71 resultaten voor ‘’

 • Onderzoek

  Het RIVM doet onderzoek op verschillende vlakken van het ammoniakdossier: emissies, verspreiding, depositie en modellering en metingen.

 • Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden

  In het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden worden luchtconcentraties van ammoniak gemeten. Het meetnet is van 22 gebieden in 2005 uitgegroeid naar 60 gebieden in 2014.

 • Regelgeving en beleid

  De diversiteit van de natuur gaat in Europa al lange tijd achteruit. Duurzame bescherming van flora en fauna wordt daarom op Europees niveau als noodzakelijk gezien en heeft vorm gekregen in Natura 2000. Dit is een netwerk van waardevolle natuurgebieden in de Europese Unie dat 450.000 km2 (dit is 10 x zo groot als Nederland) zal omvatten. In Nederland is de Programmatische Aanpak Stikstof opgezet om de doelen van Natura 2000 te realiseren en ook tegelijkertijd ruimte voor economische ontwikkeling toe te staan.

 • Nader gebruik hielprikmateriaal

  05 juli 2018

  Dit gedeelte van de website bevat belangrijke informatie voor onderzoekers en medisch specialisten die een verzoek willen indienen tot het nader gebruik van restant hielprikmateriaal.

 • Laatste minuut checks

  22 maart 2018
 • Feiten en cijfers

  22 maart 2018
 • Bevolkingsonderzoeken en screeningen

  Bevolkingsonderzoeken en screeningen maken het mogelijk om ziektes in een vroeg stadium te ontdekken of zelfs te voorkomen.

 • Regionale infectieziektebestrijding webpagina

  09 augustus 2011

  De bestrijding van infectieziekten in Nederland wordt uitgevoerd door de GGD’en. Het RIVM werkt nauw samen met deze organisaties. De Regionaal Arts Consulenten (RAC’ers) hebben hierbij een belangrijke rol. Elk van de zeven regio’s heeft een eigen consulent die deels bij de GGD en deels bij het RIVM werkt en zorgt voor een verbinding tussen het RIVM en de regio, voor brede verspreiding van kennis en bij uitbraken van infectieziekten een belangrijke schakel tussen de verschillende partijen is.

  Naast de RAC’ers werkt het RIVM ook met andere groepen consulenten. Dat zijn de:
  - regionaal veterinair consulenten (RVC);
  - regionaal tuberculose consulenten (RTC);
  - alimentair consulenten (AC);
  - consulenten microbiologie (COM).

 • Zandregio

  Informatie over de monsterneming in de Zandregio.

 • Monsternemingsmethoden

  Methoden voor de verschillende watertypen

 • Regionale infectieziektebestrijding

  De bestrijding van infectieziekten in Nederland wordt uitgevoerd door de GGD’en. Het RIVM werkt dan ook nauw samen met deze organisaties. De Regionaal Arts Consulenten (RAC’ers) hebben hierbij een belangrijke rol. Elk van de zeven regio’s heeft een eigen consulent die deels bij de GGD en deels bij het RIVM werkt. Zij zorgen voor een verbinding tussen het RIVM en de regio, voor brede verspreiding van kennis, kunnen de regio ondersteunen en zijn bij uitbraken van infectieziekten een belangrijke schakel tussen de verschillende partijen.

  Naast de RAC’ers werkt het RIVM ook met andere groepen consulenten. Dat zijn de regionaal veterinair consulenten (RVC), de regionaal tuberculose consulenten (RTC), de alimentair consulenten (AC) en de consulenten microbiologie (COM).

 • Veelgestelde vragen

  Een verzameling van veelgestelde vragen over ammoniak, stikstof en depositie.

 • Meten

  Het RIVM meet de hoeveelheid ammoniak in de lucht, de ammoniakconcentratie, en de hoeveelheid ammoniak die er in de natuur terecht komt: de ammoniakdepositie.

 • Regionale aanpak

  Door verschillen in het gedrag van het bodemmateriaal en de afvoer van het neerslagoverschot bepaalt de grondsoort(regio) de bemonsteringsstrategie.

 • Grondwater bemonsteren, Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

  De bemonstering van grondwater met de Openboorgatmethode in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid.

 • Nomineer nu voor de RIVM Jan Kliestprijs

  10 oktober 2018

  Prijs voor diegene die de samenwerking op het gebied van veiligheid, milieu en gezondheid buitengewoon heeft versterkt.

 • Rotavirus

  Rotavirusinfectie is een besmettelijke ziekte, waarbij de maag en darmen ontstoken raken. Ziekteverschijnselen zijn koorts, misselijkheid, overgeven en hevige waterdunne diarree. Rotavirusinfecties komen in Nederland veel voor, vooral bij jonge kinderen tussen 6 maanden en 2 jaar oud.

 • RS Virusinfectie webpagina

  04 februari 2011

  Het RS-virus, ook wel RSV genoemd, is het meest voorkomende luchtwegvirus bij hele jonge kinderen. RSV is een afkorting voor respiratoir syncytieel virus. Bijna alle kinderen maken een eerste RSV-infectie door in de eerste twee levensjaren. Vooral bij de allerjongste kinderen onder de zes maanden leidt dit in het RSV-seizoen regelmatig tot doktersbezoek vanwege slechter drinken en benauwdheid. Soms leidt dat tot opname in het ziekenhuis.
  Na een eerste infectie op jonge leeftijd komt RSV-infectie op alle leeftijden voor, maar dan meestal als gewone verkoudheid. Mensen met longproblemen als COPD en ouderen met verzwakte gezondheid kunnen wel weer ernstiger ziek worden met klachten die lijken op griep. Het virus veroorzaakt in Nederland vooral in de winterperiode (november t/m maart) veel ziekte.

 • Rotavirus webpagina

  04 februari 2011

  Rotavirusinfectie is een besmettelijke ziekte, waarbij de maag en darmen ontstoken raken. Ziekteverschijnselen zijn koorts, misselijkheid, overgeven en hevige waterdunne diarree. Rotavirusinfecties komen in Nederland veel voor, vooral bij jonge kinderen tussen 6 maanden en 2 jaar oud.

 • *# bij 'in te zenden materiaal'

  10 oktober 2018
 • Diagnostisch Vademecum Infectieziekten

  13 juni 2018

  In dit Diagnostisch Vademecum Infectieziekten vinden medewerkers van Medisch Microbiologische laboratoria de informatie die zij nodig hebben om materiaal in te sturen voor diagnostiek. In onderstaande tabel kiest u het organisme waarvoor u diagnostiek wilt laten uitvoeren.

 • Toename meningokokkenziekte serogroep W sinds oktober 2015

  15 december 2016
 • Samenstelling van de stikstofdepositie

  Stikstof of beter reactieve stikstof komt in de lucht door emissies van uiteenlopende bronnen van vooral ammoniak en stikstofoxiden. Stikstofoxiden worden voornamelijk uitgestoten door verkeer en industrie, als bijproduct van verbrandingsprocessen. Ammoniak komt voornamelijk vrij bij landbouwactiviteiten door verdamping uit mest.

 • Rabies webpagina

  04 februari 2011

  Rabiës, ook wel hondsdolheid genoemd, is een dodelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Rabiës kan via een beet, krab of lik van een geïnfecteerd dier overgedragen worden op mensen. Infectie leidt tot zenuwverschijnselen. In Nederland komen rabiësinfecties zeer zelden voor, meestal gaat het om patiënten die het virus in het buitenland hebben opgelopen.

 • Feiten en cijfers

  18 juni 2018
 • Laatste minuut checks

  18 juni 2018
 • Laatste minuut checks

  18 juni 2018
 • Feiten en cijfers

  18 juni 2018

  De informatie op deze pagina's gaat over ongevallen waarbij mensen op het werk van een lader of trapje zijn gevallen. Hierbij kan het over allerlei soorten ladders of trapjes gaan: vast, verplaatsbaar of verschuifbaar.

 • Laatste minuut checks

  18 juni 2018

  Wat is belangrijk om vlak voor een bepaalde taak nog even te checken? Lees op deze pagina ter inspiratie de belangrijkste checks om ongevallen met machines te voorkomen.

 • Feiten en cijfers

  18 juni 2018
 • Reizigersziekten webpagina

  22 februari 2013

  Nederlanders die naar het buitenland reizen (waaronder migranten die hun land van herkomst bezoeken), maar ook reizigers uit andere landen die naar Nederland komen (waaronder asielzoekers en vluchtelingen), kunnen bepaalde infectieziekten met zich meenemen. Deze ziekten noemt men ook wel reizigers- of importziekten.

 • Ongevallen en rampen

  Een grote brand of een incident met chemische, biologische of radioactieve stoffen maakt mensen in de omgeving ongerust. Ze horen sirenes, zien rookwolken en ruiken vreemde geuren. De schrik zit er vaak goed in. Mensen willen zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is en of er gevaar is voor hun gezondheid. Het RIVM is 24/7 beschikbaar om regionale overheden en hulpdiensten te ondersteunen vóór, tijdens en na milieu- en stralingsincidenten. Daarbij kan het gaan om zowel kleine incidenten als om grote rampen.

 • Veilige leefomgeving

  18 september 2018

  Een ongeval met gevaarlijke stoffen kan grote gevolgen hebben voor het milieu en de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan een brand of ongeval in de chemische industrie, bij het transport van gevaarlijke stoffen of in kerncentrales. De overheid en het bedrijfsleven werken samen om de kans op dergelijke ongevallen zo klein mogelijk te houden en de leefomgeving zo veilig mogelijk. Het RIVM ondersteunt overheden, professionals en hulpverleners bij het voorkómen van, voorbereiden op en bestrijden van een ongeval of ramp.

 • Veldwerk

  Bij de uitvoering van het veldwerk spelen verschillende aspecten een rol.

 • Actueel

  11 april 2018
 • Ontwikkelingen in de stikstofdepositie

  Het meten van de droge depositie van NHx en NOy is ingewikkeld en relatief duur. Daarom wordt voor het landelijk beeld de droge depositie afgeleid met behulp van modelberekeningen die worden gekalibreerd aan de hand van concentratiemetingen, die veel eenvoudiger en goedkoper zijn uit te voeren. De natte depositie is wel direct te meten, maar dit gebeurt niet overal in Nederland, zodat voor het ruimtelijke beeld ook modelberekeningen nodig zijn, die dan vervolgens aan de hand van de natte depositiemetingen worden gecorrigeerd. Momenteel worden er op beperkte schaal droge depositiemetingen van ammoniak uitgevoerd. Deze worden echter nog niet gebruikt voor validatie en correctie van de berekeningen.

 • Pneumokokkenvaccinatie voor ouderen

  08 oktober 2015

  Pneumokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie: de pneumokok. Deze kan oor- en longontsteking veroorzaken, maar ook bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking. De ziekte komt het meest voor bij kleine kinderen en ouderen. De Gezondheidsraad adviseert om ouderen vanaf 60 jaar een vaccinatie aan te bieden.

 • Roodvonk webpagina

  09 mei 2011

  Roodvonk is een overwegend mild verlopende vlekjesziekte die wordt veroorzaakt door de groep A-streptokokbacterie. Met name kinderen lopen risico besmet te raken. Er bestaat geen vaccin tegen roodvonk.

 • Ringworm webpagina

  04 februari 2011

  Ringworm is een aandoening, die door schimmels wordt veroorzaakt.

 • Ringworm

  Ringworm is een aandoening, die door schimmels wordt veroorzaakt.

 • Meningokokken B-vaccinatie

  08 oktober 2015

  Meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Deze bacterie kan ernstige ziektebeelden geven, zoals bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking, en tot sterfte leiden. Er zijn verschillende vaccinaties beschikbaar. Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over de meningokokken B-vaccinatie.

 • Salmonellose webpagina

  11 juli 2011

  Salmonellose is een besmettelijke darmziekte die wordt veroorzaakt door een salmonellabacterie. Deze bacterie is in Nederland regelmatig de oorzaak van darminfecties bij mensen. Ernstige vormen van darminfecties door salmonella zijn buiktyfus en paratyfus. Deze komen veel minder vaak voor.

 • Diagnostiek Bofvirus

  Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Het RIVM voert diagnostisch onderzoek uit voor Bofvirus (parotitis epidemica, oöphoritis, orchitis, infectieuze parotitis). U vindt hier de informatie uit het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

 • Meningokokken ACWY-vaccinatie

  14 maart 2017

  Meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Deze bacterie kan ernstige ziektebeelden veroorzaken, zoals bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking. Sinds 2015 is er een toename van mensen die ziek worden van meningokokken W. Daarom start het RIVM met een vaccinatie voor peuters en jongeren die beschermt tegen de typen A, C, W en Y.

 • Stand van zaken griep

  10 oktober 2018

  Op deze pagina vindt u de stand van zaken over het griepvirus in het seizoen 2018/2019. De meest recente data zijn voorlopige data van de voorgaande week. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken opnieuw berekend met eventueel nagekomen gegevens betreffende griepmeldingen en/of onderzoek van neus- en keelmonsters om een grotere precisie te bereiken.

 • Griep in verpleeghuizen

  10 oktober 2018

  Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) is een netwerk van verpleeghuizen die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen. Met ingang van 1 januari 2009 registreren aan SNIV deelnemende verpleeghuizen wekelijks het voorkomen van het aantal cliënten met gastro-enteritis, influenza-achtig ziektebeeld, vermoedelijk pneumonie, urineweginfecties en het aantal sterfgevallen.

 • Chroom-6 en CARC

  Het RIVM voert drie onderzoeken uit over blootstelling aan chroom-6-houdende verf. De onderzoeken worden uitgevoerd voor het ministerie van Defensie, de gemeente Tilburg en NS. Er wordt onder andere gekeken naar de risico’s voor de gezondheid en hoe de betrokken organisaties zijn omgegaan met regelgeving. Op Defensie-locaties wordt daarnaast onderzoek verricht naar de topcoating Chemical Agent Resistant Coating (CARC) en het effect op de gezondheid. Op deze website vindt u ook informatie over de stof chroom-6 en de stoffen in CARC.

 • Tekenencefalitis webpagina

  30 juni 2016

  Teken-encefalitis is een hersen(vlies)ontsteking die veroorzaakt wordt door het teken-encefalitis-virus, ook wel ‘tick-borne encephalitis’ virus (TBE-virus) genoemd. Besmette teken dragen het TBE-virus over van dier naar dier en soms naar de mens.

 • Staphylococcus aureus-infecties webpagina

  04 februari 2011

  Staphylococcus aureus is een bacterie die bij veel mensen voorkomt, vooral op de huid en in de neus. De bacterie veroorzaakt normaal gesproken geen ziekte, maar bij beschadiging van huid of slijmvliezen kunnen infecties ontstaan. Ook bij dieren komt de bacterie voor.

 • Streptokokken webpagina

  23 augustus 2016

  Streptokokken zijn een groep bacteriën die bij mensen verschillende ziekten kunnen veroorzaken. Sommige soorten streptokokken komen voor in het lichaam zonder ziekteverschijnselen te geven. In geval van ziekte zijn de verschijnselen veelal mild zoals bij roodvonk, keelontsteking en krentenbaard. Echter wanneer de bacterie in de bloedbaan of onderliggend weefsel komt is er sprake van een invasieve infectie waarbij ernstige klachten kunnen ontstaan zoals bloedvergiftiging. De bacterie wordt ook wel de ‘vleesetende bacterie’ genoemd omdat een invasieve infectie kan leiden tot het afsterven van huid en spieren.

Home / In RIVM.nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu