1003 resultaten voor ‘’

 • pm10bgcorr_GCN2018

  15 maart 2018, 16MB
 • NOx concentratie 2017 zipbestand

  14 maart 2018, 858kB

  In dit zip-bestand bevinden zich de concentratiegegevens van stikstofoxiden (NOx) behorende bij de GCN/GDN-rapportage 2018. Tevens zijn een aantal bestanden opgenomen met additionele informatie.

 • Onderzoek naar klein aantal patiënten met Q-koorts

  27 november 2017

  In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn drie mensen met Q-koorts gemeld. In deze situatie is het bijzonder dat het om drie mensen in één gezin gaat. De GGD, NVWA, RIVM, WBVR en GD willen achterhalen wat de oorzaak van de besmettingen is geweest. Het onderzoek loopt op dit moment.

 • Onzekerheden

  27 december 2011

  De factoren van invloed op de nauwkeurigheid van de informatie in de kaarten worden hier in woord en getal beschreven.

 • GCN & GDN kaarten webpagina

  Het RIVM maakt jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties (in vaktermen GCN) en deposities (GDN) in Nederland in het kader van natuur- en milieubeleid. De kaarten zijn gebaseerd op een combinatie van modelberekeningen en metingen en zijn bedoeld voor het geven van een grootschalig beeld van de luchtkwaliteit en depositie in Nederland zowel voor jaren in het verleden als in de toekomst.

 • Dubbeltellingcorrectie PM10 veehouderijen

  14 maart 2017

  Het RIVM heeft voor elke 1x1 km2 gridcel op land afgeleid wat deze cel per eenheid PM10-emissie uit landbouwstallen bijdraagt aan de PM10-concentratie in de gridcel zelf en aan de concentratie in de acht omringende cellen.

 • Q-koorts

  Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan (zoönose). In Nederland zijn vooral besmette melkgeiten en melkschapen de bron voor mensen. Q-koorts is niet van mens op mens overdraagbaar. Tussen 2007-2011 was er een Q-koortsepidemie in Nederland.

 • NO2 concentratie 2017 zipbestand

  15 maart 2018, 947kB

  In dit zip-bestand bevinden zich de concentratiegegevens van stikstofdioxide (NO2) behorende bij de GCN/GDN-rapportage 2018. Tevens zijn een aantal bestanden opgenomen met additionele informatie.

 • PM2,5 concentratie 2030 zipbestand

  14 maart 2018, 496kB

  In dit zip-bestand bevinden zich de concentratiegegevens van fijn stof (PM2.5) voor het jaar 2030 behorende bij de GCN/GDN-rapportage 2018. Tevens zijn een aantal bestanden opgenomen met additionele informatie.

 • SO2 concentratie 2020 zipbestand

  14 maart 2018, 382kB

  In dit zip-bestand bevinden zich de concentratiegegevens van zwaveldioxide (SO2) voor het jaar 2020 behorende bij de GCN/GDN-rapportage 2018. Tevens zijn een aantal bestanden opgenomen met additionele informatie.

 • Wetenschappelijk onderzoek

  27 februari 2018
 • Werkplan toetsgroep

  01 november 2011

  Voor bepaalde stoffen wordt het vaststellen van een probitrelatie van algemeen belang geacht, bijvoorbeeld omdat de stoffen vaak voorkomen in kwantitatieve risicoanalyses (QRA’s). Voor dergelijke stoffen wordt de samenstelling van het stofdossier en de afleiding van de probitrelatie verzorgd door de overheid.

 • Formulier data-aanvraag bevolkingsonderzoek darmkanker-maart 2018

  15 maart 2018
 • RIVM 3Rs Quarterly April 2017

  11 mei 2017, PDF | 335kB
 • RIVM 3Rs Quarterly July 2017

  31 juli 2017, PDF | 182kB
 • RIVM 3Rs Quarterly October 2017

  07 november 2017, PDF | 348kB
 • RIVM 3Rs Quarterly February 2018

  15 maart 2018, PDF | 348kB
 • Agenda proefdiervrije innovaties in het regulatoire veld

  14 maart 2018, PDF | 653kB

  Het doel van deze Agenda is de stappen te beschrijven die nodig zijn om de transitie naar een proefdiervrije veiligheidsbeoordeling te kunnen maken. In de loop van de ontwikkeling van de Agenda is door diverse nationale en internationale partijen vanuit de overheid, wetenschap en industrie benadrukt dat het bereiken van veiligheid op proefdiervrije wijze niet realiseerbaar is op korte termijn. Er zijn nog vele terreinen waarop de huidige kennis niet toereikend is om volledig van het proefdiergebruik af te stappen om de veiligheid van chemische stoffen en geneesmiddelen te bepalen.

  De focus van de Agenda is daarom te kijken wat er wél mogelijk is. Met andere woorden, stel dat we ons doel van een proefdiervrije veiligheidsbeoordeling hebben bereikt, welke stappen zijn dan gezet om daar te komen. Er valt dan veel winst te behalen wanneer er op een gestructureerde wijze fors geïnvesteerd en samengewerkt wordt op de activiteiten beschreven in deze Agenda.

  Deze Agenda richt zich op proefdiervrije innovaties als volledige vervanging van dierproeven. Hierbij moet opgemerkt worden dat op de kortere termijn, wanneer volledige vervanging nog niet mogelijk is, inzet op verfijning en vermindering van dierproeven noodzakelijk blijft.

 • Transitie proefdiervrije innovaties

  08 juni 2017

  ‘Agenda proefdiervrije innovaties in het regulatoire veld’. Dat is de titel van de agenda die moet leiden tot een proefdiervrije veiligheidsbeoordeling van stoffen. Het RIVM heeft deze agenda opgesteld in samenwerking met Nederlandse vertegenwoordigers van private partijen, maatschappelijke organisaties, beoordelende instanties, overheidsorganisaties en kennisinstellingen.

 • SAFETI-NL

  SAFETI-NL is het rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico's van inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden gebruikt, verpakt, bewerkt of opgeslagen en chemicaliënleidingen en buisleidingen met aardolieproducten.

 • Nieuws

  28 november 2012
 • Omgevingsveiligheid

  In Nederland willen mensen veilig en gezond leven, maar er is ook ruimte nodig voor economische activiteiten, zoals van de chemische industrie. Omgevingsveiligheid gaat over de vraag hoe we de beperkte ruimte in Nederland veilig kunnen benutten en de risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving zoveel mogelijk kunnen beperken.

 • Documentatie

  24 november 2011
 • Modelbeschrijvingen OPS-versies

  10 mei 2016
 • Wetenschappelijk jaarverslag RIVM

 • Wetenschappelijk Jaarverslag RIVM

 • Bestrijding van tuberculose

  28 april 2011
 • Tuberculose webpagina

  04 februari 2011

  De infectieziekte tuberculose (tbc) wordt veroorzaakt door een bacterie (Mycobacterium tuberculosis). De meest voorkomende vorm is longtuberculose, maar de bacterie kan ook ernstige ziekte veroorzaken op andere plaatsen in het lichaam. Bij niet of niet goed behandelen kan de ziekte dodelijk zijn.

 • GCN & GDN kaarten

  Het RIVM maakt jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties (in vaktermen GCN) en deposities (GDN) in Nederland in het kader van natuur- en milieubeleid. De kaarten zijn gebaseerd op een combinatie van modelberekeningen en metingen en zijn bedoeld voor het geven van een grootschalig beeld van de luchtkwaliteit en depositie in Nederland zowel voor jaren in het verleden als in de toekomst. De huidige kaarten zijn beschikbaar gesteld met ingang van 15 maart 2018.

 • Concentratiekaarten

  27 december 2011

  De verspreiding van luchtverontreinigende stoffen in Nederland is in kaarten weergegeven. De concentratiekaarten zijn te bekijken via een kaartviewer en de achterliggende data zijn te downloaden.

 • Surveillance van tuberculose

  07 maart 2013

  Het RIVM verzamelt, analyseert en rapporteert in nauwe samenwerking met de afdelingen tbc-bestrijding van de GGD'en en KNCV Tuberculosefonds gegevens over het vóórkomen van tuberculose in Nederland.

 • Welke infectieziekten zijn meldingsplichtig?

  11 maart 2011

  De meldingsplichtige ziekten zijn verdeeld over de groepen A, B1, B2 en C. Deze indeling is gebaseerd op de mate waarin dwingende maatregelen opgelegd kunnen worden om de bevolking te beschermen.

 • Tuberculose Referentielaboratorium

  17 april 2013

  Het Nationaal Referentie Laboratorium (NRL) van het RIVM is het referentielaboratorium voor de diagnostiek van tuberculose in Nederland. Daarnaast is het NRL actief op het gebied van surveillance, onderzoek en scholing.

 • Drink- en zwemwater

  Schoon water draagt bij aan een gezond leven. Zo zorgt schoon drinkwater voor een gezond voedingspatroon en nodigt schoon zwemwater uit tot meer bewegen. Het RIVM werkt aan schoon en gezond water voor iedereen.

 • Scabiës

  19 december 2016
 • Simulatie antibioticaresistentie

  19 maart 2018

  In de komende maanden organiseert het RIVM in samenwerking met regionale zorgnetwerken ABR-simulaties. In een bijeenkomst van drie uur gaan we aan de slag met de vraag: ‘Wat te doen bij de verschillende uitkomsten van het puntprevalentieonderzoek (PPO)?’

 • Virologische weekstaten webpagina

  05 juli 2011

  De virologische weekstaten geven inzicht in het voorkomen van bepaalde virusinfecties. Deze gegevens zijn van belang voor professionals in de infectieziektenbestrijding en voor het diagnostisch beleid van medisch microbiologische laboratoria.

 • Infographics Veilig Werken

  21 maart 2018, PDF | 922kB
 • Sport en bewegen internationaal

  16 februari 2018
 • Infographics Veilig Werken

  21 maart 2018

  Het RIVM heeft nieuwe infographics ontwikkeld over veilig werken in Nederland. Daarin wordt een overzicht gegeven van het aantal ernstige ongevallen in Nederland en de belangrijkste (achterliggende) oorzaken in de sectoren waar de meeste ongevallen voorkomen. De infographics staan hieronder en zijn te downloaden in de rechter kolom op deze pagina. Gebruik van deze infographics is toegestaan met bronvermelding.

 • Beperken van arbeidsrisico's met WebORCA

  11 december 2013

  Bedrijven zijn verplicht de risico's binnen hun organisatie in kaart te brengen met een risico-inventarisatie en evaluatie. WebORCA is de webversie van het kwantitatieve risicomodel ORCA, waarbij ORCA staat voor Occupational Risk Calculator. Met WebORCA van het RIVM kunnen bedrijven gevaarlijke situaties beoordelen en prioriteiten stellen bij het veiliger maken van de werkplek.

 • Gevaren op het werk

  11 december 2013

  Sommige beroepen zijn gevaarlijker dan anderen. Hoeveel risico iemand loopt hangt af van de tijd die iemand blootstaat aan risicovolle situaties en aan de kwaliteit van de werkomstandigheden. Informatie hierover is beschikbaar gekomen door een aantal onderzoeken uitgevoerd onder de Nederlandse beroepsbevolking. Deze informatie wordt in WebORCA gebruikt om risico’s te kwantificeren, maar levert ook op zichzelf een verrassend beeld van de gevaren waar mensen op het werk aan bloot staan.

 • Bloedonderzoek zwangeren

  Bent u zwanger? Dan zal de verloskundige of gynaecoloog bij uw eerste bezoek wat bloed bij u laten afnemen. Het laboratorium onderzoekt uw bloed op drie infectieziekten: hepatitis B, syfilis en hiv. Het laboratorium bepaalt ook de bloedgroepen ABO, Rhesus D, Rhesus c en onderzoekt of u antistoffen tegen bloedgroepen heeft.

 • Gehoorscreening bij pasgeborenen

  In de eerste weken na de geboorte wordt bij pasgeboren baby’s het gehoor getest. Met deze test wordt gemeten of een kind genoeg hoort om te leren praten. Voor de gehoortest hoeven ouders niets te betalen.

 • Point-of-care-test veegerelateerde MRSA

  We ontwikkelen een innovatieve point-of-care test die zorgt voor een meer onderscheidende diagnose van humaan-geadapteerde LA-MRSA. De test kan leiden tot kostenbesparing in de zorg en een kortere periode van isolatie voor de patiënt. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

 • Legionella webpagina

  04 februari 2011

  Legionella is een bacterie die een acute infectie van de luchtwegen kan veroorzaken (legionellose). Deze aandoening heeft twee bekende ziektebeelden: legionellapneumonie (veteranenziekte), een ernstige vorm van longontsteking en Pontiac fever, een griepachtige aandoening.

 • Zelf een selectie maken uit de meetgegevens van het Basismeetnet

  12 december 2012

  Zelf meetnetgegevens selecteren uit het Basismeetnet en deze weergeven in een Figuur of Tabel

 • International review - summary from the reviewer of ECHA (EN)

  20 maart 2018, PDF | 51kB
 • International review - summary from the reviewer of EPA (EN)

  20 maart 2018, PDF | 35kB
 • International review - summary from the reviewer of BfR (EN)

  20 maart 2018, PDF | 37kB

Home / In RIVM.nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu