1045 resultaten voor ‘’

 • Ammoniak meten in het LML-ondertiteling vtt

  20 september 2017, 5kB
 • Ammoniak meten in het LML-audio

  20 september 2017, MP3 | 2MB
 • Meten

  Het RIVM meet de hoeveelheid ammoniak in de lucht, de ammoniakconcentratie, en hoeveel van de ammoniak er in de natuur terecht komt: de ammoniakdepositie.

 • Ammoniak meten samen met natuurbeheerders

 • Ammoniak meten in het LML

 • Reactie RIVM op rapport ‘Ammoniak in Nederland: Enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen’ van Hanekamp, Crok en Briggs

  Het RIVM deelt niet de conclusie van Hanekamp, Crok en Briggs dat het ammoniakbeleid geen effect heeft gehad. De auteurs stellen dit in hun rapport ‘Ammoniak in Nederland: Enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen’. Zij baseren hun analyse voor een deel op informatie die zij van het RIVM gekregen hebben. Hieronder licht het RIVM de belangrijkste punten van kritiek op het onderzoek toe.

 • Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden

  07 maart 2011

  In het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden worden luchtconcentraties van ammoniak gemeten. Het meetnet is van 22 gebieden in 2005 uitgegroeid naar 60 gebieden in 2014.

 • Waar meten we?

  Selectie van bedrijven voor het Basismeetnet het en Derogatiemeetnet binnen het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

 • Film luchtkwaliteit audio

  MP3 | 4MB
 • Film luchtkwaliteit ondertiteling srt

  7kB
 • Film luchtkwaliteit

 • Kernongevallen

  18 maart 2011

  De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de voorbereiding op en de bestrijding van kernongevallen en andere zware stralingsincidenten. Het RIVM heeft in deze een belangrijke rol. Het RIVM kan bij (dreigende) kernongevallen verspreidingsberekeningen, dosisschattingen en risicoanalyses uitvoeren. Het RIVM beschikt over het Nationaal Meetnet Radioactiviteit en radiologische meetwagens. Het RIVM coördineert het Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (RGEN), waarbij kennis en deskundigheid van het RIVM en andere kennisinstituten bij elkaar komen en adviezen worden opgesteld.

 • Werkgroep Infectie Preventie (WIP) webpagina

  18 mei 2011
 • ReCiPe2016_CFs_v1.1_20170929

  05 oktober 2017, XLSX | 6MB
 • Registratieformulier prevalentieonderzoek oktober 2017

  21 september 2017, DOC | 101kB
 • Publicaties Veilig, gezond en duurzaam eten

  01 september 2017

  In 2015 en 2016 bundelde het RIVM de bestaande kennis over de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van het Nederlandse voedingspatroon. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in vijf achtergrondrapporten die de wetenschappelijke basis zijn van het rapport ‘Wat ligt er op ons bord? Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland’ dat het RIVM op 24 januari 2017 publiceerde.

 • Tabellen VCP 2007-2010, 7-69 jaar

  06 juni 2012

  Links naar aanvullende tabellen in pdf-format van voedselconsumptiegegevens VCP-Basis 7-69 jaar 2007-2010 vindt u in het blok onderaan deze pagina.

 • PNS-bijscholing

  26 maart 2014

  Overzicht van alle bijscholingspagina's per PNS-programma:

 • MERS-coronavirus

  Het ‘Middle East Respiratory Syndrome-coronavirus’ (MERS-CoV) is een vrij nieuw type coronavirus dat in september 2012 werd ontdekt. Het virus kan ernstige ziekteverschijnselen veroorzaken, vooral bij mensen met andere gezondheidsproblemen. Het virus dankt zijn naam aan de regio waar het voor het eerst is opgedoken en waar de meeste gevallen vandaan komen, het Midden-Oosten.

 • Gezondheidseffecten van kernongevallen

  10 augustus 2016

  De kans op een kernongeval is erg klein. Maar als het gebeurt, dan kunnen de gevolgen ernstig zijn. Bij een kernongeval komen radioactieve stoffen vrij die ioniserende straling afgeven. Ook wel radioactieve straling genoemd. Radioactieve straling zie of voel je niet maar kan wel schadelijk zijn. Door een kernramp vallen er zelden directe doden en ontstaan geen misvormingen. De straling kan leiden tot een grotere kans op kanker. Het RIVM ondersteunt de overheid door de situatie bij een kernongeval snel in kaart te brengen en adviseert over mogelijke maatregelen.

 • Vragen en antwoorden over het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten

 • Open rapportages meldingsplichtige infectieziekten

  01 juni 2011

  Deze rapportages verstrekken epidemiologische informatie over het vóórkomen van infectieziekten in Nederland in de afgelopen jaren. De rapportages zijn voor iedereen toegankelijk.

  De onderstaande rapportages zijn gebaseerd op door het RIVM geaccordeerde meldingen. Een melding verschijnt pas in de rapportage als deze de Osiris-status 'Accoord LCI' krijgt.

  De eerste ziektedag bepaalt in welke week, 4 weekse periode of jaar de melding geteld wordt. Als de eerste ziektedag niet bekend is, wordt óf de datum laboratoriumuitslag, óf de datum waarop de melding werd ontvangen op de GGD gebruikt, afhankelijk van welke datum het vroegste is.

  Kies uw rapportage in de navigatie aan de linkerzijde van de pagina.

 • Besloten rapportages meldingsplichtige infectieziekten

  06 september 2011

  Deze rapportages geven professionals inzicht in de actuele epidemiologie van meldingsplichtige infectieziekten. De gepubliceerde aantallen zijn gebaseerd op voorlopige meldingen van infectieziekten die in de afgelopen 52 weken zijn verricht.

 • Metingen: wat en hoe?

  Het landbouwbedrijf is de eenheid waarvoor informatie verzameld wordt (de bemonsteringseenheid). De bemonsteringsstrategie is erop gericht altijd het meest recente water te bemonsteren dat uitspoelt uit de wortelzone. Daarnaast wordt ook het oppervlaktewater (greppels/sloten) bemonsterd als dit aanwezig is.

 • Filmpjeswedstrijd middelbare scholen

  30 mei 2017

  Het RIVM organiseert een filmpjeswedstrijd voor middelbare scholen over de HPV-prik. Meedoen? Meld je aan en stuur je filmpje uiterlijk 27 september op naar het RIVM. De HPV-prik wordt sinds 2009 in Nederland aangeboden aan meisjes van 12/13 jaar. Deze vaccinatie beschermt tegen baarmoederhalskanker, een ernstige ziekte die jaarlijks bij zo’n 700 vrouwen wordt ontdekt.

 • Fipronil in eieren

  RIVM levert achtergrondinformatie aan De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de giftigheid van de stof Fipronil en de mogelijke effecten ervan op de gezondheid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om algemene informatie over de stof, de kenmerken van de stof en de beschikbare informatie over mogelijke gezondheidseffecten op korte en lange termijn. RIVM baseert zich daarbij op wetenschappelijke publicaties over Fipronil en de rapporten van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

 • Nationaal Programma Grieppreventie

  20 september 2012

  Elk jaar in oktober en november nodigen huisartsen hun patiënten met een medische indicatie en mensen van 60 jaar en ouder uit voor de griepprik. Er is een publieksfolder over de griepprik. De folder is bedoeld voor iedereen die uitgenodigd wordt voor een griepvaccinatie. Ter ondersteuning van de uitnodiging hangen bij huisartsen, apotheken, bibliotheken, ziekenhuizen en GGD’en posters met de aankondiging van de jaarlijkse griepprik.

 • Griepprik

  27 maart 2015

  De griepprik verkleint de kans op griep. De prik is voor mensen van 60 jaar en ouder en mensen of kinderen met bepaalde medische aandoeningen. Deze mensen ontvangen een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik bij de huisarts. Een griepprik is niet verplicht. Iemand kiest zelf om wel of niet van het aanbod gebruik te maken.

 • Hoe werkt de griepprik?

  19 juli 2011
 • Waarom een griepprik?

  19 juli 2011
 • LMM-nieuws september 2017

  PDF | 1MB

  Nieuwsbrief LMM-nieuws september 2017 voor de deelnemers aan het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

 • RIVM onderzoek rubbergranulaat

 • Referentiecijfers POWI 2012-2016

  02 oktober 2017, PDF | 1MB
 • Referentiecijfers POWI

  25 maart 2013

  De referentiecijfers van de PREZIES-module Postoperatieve wondinfecties bevatten resultaten over de periode 2002 tot en met 2016.

 • Consequentieonderzoek

  04 oktober 2017, PDF | 164kB
 • Benzinetankstations

  08 juli 2014

  Het gebruik van benzine brengt, net als andere brandstoffen, risico’s voor de omgeving met zich mee.

 • Voorbeeldbestand rekenmethode stuwadoorsbedrijven

  04 oktober 2017, 1MB
 • Recipe2016 RIVM rapport 2016-0104a

  05 oktober 2017, PDF | 2MB
 • Filterventilatie

  Sigaretten met minuscule gaatjes in het filterpapier zijn de laatste tijd veel in het nieuws. Deze geventileerde filtersigaretten zijn minstens zo schadelijk als sigaretten zonder filterventilatie. De hoeveelheden teer, nicotine en koolmonoxide (afgekort “TNCO”) bepaald met de door de EU voorgeschreven standaard meetmethode, zijn namelijk lager dan wat een roker binnen krijgt. Deze sigaret is door de media dan ook omgedoopt tot ‘sjoemelsigaret’. Wat zijn de gevolgen van de gaatjes in het filterpapier voor de roker?

 • Acroleïne

  Acroleïne (ook wel propenal of acrylaldehyde) is een kleurloze of gele vloeistof bij kamertemperatuur. Acroleïne ontstaat bij het onvolledig verbranden van organische materialen, zoals tabak. Acroleïne is dan gasvormig en kan dus ingeademd worden. Het is een zeer reactieve stof met een onaangename, doordringende en bijtende geur.

 • Benzeen

  Benzeen is een kleurloze vloeistof met een zoete geur. Benzeen verdampt snel, lost slecht op in water en is zeer brandbaar. Benzeen is aanwezig in het milieu: in water, lucht en in de bodem. De stof werd in de 19e eeuw ontdekt en werd gewonnen uit koolteer. Tegenwoordig wordt het voornamelijk van petroleum gemaakt. Het is één van de meest geproduceerde chemische stoffen en wordt gebruikt als grondstof voor andere chemische stoffen, zoals ethylbenzeen waar styreen en uiteindelijk kunststoffen van wordt gemaakt. Benzeen kan ook bij natuurlijke processen ontstaan, bijvoorbeeld in vulkanen of bij bosbranden.

 • 1,3-Butadieen (butadieen)

  1,3-Butadieen, kortweg butadieen, is een kleurloos ontvlambaar gas met een benzine-achtige geur. Butadieen wordt als grondstof gebruikt voor de productie van synthetisch rubber in de autobandenindustrie en voor het maken van kunststoffen zoals nylon. Butadieen komt vrij in de atmosfeer bij industriële processen, bij bosbranden en bij het stoken van hout. Als butadieen eenmaal vrijkomt in de atmosfeer, wordt het onder invloed van licht snel afgebroken.

 • Downloads

  13 januari 2017

  ReCiPe is ontwikkeld in 2008 door het RIVM, CML, PRé Consultants en Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 • Uitbraak vogelgriep H5N8 november 2016 tot mei 2017

  05 oktober 2017

  Op verschillende locaties in Nederland werd tussen november 2016 en mei 2017 vogelgriep vastgesteld. Het ging om aviaire influenza A (H5N8), een hoogpathogene variant onder watervogels.

 • Ammoniakkoelinstallaties

  08 juli 2014

  Bedrijven met een ammoniakkoelinstallatie met minstens 1500 kg ammoniak zijn onder andere ijsbanen en bedrijven waar goederen koud of diepgevroren worden opgeslagen.

 • Inrichting waar meer dan 100.000 kg meststoffen (groep 2) worden opgeslagen

  08 juli 2014

  Meststoffen uit groep 2 zijn ammoniumnitraathoudende meststoffen waarbij de ontleding in stand gehouden kan worden zonder externe toevoeging van warmte en zuurstof. Het gaat om stoffen met stofidentificatienummer 2071.

 • Contact

  10 augustus 2017
 • Inrichtingen met meer dan 100 liter cyanidehoudende baden (galvanobedrijven)

  08 juli 2014

  Cyanidehoudende baden worden gebruikt om voorwerpen te voorzien van een metaallaag, bijvoorbeeld koper of zink. Dit proces wordt galvaniseren genoemd. Niet alle galvaniseerbedrijven hebben cyanidehoudende baden aangezien voor de meeste galvaniseerprocessen andere stoffen worden gebruikt.

 • Consequentieonderzoek

  04 oktober 2017, PDF | 741kB
 • Griep

  Griep is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen die wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). In het dagelijks spraakgebruik worden allerlei ziekten waarbij verkoudheid, hoesten en koorts optreden 'griep' genoemd. Deze informatie gaat uitsluitend over de echte griep (veroorzaakt door het influenzavirus).

Home / In RIVM.nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu