaktewater?

  We zijn alweer bij deel 7 aangekomen van onze serie artikelen over LMM in de Lössregio. Zoals we in eerdere delen van deze serie hebben uitgelegd, bemonsteren we in deze regio niet het grondwater, maar het bodemvocht. In dit artikel volgen we de weg van het bodemvocht naar het grondwater. Wat gebeurt er met nitraat in het bodemvocht en wat betekent dat voor de kwaliteit van het drinkwater en het oppervlaktewater?

 • Veelgestelde vragen

  Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over het aanleveren van informatie over tabaksproducten, kruidenrookproducten, e-sigaretten en navulverpakkingen.

 • Contact

  15 november 2016
 • WBO-aanvraagformulier

  23 maart 2018, PDF | 15kB
 • Overzicht heropsporingsproject hepatitis B en hepatitis C in Nederland

  29 maart 2018, PDF | 65kB
 • Overzicht screeningsprojecten hepatitis B en hepatitis C in Nederland

  23 maart 2018, PDF | 175kB
 • WBO-vergunningsplichtig bevolkingsonderzoek

  23 maart 2018, PDF | 46kB
 • Informatiemateriaal & links

  05 december 2017

  Op deze pagina treft u informatiemateriaal van zusterorganisaties, GGD'en, patiëntenverenigingen en stichtingen aan.
  Het RIVM is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze pagina's

 • Regio's

  Indeling in grondsoortregio's

 • Werving

  Uitleg van de wervingsprocedure

 • Uitvoerenden

  Instanties die het meetnet beheren.

 • Oude indeling (tot 2012)

  Regioindeling naar gemeentegrenzen

 • Kinkhoest en zwangerschap

  12 oktober 2011
 • Gezonde mobiliteit webpagina

  03 maart 2011

  Gemotoriseerd wegverkeer heeft positieve en negatieve kanten. Het maakt het mogelijk om naar je werk, winkels, vrienden en familie te gaan, maar leidt ook tot negatieve gezondheidseffecten door luchtverontreiniging, geluidsoverlast en verkeersongevallen. De negatieve gezondheidseffecten zijn te verminderen door integraal beleid in te zetten, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening en transport management.

 • Tatoeëren en Piercen

  15 augustus 2018

  De hygiënerichtlijnen van het LCHV voor tatoeëren, piercen en permanente make-up zijn opgenomen in de warenwet. Het LCHV adviseert gemeenten en GGD'en bij de uitvoering van de inspectietaak tatoeëren en piercen. Hygiënerichtlijnen en bijbehorende uitgaven van het LCHV staan onder documenten en publicaties.

 • Bedwantsen webpagina

  15 augustus 2018

  Bedwantsen zijn hele kleine insecten die leven van bloed van mens en dier. Favoriete plek in huis: in en rond het bed. Door bijtwondjes ontstaan bultjes op de huid.

 • Wet publieke gezondheid

  18 januari 2011

  De Wet publieke gezondheid regelt de organisatie van de openbare gezondheidszorg, de bestrijding van infectieziektecrises en de isolatie van personen/vervoermiddelen die internationaal gezondheidsgevaren kunnen opleveren. Ook regelt de wet de jeugd- en ouderengezondheidszorg. De Wet publieke gezondheid vervangt sinds 2008 de Infectieziektenwet, de Wet collectieve preventie volksgezondheid en de Quarantainewet.

 • Vaccinaties

  Vaccinaties, ook wel inentingen genoemd, beschermen mensen tegen ernstige infectieziekten. In Nederland worden de meeste vaccinaties kosteloos aangeboden door de overheid, zoals voor baby's en kinderen. Maar er zijn ook andere. Hieronder vindt u het overzicht.

 • Bedwantsen

  Bedwantsen zijn hele kleine insecten die leven van bloed van mens en dier. Favoriete plek in huis: in en rond het bed. Door bijtwondjes ontstaan bultjes op de huid.

 • Elektromagnetische Velden

  Elektromagnetische velden zijn niet meer weg te denken in het dagelijkse leven. Sommige mensen hebben echter gezondheidsklachten en wijzen die toe aan elektromagnetische velden. Maar wat zijn elektromagnetische velden? En wat is er bekend over de blootstelling en over mogelijke effecten op de gezondheid? Op deze website vindt u informatie over elektromagnetische velden.

 • Clostridium difficile

  De bacterie Clostridium difficile is een veroorzaker van diarree en darminfecties, vooral in zorginstellingen. Door antibioticagebruik is de weerstand van ziekenhuispatiënten lager en daardoor kan Clostridium diffficile gemakkelijk een infectie veroorzaken.

 • Voorbereiding veldwerk

  Uitleg over wat er bij de voorbereiding komt kijken

 • Metingen: wat en hoe?

  Het landbouwbedrijf is de eenheid waarvoor informatie verzameld wordt (de bemonsteringseenheid). De bemonsteringsstrategie is erop gericht altijd het meest recente water te bemonsteren dat uitspoelt uit de wortelzone. Daarnaast wordt ook het oppervlaktewater (greppels/sloten) bemonsterd als dit aanwezig is.

 • Bemonsteringsschema

  De bemonsteringsfrequentie en -periode en het te bemonsteren watertype hangen nauw samen met de regio. Dit is in onderstaand schema weergegeven.

Home / In RIVM.nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu