1741 resultaten voor ‘’

 • Aandeel per stralingsbron

  10 februari 2011

  In onze leefomgeving worden wij voortdurend blootgesteld aan ioniserende straling. Deze straling is afkomstig van stralingsbronnen die van nature in het milieu aanwezig zijn, en van stralingsbronnen die het gevolg zijn van of beïnvloed worden door menselijk handelen. Het RIVM brengt periodiek de (gemiddelde) blootstelling aan ioniserende straling in Nederland in kaart.

 • Kunstmatige bronnen

  10 februari 2011

  Een deel van de stralingsbelasting is afkomstig van kunstmatige bronnen. Soms worden mensen opzettelijk blootgesteld aan straling, zoals bij het maken van een röntgenfoto. Soms is straling echter een ongewenst bijproduct van bijvoorbeeld industriële activiteiten.

 • Kosmische straling

  10 februari 2011

  Kosmische straling is afkomstig van bronnen buiten de aarde. Het grootste deel hiervan, de galactische straling, komt van bronnen buiten het zonnestelsel.

 • Natuurlijke bronnen

  10 februari 2011

  Van de straling waar mensen dagelijks aan blootstaan is een deel van natuurlijke oorsprong. De belangrijkste voorbeelden zijn kosmische straling, straling uit radioactieve stoffen in ons voedsel en straling uit de bodem.

 • Bouwen en wonen

  11 juli 2011

  Net als de bodem bevatten bouwmaterialen zoals baksteen en beton gammastralers uit de uranium- en thoriumreeksen en kalium-40. Uit bouwmaterialen ontsnappen bovendien de edelgassen radon en thoron. Daarnaast schermen de woningen een deel van de straling af die van buiten komt.

 • Vliegverkeer

  11 juli 2011

  De intensiteit van kosmische straling neemt toe met de hoogte boven zeeniveau, omdat de atmosfeer op grotere hoogten minder straling afschermt. Zwaardere deeltjes (neutronen, protonen) die de grond niet kunnen bereiken, dragen op vlieghoogte wel bij aan de stralingsdosis.

 • Stralingsbelasting in Nederland

  18 januari 2011

  De Nederlandse bevolking wordt blootgesteld aan ioniserende straling afkomstig van natuurlijke en kunstmatige bronnen. De stralingsbelasting in Nederland bedraagt per hoofd van de bevolking ongeveer 2,6 mSv per jaar.

 • Straling uit de bodem

  10 februari 2011

  In de aardkorst zijn sinds het ontstaan van de aarde de zogeheten primordiale radionucliden aanwezig. Dit zijn nucliden uit de uranium- en thoriumreeksen en kalium-40.

 • Invloed van menselijk handelen

  10 februari 2011

  De blootstelling aan straling afkomstig van natuurlijke bronnen en processen wordt beïnvloed door de leefwijze van de mens. Door te vliegen bijvoorbeeld, waarbij de dosis door kosmische straling toeneemt, of door het verblijf binnenshuis.

 • Gezonde Wijk webpagina

  19 februari 2013

  Op de startpagina Gezonde Wijk in de Handreiking Gezonde Gemeente van Loketgezondleven.nl vindt u informatie, tips en praktijkvoorbeelden om samen te werken aan wijkgerichte gezondheidsbevordering.

 • Ammoniak meten in het LML-ondertiteling vtt

  20 september 2017, 5kB
 • Ammoniak meten samen met natuurbeheerders-ondertiteling vtt

  19 september 2017, 5kB
 • Ammoniak meten samen met natuurbeheerders-audio

  19 september 2017, MP3 | 2MB
 • Ammoniak meten in het LML-audio

  20 september 2017, MP3 | 2MB
 • Ammoniak meten in de natuur

 • Ammoniak meten samen met natuurbeheerders

 • Ammoniak meten in het LML

 • Reactie RIVM op rapport ‘Ammoniak in Nederland: Enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen’ van Hanekamp, Crok en Briggs

  Het RIVM deelt niet de conclusie van Hanekamp, Crok en Briggs dat het ammoniakbeleid geen effect heeft gehad. De auteurs stellen dit in hun rapport ‘Ammoniak in Nederland: Enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen’. Zij baseren hun analyse voor een deel op informatie die zij van het RIVM gekregen hebben. Hieronder licht het RIVM de belangrijkste punten van kritiek op het onderzoek toe.

 • Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden

  07 maart 2011

  In het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden worden luchtconcentraties van ammoniak gemeten. Het meetnet is van 22 gebieden in 2005 uitgegroeid naar 60 gebieden in 2014.

 • Film luchtkwaliteit audio

  MP3 | 4MB
 • Film luchtkwaliteit ondertiteling srt

  7kB
 • Film luchtkwaliteit

 • Kernongevallen

  18 maart 2011

  De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de voorbereiding op en de bestrijding van kernongevallen en andere zware stralingsincidenten. Het RIVM heeft in deze een belangrijke rol. Het RIVM kan bij (dreigende) kernongevallen verspreidingsberekeningen, dosisschattingen en risicoanalyses uitvoeren. Het RIVM beschikt over het Nationaal Meetnet Radioactiviteit en radiologische meetwagens. Het RIVM coördineert het Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (RGEN), waarbij kennis en deskundigheid van het RIVM en andere kennisinstituten bij elkaar komen en adviezen worden opgesteld.

 • Werkgroep Infectie Preventie (WIP) webpagina

  18 mei 2011
 • ReCiPe2016_CFs_v1.1_20170929

  05 oktober 2017, XLSX | 6MB
 • Registratieformulier prevalentieonderzoek oktober 2017

  21 september 2017, DOC | 101kB
 • Publicaties Veilig, gezond en duurzaam eten

  01 september 2017

  In 2015 en 2016 bundelde het RIVM de bestaande kennis over de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van het Nederlandse voedingspatroon. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in vijf achtergrondrapporten die de wetenschappelijke basis zijn van het rapport ‘Wat ligt er op ons bord? Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland’ dat het RIVM op 24 januari 2017 publiceerde.

 • Tabellen VCP 2007-2010, 7-69 jaar

  06 juni 2012

  Links naar aanvullende tabellen in pdf-format van voedselconsumptiegegevens VCP-Basis 7-69 jaar 2007-2010 vindt u in het blok onderaan deze pagina.

 • PNS-bijscholing

  26 maart 2014

  Overzicht van alle bijscholingspagina's per PNS-programma:

 • MERS-coronavirus

  Het ‘Middle East Respiratory Syndrome-coronavirus’ (MERS-CoV) is een vrij nieuw type coronavirus dat in september 2012 werd ontdekt. Het virus kan ernstige ziekteverschijnselen veroorzaken, vooral bij mensen met andere gezondheidsproblemen. Het virus dankt zijn naam aan de regio waar het voor het eerst is opgedoken en waar de meeste gevallen vandaan komen, het Midden-Oosten.

 • Gezondheidseffecten van kernongevallen

  10 augustus 2016

  De kans op een kernongeval is erg klein. Maar als het gebeurt, dan kunnen de gevolgen ernstig zijn. Bij een kernongeval komen radioactieve stoffen vrij die ioniserende straling afgeven. Ook wel radioactieve straling genoemd. Radioactieve straling zie of voel je niet maar kan wel schadelijk zijn. Door een kernramp vallen er zelden directe doden en ontstaan geen misvormingen. De straling kan leiden tot een grotere kans op kanker. Het RIVM ondersteunt de overheid door de situatie bij een kernongeval snel in kaart te brengen en adviseert over mogelijke maatregelen.

 • Vragen en antwoorden over het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten

 • Open rapportages meldingsplichtige infectieziekten

  01 juni 2011

  Deze rapportages verstrekken epidemiologische informatie over het vóórkomen van infectieziekten in Nederland in de afgelopen jaren. De rapportages zijn voor iedereen toegankelijk.

  De onderstaande rapportages zijn gebaseerd op door het RIVM geaccordeerde meldingen. Een melding verschijnt pas in de rapportage als deze de Osiris-status 'Accoord LCI' krijgt.

  De eerste ziektedag bepaalt in welke week, 4 weekse periode of jaar de melding geteld wordt. Als de eerste ziektedag niet bekend is, wordt óf de datum laboratoriumuitslag, óf de datum waarop de melding werd ontvangen op de GGD gebruikt, afhankelijk van welke datum het vroegste is.

  Kies uw rapportage in de navigatie aan de linkerzijde van de pagina.

 • Besloten rapportages meldingsplichtige infectieziekten

  06 september 2011

  Deze rapportages geven professionals inzicht in de actuele epidemiologie van meldingsplichtige infectieziekten. De gepubliceerde aantallen zijn gebaseerd op voorlopige meldingen van infectieziekten die in de afgelopen 52 weken zijn verricht.

 • Fipronil in eieren

  RIVM levert achtergrondinformatie aan De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de giftigheid van de stof Fipronil en de mogelijke effecten ervan op de gezondheid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om algemene informatie over de stof, de kenmerken van de stof en de beschikbare informatie over mogelijke gezondheidseffecten op korte en lange termijn. RIVM baseert zich daarbij op wetenschappelijke publicaties over Fipronil en de rapporten van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

 • RIVM onderzoek rubbergranulaat

 • Referentiecijfers POWI 2012-2016

  02 oktober 2017, PDF | 1MB
 • Referentiecijfers POWI

  25 maart 2013

  De referentiecijfers van de PREZIES-module Postoperatieve wondinfecties bevatten resultaten over de periode 2002 tot en met 2016.

 • Consequentieonderzoek

  04 oktober 2017, PDF | 164kB
 • Benzinetankstations

  08 juli 2014

  Het gebruik van benzine brengt, net als andere brandstoffen, risico’s voor de omgeving met zich mee.

 • Voorbeeldbestand rekenmethode stuwadoorsbedrijven

  04 oktober 2017, 1MB
 • Recipe2016 RIVM rapport 2016-0104a

  05 oktober 2017, PDF | 2MB
 • Acroleïne

  Acroleïne (ook wel propenal of acrylaldehyde) is een kleurloze of gele vloeistof bij kamertemperatuur. Acroleïne ontstaat bij het onvolledig verbranden van organische materialen, zoals tabak. Acroleïne is dan gasvormig en kan dus ingeademd worden. Het is een zeer reactieve stof met een onaangename, doordringende en bijtende geur.

 • Benzeen

  Benzeen is een kleurloze vloeistof met een zoete geur. Benzeen verdampt snel, lost slecht op in water en is zeer brandbaar. Benzeen is aanwezig in het milieu: in water, lucht en in de bodem. De stof werd in de 19e eeuw ontdekt en werd gewonnen uit koolteer. Tegenwoordig wordt het voornamelijk van petroleum gemaakt. Het is één van de meest geproduceerde chemische stoffen en wordt gebruikt als grondstof voor andere chemische stoffen, zoals ethylbenzeen waar styreen en uiteindelijk kunststoffen van wordt gemaakt. Benzeen kan ook bij natuurlijke processen ontstaan, bijvoorbeeld in vulkanen of bij bosbranden.

 • 1,3-Butadieen (butadieen)

  1,3-Butadieen, kortweg butadieen, is een kleurloos ontvlambaar gas met een benzine-achtige geur. Butadieen wordt als grondstof gebruikt voor de productie van synthetisch rubber in de autobandenindustrie en voor het maken van kunststoffen zoals nylon. Butadieen komt vrij in de atmosfeer bij industriële processen, bij bosbranden en bij het stoken van hout. Als butadieen eenmaal vrijkomt in de atmosfeer, wordt het onder invloed van licht snel afgebroken.

 • Downloads

  13 januari 2017

  ReCiPe is ontwikkeld in 2008 door het RIVM, CML, PRé Consultants en Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 • Uitbraak vogelgriep H5N8 november 2016 tot mei 2017

  05 oktober 2017

  Op verschillende locaties in Nederland werd tussen november 2016 en mei 2017 vogelgriep vastgesteld. Het ging om aviaire influenza A (H5N8), een hoogpathogene variant onder watervogels.

 • Ammoniakkoelinstallaties

  08 juli 2014

  Bedrijven met een ammoniakkoelinstallatie met minstens 1500 kg ammoniak zijn onder andere ijsbanen en bedrijven waar goederen koud of diepgevroren worden opgeslagen.

 • Inrichting waar meer dan 100.000 kg meststoffen (groep 2) worden opgeslagen

  08 juli 2014

  Meststoffen uit groep 2 zijn ammoniumnitraathoudende meststoffen waarbij de ontleding in stand gehouden kan worden zonder externe toevoeging van warmte en zuurstof. Het gaat om stoffen met stofidentificatienummer 2071.

 • Inrichtingen met meer dan 100 liter cyanidehoudende baden (galvanobedrijven)

  08 juli 2014

  Cyanidehoudende baden worden gebruikt om voorwerpen te voorzien van een metaallaag, bijvoorbeeld koper of zink. Dit proces wordt galvaniseren genoemd. Niet alle galvaniseerbedrijven hebben cyanidehoudende baden aangezien voor de meeste galvaniseerprocessen andere stoffen worden gebruikt.

Home / In RIVM.nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu