1092 resultaten voor ‘’

 • Zwemwater webpagina

  01 februari 2011

  Schoon water draagt bij aan een gezond leven. Zo nodigt schoon zwemwater uit tot meer bewegen. Het RIVM heeft een adviserende rol en voert wetenschappelijk onderzoek uit naar de kwaliteit van zwemwater.

 • Zwemwaterkwaliteit

  07 februari 2017

  Tijdens het badseizoen wordt op officiële zwemwaterlocaties de zwemwaterkwaliteit gecontroleerd. In Nederland loopt het badseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Buiten het badseizoen vinden geen controles plaats.

 • Zwemwaterenquête

  11 mei 2017

  Sinds 1990 verzamelt het RIVM gegevens over gezondheidsklachten door contact met zwemwater via een digitale enquête.

 • Zwemwater

  Schoon water draagt bij aan een gezond leven. Zo nodigt schoon zwemwater uit tot meer bewegen. Het RIVM heeft een adviserende rol en voert wetenschappelijk onderzoek uit naar de kwaliteit van zwemwater.

 • Zwemmersstudie RIVM

 • Zwemmersstudie: onderzoek naar antibioticaresistente bacteriën in open water

  08 augustus 2017

  In de afgelopen jaren worden in Nederland steeds meer zwemevenementen gehouden in grachten, singels, rivieren of ander zogenaamd ‘open water’. Bijvoorbeeld City Swims of zwemwedstrijden. In open water kunnen darmbacteriën zitten, waaronder bacteriën die ongevoelig zijn (resistent) voor antibiotica. Deze darmbacteriën zijn meestal ongevaarlijk voor gezonde mensen, maar kunnen wel gevaarlijk zijn voor kwetsbare mensen, zoals ziekenhuispatiënten.

 • Zwembaden

  18 augustus 2017

  Het RIVM adviseert en voert wetenschappelijk onderzoek uit in zwembaden (badinrichtingen).

 • Zwangerschapsscreeningen webpagina

  18 januari 2013

  De meeste zwangerschappen verlopen zonder problemen. Gelukkig komen veel kinderen gezond ter wereld. Screeningen tijdens de zwangerschap en net na de geboorte sporen eventuele complicaties, ziekten en aandoeningen vroegtijdig op. Doel hiervan is zo snel mogelijk met een behandeling te beginnen of handelingsopties te bieden.

 • Zwangerschapsscreeningen

  De meeste zwangerschappen verlopen zonder problemen. Gelukkig komen veel kinderen gezond ter wereld. Screeningen tijdens de zwangerschap en net na de geboorte onderzoeken de aanwezigheid van eventuele complicaties, ziekten en aandoeningen. Doel hiervan is zo snel mogelijk met een behandeling te beginnen of handelingsopties te bieden.

 • zwangerschap-kc_27430710 (4)

  29 mei 2018, PDF | 377kB
 • Zwangerschap en werk

  Denkt u erover om kinderen te krijgen of bent u zwanger? Denk dan ook na over risico’s op uw werk. Dit geldt voor mannen en vrouwen. Als er op uw werk risico’s zijn, dan zijn beschermende maatregelen nodig. Praat hierover met uw bedrijfsarts. Heeft u geen bedrijfsarts op uw werk? Praat er dan over met uw huisarts, verloskundige of leidinggevende.

 • Zwangerschap en infectieziekten webpagina

  18 januari 2011

  Een aantal infectieziekten vormt een specifiek risico voor de zwangere vrouw, het ongeboren kind of de pasgeborene.

 • Zwangere vrouwen

  07 februari 2018
 • Zuivel

  15 augustus 2017

  Hoeveel zuivel verspil jij?

 • Zorg voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking

  Let op: de checklists en de rapporten zijn verouderd.

 • Zoönosesymposium 2019

  25 oktober 2018
 • Zoönosen

  30 augustus 2018

  Voor de bestrijding van zoönosen werkt het RIVM samen met verschillende professionals, onder andere uit de humane en veterinaire sector.

 • Zoönosen

  Voor de bestrijding van zoönosen werkt het RIVM samen met verschillende professionals, onder andere uit de humane en veterinaire sector.

 • Zonkracht

  RIVM meet voortdurend de zonkracht. De zonkracht is de hoeveelheid ultraviolette (UV) straling van de zon. UV-straling zorgt dat de huid verbrandt, sneller veroudert en veroorzaakt huidkanker. Hoe hoger de zonkracht, hoe sneller de huid verbrandt. Bescherming is daarom belangrijk.

 • Zikavirus webpagina

  30 oktober 2018

  Het zikavirus wordt verspreid door de gelekoortsmug of denguemug. Deze mug komt van nature niet voor in Nederland. De ziekte verloopt meestal vrij mild. De meeste mensen krijgen zelfs helemaal geen klachten. Wel is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat een infectie tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind.

 • Zie ook: Bijlage bij brief voorzitter Klankbordgroep aan de staatssecretaris van SZW: Onderzoek chroom‐6 problematiek en daaraan gerelateerde thematiek

  04 juni 2018, PDF | 128kB
 • Ziekte van Lyme

  Elk jaar worden ruim 1 miljoen mensen door een teek gebeten. Ongeveer 2 op de 100 mensen krijgen de ziekte van Lyme na een tekenbeet, zo’n 27.000 mensen per jaar. Per jaar zijn er 1000 tot 2500 mensen die langdurig klachten houden.

 • Zesde ziekte webpagina

  14 april 2011

  De zesde ziekte is een besmettelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Bij de zesde ziekte ontstaan vlekjes en bultjes, met name in het gezicht en op de romp. Vooral kinderen krijgen de zesde ziekte.

 • Zelf een selectie maken uit de meetgegevens van het Basismeetnet

  Zelf meetnetgegevens selecteren uit het Basismeetnet en deze weergeven in een Figuur of Tabel

 • Zelfafnameset

  22 december 2016

  Vindt u het erg vervelend om een uitstrijkje te laten maken? En is dit voor u een reden om niet mee te doen met het bevolkingsonderzoek? Dan is er een zelfafnameset. Met de zelfafnameset kunt u zelf vaginaal materiaal afnemen dat getest wordt HPV.

 • Zandregio

  Informatie over de monsterneming in de Zandregio.

 • yzfzb16-web-hd

 • Windenergie

  02 februari 2015

  Veel mensen zullen in de komende decennia te maken krijgen met nieuwe windturbines in hun omgeving. De Nederlandse overheid streeft ernaar dat in 2020 het gezamenlijke vermogen van alle windturbines op land 6.000 megawatt (MW) bedraagt. Dat is ongeveer twee maal zoveel als in eind 2014 is gerealiseerd.

 • Wie zijn de Regionale Veterinair Consulenten?

  07 juli 2014
 • Wie zijn de Alimentair Consulenten?

  07 juli 2014
 • Wie werken mee aan de hielprik?

  16 maart 2017

  U kunt te maken krijgen met verschillende zorgverleners en organisaties. Wie werken er allemaal mee aan de hielprik?

 • Wettelijke eisen aan zwemwater

  07 februari 2017

  Het RIVM​ zet kennis en expertise van microbiologie en statistiek in om het ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere betrokken partijen te adviseren over de nationale uitvoering en (inter)nationale evaluatie van de Europese Zwemwaterrichtlijn.

 • Wet publieke gezondheid

  18 januari 2011

  De Wet publieke gezondheid regelt de organisatie van de openbare gezondheidszorg, de bestrijding van infectieziektecrises en de isolatie van personen/vervoermiddelen die internationaal gezondheidsgevaren kunnen opleveren. Ook regelt de wet de jeugd- en ouderengezondheidszorg. De Wet publieke gezondheid vervangt sinds 2008 de Infectieziektenwet, de Wet collectieve preventie volksgezondheid en de Quarantainewet.

 • Wetenschappelijk onderzoek

  27 februari 2018
 • Wetenschappelijk jaarverslag RIVM

 • Wetenschappelijke klankbordgroep 23-5-2018

  02 juli 2018, PDF | 202kB
 • Wet- en regelgeving radon en thoron

  29 juni 2015

  Voor veel stralingsbronnen bestaat omvangrijke wet- en regelgeving om ons tegen de gevaren daarvan te beschermen, maar voor radon en thoron is dat in mindere mate het geval. Omdat radon en thoron van nature overal voorkomen, kun je de blootstelling hieraan maar gedeeltelijk beheersen. Ook het opstellen van grenzen is lastig.

 • Wet- en regelgeving

  15 april 2011

  Voor nanomaterialen geldt in principe dezelfde wet- en regelgeving als voor chemische stoffen in het algemeen. Niettemin wordt erkend dat de specifieke eigenschappen van nanomaterialen vragen om aanpassing van de huidige risicobeoordeling en de wet- en regelgeving waarin deze is vastgelegd. Overheden zijn volop bezig met beleid voor nanotechnologie om met onzekerheden om te gaan. Op een aantal terreinen is hiervoor wet- en regelgeving nu aangepast. Om mogelijke risico’s van deze nanomaterialen beter in kaart te kunnen brengen worden veelal aanvullende eisen gesteld aan de karakterisering van nanomaterialen en uitvoering van testen. Het RIVM ondersteunt zowel diverse ministeries als de EU bij hun inspanningen om de benodigde aanpassingen te realiseren.

 • Wet- en regelgeving

  31 januari 2017
 • Werving

  Uitleg van de wervingsprocedure

 • Welke infectieziekten zijn meldingsplichtig?

  11 maart 2011

  De meldingsplichtige ziekten zijn verdeeld over de groepen A, B1, B2 en C. Deze indeling is gebaseerd op de mate waarin dwingende maatregelen opgelegd kunnen worden om de bevolking te beschermen.

 • Wekelijkse SARI surveillance rapportage

  23 november 2016
 • Waterzuivering vermindert microplastic emissies

  15 juni 2018

  Stakeholders uit de Europese waterzuiveringssector kijken wat zij kunnen verbeteren aan de zuivering van microplastics uit het afvalwater. Zij spraken hierover op 13 september 2017 tijdens een bijeenkomst die georganiseerd werd door Eunomia consultants in opdracht van de Europese Commissie. Er is nog winst te behalen door het verbeteren van rioleringssystemen, verstandig omgaan met zuiveringsslib en innovatie.

 • WaterSNIP

  WaterSNIP is een acroniem voor Water Sensoren Nutriënten Innovatie Programma. Het is het innovatieprogramma binnen het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) van het RIVM. Op dit moment worden in het LMM jaarlijks duizenden chemische analyses in het lab verricht op monsters die in het veld zijn genomen. Tegelijkertijd gaan de technologische ontwikkelingen door en komen er steeds meer mogelijkheden om automatisch de milieukwaliteit te meten met sensoren.

 • Waterpokken webpagina

  18 mei 2011

  Waterpokken (varicella) is een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het virus is van mens op mens overdraagbaar. Bij waterpokken ontstaan er blaasjes op de huid. Voornamelijk kinderen krijgen waterpokken.

 • Waterpokkenvaccinatie

  08 oktober 2015

  Waterpokken (varicella) is een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Bij waterpokken ontstaan er blaasjes op de huid. Vooral kinderen krijgen waterpokken, bij hen verloopt de ziekte meestal niet ernstig. Volwassenen en zwangere vrouwen hebben vaak meer klachten. Meer dan 95% van de kinderen die in Nederland opgroeien heeft vóór de leeftijd van 6 jaar waterpokken gehad. Er is een vaccinatie beschikbaar.

 • Waterpokken en zwangerschap

  13 oktober 2011
 • Waterkwaliteit en antibioticaresistentie

  11 mei 2017

  Het RIVM draagt door onderzoek en advies bij aan het beheersen van antibioticumresistentie en brengt in kaart hoe vaak mensen besmet raken met antibioticaresistente bacteriën.

 • Waterkwaliteit 2016

  23 maart 2018

  Waterkwaliteit in het LMM Basismeetnet in 2016

 • Wat doet het RIVM?

  22 juni 2011

  Het RIVM ondersteunt de GGD’en bij warm weer door het beantwoorden van vragen, het beschikbaar stellen van de toolkit Hitte en het faciliteren van een GGD richtlijn Medische Milieukunde Zomerse Omstandigheden. Het RIVM kan in overleg met het KNMI het Nationale Hitteplan activeren.

Home / In RIVM.nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu